Grevcilere destek s?r?yor

Greve ??kan Telekom i??ilerini, bulunduklar? illerdeki emek ?rg?tleri yaln?z b?rakm?yor.


Greve ??kan Telekom i??ilerini, bulunduklar? illerdeki emek ?rg?tleri yaln?z b?rakm?yor.
Mersin?de grevde 1. haftas?n? dolduran Telekom i??ilerini Petrol-?? ve Yol-?? Mersin ?ubeleri ziyaret etti. Petrol-?? ?ube Ba?kan? Adil Aleybeyo?lu ve beraberindekiler i??ilere karanfil da??t?rken, Alaybeyo?lu grevde 392. g?n?ne giren Novamed i??ilerinin selam?n? iletti.
???i dayan??mas?
Gaziosmanpa?a (GOP) Belediyesi?nde ?al??an Belediye-?? ?yesi i??iler, GOP Telekom M?d?rl????ne y?r?yerek grevci i??ilere destek verdi. Belediye i??ileri y?r?y?? s?ras?nda ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan?n? att?lar. ??yerinde toplad?klar? paralar? grevcilere veren i??iler, yanlar?nda getirdikleri ?ay ve ?eker paketlerini de teslim ettiler. Ziyaret i?in te?ekk?r eden GOP Telekom M?d?rl??? ??yeri Ba?temsilcisi Ahmet Karatay, talepleri kabul edilene kadar grevi s?rd?receklerini dile getirdi. Ta?eronla m?cadele etmek zorunda kald?klar?na dikkat ?eken Karatay, patronun grev k?rmaya y?nelik giri?imlerine tepki g?sterdi. Belediye-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Mehmet A?k?n ise Telekom i??ilerinin kazan?m?n? kendi kazan?mlar? olarak g?rd?klerini s?yledi.
T?rko?lu Ambalaj Fabrikas??nda ?al??an Bas?n-???e ?ye i??iler de i? ??k???nda GOP Telekom M?d?rl??? i??ilerini ziyaret ettiler.
EMEP?ten destek
Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Sabri Top?u, Bayrampa?a-Esenler Telekom M?d?rl??? ve ba?l? ?? santraldeki Telekom i??ilerini ziyaret etti. EMEP MYK ?yesi Erc?ment Akdeniz?in de kat?ld??? ziyarette konu?an Sabri Top?u, grevin ba?ar?s?n?n t?m i??i s?n?f?n?n kazan?m? olaca??n? s?yledi. Top?u konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ?Kapitalist sermaye i??ileri a?l??a mahkum etmek istiyor. ?zelle?tirmelerle kamu sekt?r?n? satanlar, ?imdi i??ilerin birli?ini bozmak istiyor. Birli?inizi korursan?z haklar?n?z? kazan?rs?n?z. Sizin greviniz bu yan?yla ??retici olacakt?r.? Erc?ment Akdeniz ise EMEP?in her zaman i??ilerin yan?nda olaca??n? ve ellerinden gelen t?m deste?i sunacaklar?n? bildirdi. ???iler de desteklerinden dolay? EMEP y?neticilerine te?ekk?r etti. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net