Babacan Ba?dat'ta destek arad?

Ankara ve Ba?dat aras?nda; Kuzey Irak?a operasyona izin veren tezkerenin TBMM?den ge?mesi, ??rnak ve Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan d?n ilk kez diplomatik temas ya?and?.


Ankara ve Ba?dat aras?nda; Kuzey Irak?a operasyona izin veren tezkerenin TBMM?den ge?mesi, ??rnak ve Hakkari?deki ?at??malar?n ard?ndan d?n ilk kez diplomatik temas ya?and?. D??i?leri Bakan? Ali Babacan, Irak?a yapt??? ziyarette Devlet Ba?kan? Celal Talabani, Ba?bakan Nuri El Maliki ve D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari ile g?r??t?. Babacan, PKK?ye operasyonun masaya yat?r?ld??? g?r??melerde Irak?tan gerekli destedi?i ald???n? a??klad?. Babacan, 2003 y?l?ndan bu yana Irak?a giden en ?st d?zey T?rk yetkilisi.
Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ile g?r??mesinin ard?ndan a??klamalarda bulunan D??i?leri Babacan, T?rkiye?nin Irak?tan PKK ile m?cadelede destek s?z? ald?klar?n? ifade etti. Babacan, Irak??n bir an ?nce bar?? ve huzura kavu?mas?n? istediklerini belirterek, T?rkiye olarak Irak??n siyasi birli?i ve toprak b?t?nl???n? desteklediklerini de bildirdi.
PKK eylemleri nedeniyle T?rkiye?de sivil ya da asker binlerce vatanda??n ?ld???ne dikkat ?eken Babacan, sorunun ?ok acil bir sorun oldu?unu, b?t?n ?lkelerden ter?re kar?? m?cadele konusunda T?rkiye ile birlik ve beraberlik istediklerini kaydetti. Babacan, ?Ter?ristin iyisi k?t?s? olmaz, iyi ter?rist k?t? ter?rist ayr?m? olmaz? diye konu?tu.
G?r??melerde T?rkiye?nin PKK ile m?cadelesine destek s?z? ald?klar?n? ifade eden Babacan, T?rkiye ile Irak aras?ndaki dostlu?un tarihinin ?ok eskilere dayand???n? ve bu ili?kileri bir PKK?nin yaralamas?na izin verilmemesi gerekti?ini kaydetti. Babacan, bu konular?n 2-3 Kas?m?da ?stanbul?da yap?lacak Irak toplant?s?nda daha detayl? ele al?naca??n? da s?yledi.
Talabani: PKK ya silah b?raks?n ya da Irak?tan gitsin
Celal Talabani de a??klamas?nda Babacan?? Ba?dat?ta g?rmekten duydu?u memnuniyeti dile getirerek, T?rkiye?nin ya?ad??? ?ter?r sorununu? anlad?klar?n? ve bu konuda T?rkiye?ye gereken deste?i vereceklerini kaydetti. Talabani, PKK'ye, ?ya Irak'? terk et ya da silahlar?n? b?rak'' se?ene?i verdiklerini s?yledi. PKK?nin Irak topraklar?n? kullanarak T?rkiye i?inde sald?r?lar d?zenlemesine m?samaha g?stermeyeceklerini belirten Talabani, ''Ak?t?lan her damla T?rk kan?n?, ak?t?lan her damla Irakl? kan? gibi de?erlendiriyoruz'' dedi. Babacan, Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki ile de bir araya geldi. (HABER MERKEZ?)
Babacan: T?rkiye rahats?z

D??i?leri Bakan? Ali Babacan, Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari ile yapt??? g?r??menin ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Babacan, ?ABD ve Irakl? yetkililerle pek ?ok de?i?ik y?ntem denedik ama ?u ana kadar somut sonu? alamad?k; hatta daha da k?t? hale geldi. T?rkiye rahats?z, kamuoyunun ?fkesi ?ok b?y?k. T?rkiye?nin ter?r ?rg?t?yle sava?? kom?ulardan da destek g?rmelidir? dedi.
Bakan Babacan, ?Talabani, PKK?n?n ate?kes ilan edece?ini belirtti, tutumunuz de?i?ecek mi?? sorusunu yan?tlarken, ate?kes tabirinin iki ?lke aras?nda kullanabilece?ini, burada ise ?ter?r ?rg?t??n?n s?z konusu oldu?unu belirtti. Babacan, ?Kullanaca??m?z terminoloji, ter?r ?er?evesinde olmal?d?r. Bu ortak anlay??la bakmazsak, netice almak zor olur? dedi.
Barzani?nin o?lu
Babacan, bir gazetecinin ?T?rkiye h?k?meti birka? g?n ?nce, K?rdistan yerel ba?kan? Barzani?nin o?lunu ve ?nde gelen bir K?rt yetkilisini PKK?ya yard?m etmekle su?lad?. Irak?a da teslim edilmesini istedi?i 10 ki?ilik bir liste sundu? s?zleri ?zerine ise ?unlar? s?yledi: ?T?rkiye?nin muhatab? Irak merkezi h?k?metidir. Say?n Bakan??n bu ziyaretimde ?nerdi?i, T?rkiye?ye heyet g?nderme fikrini ku?kusuz de?erlendirece?iz. ?te yandan, biz Irak??n bir b?t?n olarak, ter?rizmle m?cadele konusunda siyasi iradeyi g?stermesini bekliyoruz.?
Babacan bir ba?ka soru ?zerine de ?unlar? s?yledi: ?Ter?rist sald?r?lar yeni de?il, y?llard?r devam ediyor. Pek ?ok de?i?ik y?ntem denedik ABD ve Irakl? yetkililerle. Ama ?u ana kadar somut sonu? alamad?k; hatta daha da k?t? hale geldi. T?rkiye rahats?z, kamuoyunun ?fkesi ?ok b?y?k. T?rkiye?nin ter?r ?rg?t?yle sava?? kom?ulardan da destek g?rmelidir.?
Ankara?ya heyet
Zebari de ?Ankara ile daha ?ok g?r??meyi arzu ettiklerini? belirterek, Babacan??n ziyaretinin hemen ard?ndan Ankara?ya ?st d?zey bir heyet g?ndermeyi planlad?klar?n? s?yledi. Zebari, ?Bu sayede sorunlara ??z?m bulunabilmesi i?in g?r??meler yap?labilece?ini ve ortak tutum tak?n?labilece?ini? kaydetti.
Zebari, Babacan?la PKK?ye kar?? ne yap?labilece?ini konu?tuklar?n? anlat?rken de s?n?r ?tesi operasyonu ?son se?enek? olarak g?rd?klerini vurgulad? ve ??yle dedi: ?Sorun kar???k olmas?na ra?men, ben iyimserim. T?rkiye?yle i?birli?i yapmak i?in, g?r??meler i?in heyetler g?ndermek istiyoruz.?
PKK listesi
Irak D??i?leri Bakan? Zebari, Ankara?n?n Irak?a ?T?rkiye?ye teslim edilmeleri i?in bir liste verdi?i? haberlerinin hat?rlat?lmas? ?zerine de, ?Biz D??i?leri Bakanl??? olarak T?rkiye?den istenen Irakl?lar konusunda herhangi bir talep almad?k. Sadece PKK liderlerinden olu?an bir liste sunulmu?tur, T?rkiye taraf?ndan? kar??l???n? verdi.
Kay?p askerler
Hakkari?deki ?at??madan sonra haber al?namayan ve PKK taraf?ndan al?konuldu?u a??klanan 8 askerle ilgili giri?imde bulunup bulunmad??? sorusu ?zerine Zebari, ?Ben de medyadan ??rendim, elimizde kesin bir kan?t yok? yan?t?n? vermekle yetindi.
Bakan Babacan da, ?Yak?ndan takip ediyoruz. TSK bu konuyu takip ediyor. Ne olursa olsun, size mutlaka duyurulacak? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Barzani?den PKK?ye ate?kes ?a?r?s?

K?rt lider Mesut Barzani, ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice ile yapt??? g?r??meden sonra PKK?ye ?ate?kes? ?a?r?s?nda bulundu.
Barzani?nin bas?n dan??man? Faysal Dabba?, B?lgesel K?rt H?k?meti?nin Ba?kan? Mesut Barzani?nin, ABD D??i?leri Bakan? Condolezza Rice ile telefon g?r??mesinin ard?ndan PKK?ya ate?kes ?a?r?s?nda bulundu?unu s?yledi.
PKK kaynaklar? ise, siyasi bir ??z?mle gelinmesi halinde ate?kese haz?r olduklar?n? s?yledikleri ifade edildi.
www.evrensel.net