S?zde de?il ger?ek dayan??ma

Haber-?? ?yesi Telekom i??ilerinin grevi, i??i ve memur sendikalar? taraf?ndan heyecanla kar??land?.


Haber-?? ?yesi Telekom i??ilerinin grevi, i??i ve memur sendikalar? taraf?ndan heyecanla kar??land?. Greve her t?rl? deste?i vermeye haz?r olduklar?n? belirten sendikac?lar, bas?nda ??kan sabotaj iddialar?n?n grevi k?rmak i?in ortaya at?ld???n? belirterek, i??ileri su?layan medyaya tepki g?sterdiler.
Hava-?? Genel Sekreteri Mustafa Ya?c?, Telekom i??ileriyle ayn? s?reci kendilerinin de ya?ad???n? belirterek, Telekom i??ilerinin kararl?l???n?n ?ok ?nemli oldu?unu ifade etti. Benzer sald?r?larla kendilerinin de kar?? kar??ya kald???n? hat?rlatan Ya?c?, i??i s?n?f?n?n bir araya gelerek Telekom i??ilerinin yan?nda olmas? gerekti?ini ifade etti. Grev oylamas? ve beraberinde ya?anan geli?meler s?ras?nda kendilerine verilen yerel desteklerin tek ba??na yeterli etkiyi g?steremedi?ini kaydeden Ya?c?, ?Sendikalar ayr?m yapmadan bir araya gelmeli ve greve destek sunmal?d?r? diye konu?tu. Hava-???te ya?anan s?recin ard?ndan Telekom i??ilerinin grevinin ?birilerini? rahats?z etti?ini belirten Ya?c?, sald?r?lar?n ve ortaya at?lan as?ls?z iddialar?n nedeninin bu oldu?unu s?yledi. Ya?c?, Hava-?? olarak Telekom i??ilerine maddi, manevi her t?rl? deste?i vermeye haz?r olduklar?n? dile getirdi.
???i s?n?f?na moral olacak
Tek G?da-?? Genel Sekreteri Mecit Ama?, Haber-???in grevini s?zde de?il ?zde desteklediklerini ifade etti. ?Bizim i?in bu grevin ayr? bir ?nemi var. ?zelle?tirilen ve ?e?itli yollarla yok edilmek istenen kurumlar?n ayakta durmas? gerekiyor. Bunlardan birisi de Telekom?dur. Bu grevin bu y?zden desteklenmesi gerekti?ini d???n?yoruz? diyen Ama?, grevin ba?ar?ya ula?mas?n?n 1982 Anayasas??n?n ?al??anlara getirdi?i k?s?tlamalar?n a??lmas? ve i??ilerin morallerinin d?zeltilmesi i?in de gerekli oldu?unu kaydetti.
Milyarlarca dolar k?r eden Oger?in, s?ra i??ilere geldi?inde yok sayan anlay???na bir set ?r?lmesi gerekti?ini d???nd???n? belirten Ama?, Haber-???in att??? cesur ad?mda onlar? yaln?z b?rakmamak gerekti?ini dile getirerek, ?Ba?lad??? co?ku ile devam etmesi gerekiyor. ?n?m?zdeki g?nlerde ?yelerimizin kitlesel ziyaretleri olacak. TEKEL i??ilerinin bu konuda ayr? bir duyarl?l??? var zaten. Bu deste?imiz sadece ?stanbul?la s?n?rl? kalmayacak; Malatya, ?zmir, Adana ba?ta olmak ?zere bulundu?umuz t?m illerde Telekom i??ilerinin yan?nda olaca??z? dedi.
?rnek al?nmal?
Petrol-?? Genel Ba?kan? Mustafa ?zta?k?n, Telekom grevini sadece Telekom i??ilerinin ve Haber-???in grevi olarak g?rmediklerini dile getirdi. G?n?m?z ko?ullar?nda tek bir i?yerinde ve onun duvarlar? aras?nda verilen m?cadelenin ba?ar? ?ans?n?n olamad???n? belirten ?zta?k?n, ?Bu grev her y?n?yle ?rnek al?nmas? ve sahip ??k?lmas? gereken bir grev. Grev yeni sendikal stratejilerin nas?l olmas? gerekti?i konusunda ?rnek olacak bir grev. Bu y?zden bu grevi kendi grevimiz olarak g?r?yoruz? diye konu?tu. Grevin ba?ar?ya ula?mas? i?in t?m g??lerini seferber edeceklerini dile getiren ?zta?k?n, ??yle devam etti: ?Bu grev ayn? zamanda uluslararas? sermayeye kar??, ?zelle?tirme ad? alt?nda kaynaklar?m?z? s?m?ren ve bu kaynaklar? yurtd???na aktaranlara kar??, T?rkiye?yi ucuz i?g?c? olanlara kar?? ve sendikas?zla?t?rmaya kar?? bir grev.? Bas?n?n, kimin yapt???n? ara?t?rmadan sendikay? ve i??ileri su?lu g?steren yay?nlar?n?n grevi k?rmay? ama?lad???n? s?yleyen ?zta?k?n, bu tavr? k?nad?klar?n? ifade etti.
Memurlardan destek
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ?rg?tlerinin i??ileri ziyaret edece?ini ve a??klamalar yapaca??n? belirtti. Greve destek i?in KESK b?t?nl??? i?inde hareket edeceklerini belirten Din?er, uzun zamandan sonra b?yle b?y?k bir grevin ya?anmas?n?n ?nemli oldu?unu ifade etti. ?Bunu, AKP?nin ve sermayenin politikalar?na kar?? ?nemli bir ??k?? olarak de?erlendiriyoruz. H?k?met ve Telekom yetkilileri, sendikan?n uyu?mazl?k taleplerini yerine getirmeli. Emek hareketi bu t?r grevlere destek olmakla birlikte dersler de ??karmal?d?r? diyen Din?er, grevin emek hareketini y?kseltmek i?in f?rsat olarak de?erlendirilmesi gerekti?ini belirtti. Din?er, sabotaj iddialar?n?n ise grevi provoke etmek i?in g?ndeme getirildi?ini kaydetti.
BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar da BES?in ?yesi oldu?u t?m yerlerde greve destek vereceklerini ve i??ilerin yan?nda olacaklar?n? belirtti. Grevi k?rmak i?in ortaya at?lan iddialar?n kar??s?nda olacaklar?n? dile getiren ??nar, ?Sendikas?z bir toplum yaratmaya d?n?k ?abalara kar?? grevi sahipleniyoruz? diye konu?tu.
Te?hir edecekler
Birle?ik Metal-?? Genel Ba?kan? Adnan Serdaro?lu, Telekom grevinin kendileri i?in de ?nemli oldu?unu ifade etti. ???ilerin ?zelle?tirme sonras? yap?lan sald?r?lara kar?? m?cadele verdi?ine dikkat ?eken Serdaro?lu, ?Biz her t?rl? deste?i verece?iz. Bunun yan?nda Haber-???in istedi?i her t?rl? deste?i vermeye de haz?r?z? diye konu?tu. ?Sabotaj iddialar? ve i??ilerin ihanetle su?lanmas? ?ok ?irkin bir sald?r? bi?imi. Hi?bir i??i b?yle bir ?ey yapmaz. Burada ama?, toplumda sendikalara, grev yapan i??ilere kar?? tepki olu?mas?n? sa?lamak. Bas?n da bu iddialar? yazarak patronlara destek sunuyor? diyen Serdaro?lu, buna kar?? duracaklar?n? ve te?hir edeceklerini dile getirdi
Kuru a??klama yetmez
Genel-?? Toplus?zle?me Daire Ba?kan? ?smail ?zhamarat, Haber-???in bu grevinin t?m emek hareketi taraf?ndan desteklenmesi gerekti?ini dile getirdi. Telekom i??isinin bu ?ekilde kazanaca??n? belirten ?zhamarat, ?Sadece kuru a??klamalar yaparak destek vermi? say?lmay?z. Biz, t?m ?yelerimizle birlikte onlar?n yan?nda olaca??z? diye konu?tu. Grev kelimesinin unutturulmaya ?al???ld??? bir d?nemde Telekom grevinin ?ok anlaml? oldu?una dikkat ?eken ?zhamarat, ?Biz son s?zle?me d?nemlerinde ya?ad???m?z grevlerde s?n?f dayan??mas?n?n yak?c?l???n? hissettik. Konfederasyon fark? g?zetmeksizin grevci arkada?lar?m?zla birlikte olmal?y?z. Provokasyonlar da b?yle bo?a ??kar?l?r? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
Telekom i??isi grevini k?rd?rm?yor

Telekom i??ileri, patronun ta?eron eliyle grevi k?rma ?abalar?n? bo?a ??kart?yor. Grevdeki i??iler, Tunceli?de yasad??? olarak ar?za gidermeye ?al??an ta?eron firma i??ilerini ikna ederek ?al??may? durdurdular.
Konuyla ilgili a??klama yapan Haber-?? Tunceli Temsilcili?i, patronun ilde bulunan ta?eron firma Tekda? arac?l??? ile m?cadelelerini etkisiz hale getirmeye ?al??t???n? bildirdi. Ta?eronun yan? s?ra ?ikinci tip? denilen ?al??anlar?n da grevi k?rmak i?in kullan?ld??? ifade edilen a??klamada, masa ba?? i? yapanlar?n dahi ar?zalar?n tamiri i?in g?revlendirildi?i kaydedildi.
Bu arada grevciler, Mazgirt Dar?kent beldesinde grev k?r?c?lar? su??st? yakalad?. ???iler burada ?al??an ta?eron i??ileriyle g?r??erek onlar? ?al??mamaya ikna ettiler. Ta?eron i??ileri, jandarma karakolunun kimliklerini alarak ?Gidip ar?zalar? tamir edeceksiniz? diye zorlad???n? iddia ettiler. Bu duruma kar?? sendika avukat? devreye girerken, Haber-?? Temsilcisi Z?lf?kar Abay, bu uygulamalar?n grevi k?rmak ve i??ilerin birli?ini par?alamak i?in ger?ekle?tirildi?ini s?yledi.
?Bizler bu grevin amac?na ula?mas? i?in seferber olaca??z, ta?eron i??ilerini de bu konuda uyaraca??z? diyen Z?lf?kar Abay, sabotaj olaylar?n?n da ta?eron taraf?ndan ger?ekle?tirildi?ini s?yledi. (Tunceli/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net