UFUK

 • S?n?r ?tesi operasyonun bayraktarl???n? yapan gazetelerden H?rriyet?in d?nk? man?eti, gazetenin Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n yaz?s?ndan olu?uyor.


  S?n?r ?tesi operasyonun bayraktarl???n? yapan gazetelerden H?rriyet?in d?nk? man?eti, gazetenin Genel Yay?n Y?netmeni Ertu?rul ?zk?k??n yaz?s?ndan olu?uyor. Kendi yaz?lar?n? man?ete ta??may? pek seven ?zk?k??n bu yaz?s?, bir ?nceki yaz?s?yla ilgili. Dolay?s?yla man?et sadece yaz?s? de?il, ki?i olarak da bizatihi kendisi oluyor.
  ?Barzani?ye son uyar?? ba?l???n? ta??yan man?etin iri puntolu alt ba?l???nda ??yle deniliyor: ?Genelkurmay Ba?kan? Org. B?y?kan?t, Barzani?ye ?Ya kom?umuz olacaks?n, ya da hedefimiz? mesaj?n?n verilmesi gerekti?ini s?yleyen yaz?s? i?in Ertu?rul ?zk?k?e ?unu s?yledi: ?Te?his budur.?
  Devam?n? okumak i?in Ertu?rul ?zk?k??n i?erideki yaz?s?na gidiyoruz ve ??reniyoruz ki, ?zk?k, Genelkurmay Ba?kan??n? sadece ?Arkan?zday?z pa?am? demek i?in telefonla aram??, ?nceki g?n de aralar?nda bir konu?ma ge?mi?. B?y?kan?t son derece kararl? bir ifadeyle ?u s?zleri s?ylemi?: ?Bug?nk? yaz?n?z ?ok ?nemli ve anlaml?. Takdir bana d??mez ama te?his budur.?
  ?zk?k kendisini sevin?ten z?platan bu bilgiyi bizimle payla?t?ktan sonra, s?z konusu yaz?s?yla ilgili olarak ?ok say?da insandan ayn? mesaj? ald???n? aktar?yor ve bunlardan birinin de CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal oldu?unu belirtiyor. Baykal da ona ??yle demi?: ?Senin bug?nk? yaz?n? Cumhurba?kan? Abdullah G?l?e de okudum. Bu te?his do?rudur.?
  Genelkurmay?dan, ?ankaya?ya ve anamuhalefet liderine kadar devletin zirvesinin stratejileri konusunda en ?nemli ?te?hisi? ?reten ?zk?k??n ?neminin h?l? fark?na varmam?? olanlar varsa, art?k onlar da kendi cehaletlerine yans?nlar.
  Belki de Ertu?rul ?zk?k, bayramlarda evinin ?n?ndeki sokakta mantar tabancas? patlatan ?ocuklar?n ??kard?klar? sesten bile tedirgin olup cama f?rlayan birisidir. Hayat? boyunca silah? sadece filmlerde, koruma polisinin belinde ya da askerin omzunda g?rm?? olmas? muhtemeldir. Bilgisayar ekran?ndaki sava? oyunlar? ile sarp kayalar?n, b?y?k yarlar?n bulundu?u da?l?k bir b?lgedeki sava? aras?ndaki b?y?k fark?, ?zk?k, ancak teorik olarak bilebilir. ?u an onun gibi Irak??n kuzeyine sefer ?a?r?s? yapan medya baronlar?n?n bir?o?unun da askerli?i paral? ya da k?sa d?nem yapm?? oldu?u biliniyor. Da?la ili?kileri de, k???k bir tepece?in ete?inde ?oluk ?ocuk piknik yapmaktan ibarettir.
  Ama ne hikmetse, yazd?klar?ndan ?t?r? cezaevi g?rm?? hatta vakti zaman?nda da?a da ??km?? olanlar, b?ylesi bir sava??n yol a?aca?? y?k?c? sonu?lara dikkat ?eker ve sa?duyu ?a?r?s? yaparken, tuzu kuru se?kinler s?n?r ?tesi operasyon konusunda adeta birbiriyle yar???yorlar.
  Bu te?hisi yapt?ktan sonra ?imdi yaz?n?n ba??na d?nerek soral?m: Te?his ger?ekten bu mudur? Yani T?rkiye hedefini Irak??n kuzeyindeki K?rt b?lgesini i?ine alacak kadar geni?letmeli midir? B?yle bir tutum, T?rkiye?ye b?lgedeki b?t?n K?rtlerin d??manl???n? ?kazand?rmak?tan ba?ka ne kazand?racakt?r? ?zk?k??n ?nerdi?i asl?nda ???lg?n T?rkler? ile ???lg?n K?rt?lerin b?t?n b?lgeye yay?labilecek olan sava??d?r.
  Ve ?u ana kadar s?n?r ?tesi operasyonun zorunlulu?u ?zerinde i? kamuoyunda estirilen ?oven hava, bu havay? estiren kesimlerin de alan?n? daraltan, ayaklar?na dolanan bir hal alm??t?r. Arka arkaya ya?anan asker kay?plar? da, s?n?r ?tesi operasyonu, art?k askeri gerek?elerden de ?te, moral bir gerek?e haline de getirmi? bulunuyor. ??eride DTP binalar?na ve K?rtlere y?nelik olarak ?rg?tl? ?lk?c? kesimlerin ger?ekle?tirdikleri sald?r?lar da b?ylesi bir ruh hali aras?nda ?tolere? edilen ??zde vatanda?? duyarl?l??? olarak alg?lan?yor. Her ne kadar h?k?met, ?lkede birli?i tehlikeye sokacak k??k?rtmalardan ka??n?lmas? i?in ?a?r?lar yapsa da, bu s?recin ?u ana kadarki geli?me seyri ve yol a?t??? duygusal boyutlar, bug?n ?rg?tl? militan kesimlerin ger?ekle?tikleri lin? giri?imlerinin yar?n halklar aras?nda fitili ate?leyebilecek boyutlara ula?ma tehlikesini de i?eriyor.
  S?re?, siyasi ??z?m se?ene?ini tamamen devreden ??karmaya y?nelik olarak i?liyor olsa da, h?l? daha b?y?k ac?lar ya?anmadan bu dizginsiz gidi?e fren koymak i?in zaman vard?r.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net