GER?EK

 • Telekom?da ?al??an 26 bin i??inin grevi bir haftay? doldurdu. Greve kat?lan i??iler, b?y?k bir disiplin ve kararl?l?kla grevlerini s?rd?r?yorlar.


  Telekom?da ?al??an 26 bin i??inin grevi bir haftay? doldurdu. Greve kat?lan i??iler, b?y?k bir disiplin ve kararl?l?kla grevlerini s?rd?r?yorlar.
  Ama patron daha ilk g?nden beri, i??ileri ve sendikalar?n? ?sabotaj?la su?layarak, yasad??? davran??lara ve yalan propagandaya ba?vurarak, sermaye bas?n?n?n, polisin ve yerel idarecilerin de deste?ini alarak greve, grevcilere kar?? d??manca davranmay? s?rd?r?yor.
  Grev uzay?p ar?zalar ?o?ald?k?a Telekom y?netimi, yasad??? bir bi?imde ar?zalar? gidermek i?in m?d?r, ?ef gibi bu i?lerle u?ra?mamas? gereken personeli ve ta?eron i??ilerini devreye sokarak ar?zalar? gidermek ve grevi etkisizle?tirmek i?in giri?imlerde bulunuyor. Yani Telekom y?neticileri, grevi sabote edecek eylemlere ba?vuruyor.
  Evet, greve ??kan i??i e?er kablolar? keserse, e?er kimi alet edevat? ola?an olmayacak bi?imde devreden ??karacak m?dahaleler yaparsa, bu ?sabotaj?d?r. Peki patron; normal olarak ar?zalanan alet edevat? grev yasas?na ayk?r? bir bi?imde tamir etmeye, g?revi olmayan ki?ileri bu i?lerde g?revlendirmeye kalkarsa, bu grevi sabote etmek, grev k?r?c?l??? yapmak de?il midir? ??nk?; i??inin grev yapmaktan amac?, yapt??? i?in aksamas?, yap?lamamas?; bu nedenle de hizmetin aksamas?d?r ki hizmet aksad??? i?in patron kayba u?rar ve i??inin taleplerini kabul etmek zorunda kal?r. Dolay?s?yla nas?l ?kablo kesen ki?i? ?sabotajc??ysa ve cezaland?r?lmas? istenirse, yasad??? olarak personel ?al??t?r?p ar?zalara m?dahale eden patron ve u?a?? y?neticiler de ?sabotajc??d?r, grev yasas?na ayk?r? davranarak su? i?leyen ki?ilerdir.
  Soruyu ??yle soral?m: E?er bir i??i kablolar? keserken yakalansa patron tak?m?, bas?n, polis, emniyet, savc?l?k ne yapard??
  Herhalde o i??i te?hir edilir, vatan haini muamelesi g?r?r; basan?yla, televizyonuyla sermaye medyas?, grev ve grevci d??manl???n? bir kez daha kusar, bu da yetmez; polis ve savc?lar gerekenden fazlas?n?, ?rne?in sabotajc? i??inin tutuklan?p yarg?lanmas? i?in her ?eyi yaparlard?. Patron ise bir hamle daha yapar; i??iyi tazminats?z olarak i?ten atard?!
  Ama g?nlerdir ?lkenin bir?ok yerinde i??iler ve sendika temsilcileri, ar?zalar? tamir etmeye kalkan grev k?rc?, grevi sabote eden bir?ok ki?iye su??st? yapt?rm??t?r. Grevin daha ilk g?n? patron a?z?ndan verilen yalan yanl?? bilgilerle i??ileri sabotajc? olarak su?layan gazete ve televizyonlarda ise patronun sabotajlar?na yer verildi?ini hi? duymad?k. Ya da bu sabotajc?lar hakk?nda savc?lar?n dava a?t???n?...
  ???iler elbette bu k??eden b?yle sorular sorulmas?n? fazla saf?a bulacaklard?r. ???nk?, kapitalist bir toplumda ya?am b?yledir; yasalar da i??iye ba?ka, patrona ba?ka i?lemektedir? diye d???neceklerdir. T?pk?; sendikal? olan i??inin i?ten at?lmas?na, yasalara g?re su? olmas?na kar??n, savc?lar?n, mahkemelerin bir ?ey demedi?i gibi.
  Ne var ki ?u ta?eronlar?n ve ta?eron i??ilerinin durumu, Telekom?da ?rg?tl? Haber-?? ve onun ?yesi i??ilerin, ?st?nde bir kez daha durmalar? gereken ?ok ciddi bir sorundur. ??nk? e?er, Telekom?un sendikal? i??ileri, ta?eronlarda ?al??an i??ileri ?rg?tleyip sendikal? hale getiremezlerse, onlar?n rekabeti kar??s?nda uzunca bir zaman birliklerini koruyup haklar?n? savunabilmeleri olanaks?zd?r. ?Can?m o zamana kadar kim ?le kim kala; biz emekli olur gideriz? diye d???nmek de asla ger?ek?i de?ildir. Dahas?, b?yle bir d???nce tarz?, haklar? i?in m?cadele eden i??iye yabanc? bir d???ncedir.
  Bunun i?in d?n yap?lmad???ndan bug?n grevin ?n?ne ??kar?l?n ta?eron i??isi sorununu ??zmek, onlar? sendikal? hale getirmek i?in grevin bitmesini beklemek de gerekmez. Ayn? i?i yapan, ta?eronlarda ?rg?tl? i??ilerle ili?kileri yak?nla?t?rmak ve onlar?n, grevin kendileri i?in de oldu?unu anlamalar?n? kolayla?t?racak bir ayd?nlatmay? yo?unla?t?rmak, ta?eron i??ilerinin fiilen grevin destek?isi olmalar?n? sa?lamak ?nemli olacakt?r. Grev uzad?k?a bunun ?nemi daha da artacakt?r. ??nk?, binlerce ta?eron i??isiyle patron, kadrolu, ?rg?tl? i??inin gereksiz personel oldu?unu da propaganda ederek sendikal? i??ilere kar?? toplu bir sald?r? i?ine girmi?tir. Ve sald?r?n?n sendikay? tasfiye etmeyi de ama?lad??? bug?n d?ne g?re ?ok daha fazla ortad?r.
  Grev ??retiyor. Onun ??rettikleriyle ilerlemek, grevin en ?nemli kazan?m? olacakt?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net