Bah?eli?nin hedefi K?rt liderler

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin hedefinde, Irakl? K?rt liderler Celal Talabani ile Mesud Barzani vard?.


MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli?nin hedefinde, Irakl? K?rt liderler Celal Talabani ile Mesud Barzani vard?. Partisinin grup toplant?s?nda konu?an Bah?eli, ?T?rklere bir kedisini bile vermeyece?ini z?rvalayan zihniyete, T?rk ile alay etmenin ne demek oldu?u hat?rlat?lmal?d?r? s?zleriyle Talabani?yi hedef ald?.
??lkemizdeki b?l?c?l?k ve ter?r?n eleba?? art?k Barzani denen ?ete reisidir? ifadesini kullanan Bah?eli, s?n?r ?tesi operasyonun PKK?n?n imhas?n?n yan? s?ra pe?merge tehdidini de ?nleyecek ?ekilde planlanmas? gerekti?ini belirtti. Bah?eli, ?Habur h?l? a??kt?r. ?ncirlik hizmettedir. T?rkiye, Barzani?nin ?irketlerine para kazand?rmaktad?r? dedi.
OHAL istedi
?B?l?c?l?kle m?cadele stratejisi haz?rlanmal? ve derhal uygulamaya konulmal?d?r? diyen Bah?eli, ?Yap?lacak bir operasyonda, g?venlik birimlerinin talepleri dikkate al?narak, b?lge halk?n?n huzur ve emniyetini sa?lamak maksad?yla h?k?met, b?lgede ola?an?st? hal uygulamas? i?in gerekli d?zenlemeleri kararla?t?rmal? ve Meclis?e sunmal?d?r? dedi.
MHP Genel Ba?kan? Bah?eli, ?Bir yandan Kandil?de ter?rist ararken, unutmayal?m ki uzant?lar?, belediye binalar?nda, ?niversite konferans salonlar?nda ve hatta Meclis koridorlar?nda boy g?stermektedir? dedi.
?Ge?mi?te ?Silah? b?rak, masaya gel? ?a?r?s?n?n benzerinin ?nceki g?n tekrarlanm?? olmas?, Say?n Ba?bakan??n ter?ristle pazarl??a oturma niyetini bir kez daha a???a ??karm??t?r. Bu itibarla s?n?r ?tesi bir operasyon, b?l?c?l???n yaln?zca silahl? unsurlar?n?n etkisizle?tirilmesinde bir yol olarak g?r?lmelidir? diyen Bah?eli, ?Aksi takdirde bu operasyonu tek ?are olarak sunmak, toplumun umutlar?n? buna ba?lamak, b?l?c?l???n bundan sonraki kazan?mlar?n?n ?n?n? a?abilecek tehlikeli bir yakla??md?r. Silahl?s?n?n, silahs?z?ndan destek ve moral buldu?u, yard?m ve yatakl?k g?rd??? ?er cephesinin t?m?, ayn? ihanet yolunun yolcular?d?r? diye konu?tu.
Ter?rle m?cadeleden sonu? al?namayaca??na y?nelik bir kanaatin olu?mas? durumunda tepkinin kontrol edilemez boyutlara ula?abilece?i uyar?s?nda bulunan Bah?eli, ?Milletimizin sabr?, mutat s?ylemlerin ?tesinde, bu kez ger?ekten ta?mak ?zeredir? ifadesini kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net