AP T?rkiye raporunu oyluyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Hollandal? H?ristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten taraf?ndan kaleme al?nan T?rkiye raporunu bug?n genel kurulda tart??arak oylayacak.


Avrupa Parlamentosu (AP), Hollandal? H?ristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten taraf?ndan kaleme al?nan T?rkiye raporunu bug?n genel kurulda tart??arak oylayacak. Genel kurulda, AB Konseyi ve Komisyonu?nun temsilcileri de T?rkiye?deki son geli?melerle ilgili g?r??lerini a??klayacak.
AP D?? ?li?kiler Komitesi?nde daha ?nce 4 ?ekimser oya kar?? 48 oyla kabul edilen rapor ve rapora ba?l? tavsiye karar tasar?s?nda, T?rkiye h?k?metinin reform s?recine ba?l? kalaca?? yolundaki a??klamas?ndan memnuniyet duyuldu?u vurgulan?yor ve h?k?metin yeni bir anayasa haz?rlama giri?imi olumlu kar??lan?yor.
Raporda, ?Yeni T?rkiye h?k?metinin temel insan haklar?n? ve ?zg?rl?kleri koruyacak yeni ve sivil bir anayasa niyeti memnuniyetle kar??lan?r. Yeni anayasada T?rkiye?nin demokratik ve laik karakterini garanti alt?na alacak denetleme ve dengeleme sisteminin kurulmas? ihtiyac?n?n alt? ?izilir. T?m siyasi partilere, a??k ve uzla??ya dayal? anayasal s?reci desteklemeleri ?a?r?s? yap?l?r. Bu kapsamda daha ?nceki se?im baraj?n?n d???r?lmesi ?nerisi hat?rlat?l?r. Anayasa projesinin TCK 301 ba?ta olmak ?zere acil reformlar? ertelememesi gere?i vurgulan?r? deniliyor.
AB ?yesi ?lkelere, teknik haz?rl?klar tamamlan?r tamamlanmaz, enerji fasl?nda T?rkiye ile m?zakereleri ba?latmalar? ?a?r?s? yap?lan metinde, AB?ye do?al gaz arz?n?n ?e?itlendirilmesinde transit ge?i? noktas? olarak T?rkiye?nin ?nemine vurgu yap?l?yor.
K?rt sorununa ??z?m
H?k?metin ?K?rt sorununa kal?c? ??z?m bulunmas? i?in siyasi giri?im ba?latmas?? gere?inin dile getirildi?i metinde, Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n G?neydo?u Anadolu gezisinden memnuniyet duyuldu?u belirtiliyor.
PKK?ya eylemlerine son vermesi ?a?r?s? yap?lan metinde, Irak?taki t?m siyasi g??lerden, ?Ter?rizmle m?cadelede ve ter?rizmi ?nlemede i?birli?ini g??lendirmeleri? talep ediliyor. ?Ordu ?zerinde sivillerin tam kontrol? i?in daha fazla ?aba g?sterilmesi? gere?i vurgulanan AP metninde, ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?nin siyasi s?rece tekrar m?dahalesinden endi?e duyuldu?u? belirtiliyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net