PKK?ye kar?? ??l? mekanizma ?nerdiler

ABD ve ?ngiltere D??i?leri bakanlar? PKK ile m?cadele i?in olu?turulan, ??l? mekanizma ?er?evesinde T?rk, ABD ve Irak D??i?leri bakanlar?n?n, kas?m ba??nda ?stanbul?da bir araya gelmesini ?nerdi.


ABD ve ?ngiltere D??i?leri bakanlar? Condoleezza Rice ve David Miliband, PKK ile m?cadele i?in olu?turulan, ancak ?imdiye kadar i?lerlik kazanmayan ??l? mekanizma ?er?evesinde T?rk, ABD ve Irak D??i?leri bakanlar?n?n, kas?m ba??nda ?stanbul?da bir araya gelmesini ?nerdi.
Rice ile Miliband?in Washington?da yapt??? g?r??me sonras?nda iki ?lke taraf?ndan yay?mlanan a??klamada, bu toplant?n?n, ?stanbul?da 2-3 Kas?m tarihlerinde d?zenlenmesi planlanan Irak konferans? s?ras?nda yap?lmas? teklif edildi.
??l? mekanizma toplant?s?nda, T?rkiye ile Irak aras?nda 28 Eyl?l?de imzalanan ?ter?rle m?cadele? anla?mas?n?n nas?l hayata ge?irilece?inin ele al?nabilece?i kaydedildi. ?ngiltere D??i?leri Bakan? Miliband, Rice ile g?r??mesinden sonra gazetecilere a??klamas?nda, PKK?ye kar?? at?lacak ad?mlar konusunda T?rkiye?yi ikna i?in art?k s?zlerin yetmeyece?ini ve icraat?n gerekti?ini s?yledi. Miliband, PKK?nin Irak?taki varl???ndan kaynaklanan sorunun ??z?m?ne ili?kin, Ba?dat h?k?metinin ve Kuzey Irak?taki b?lgesel K?rt y?netiminin rollerinin kilit oldu?unu belirtti. Rice da sorunun ??z?m? i?in ABD?nin, T?rkiye ve Irak ile ?al??maya kararl? oldu?unu dile getirdi.
Bu arada Irak H?k?met S?zc?s? Ali El Dabbagh, T?rkiye, ABD ve Irak aras?nda ge?en y?l olu?turulan ??l? mekanizma ?er?evesinde PKK?ye kar?? T?rkiye ile i?birli?i yapmaya haz?r olduklar?n?, ancak T?rkiye?nin polis g?c? olmayacaklar?n? s?yledi.
Ortado?u Enstit?s? adl? kurulu?ta konu?an El Dabbagh, olas? tek yanl? bir askeri m?dahaleye kar?? ??kt?klar?n? ve PKK ile m?cadelenin ortak yap?lmas? gerekti?ini belirtti. T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyona giri?mesi durumunda Irak??n ne yapaca??n?n sorulmas? ?zerine El Dabbagh, ?Bu olursa T?rklerle ?at??acak durumda de?iliz, ancak T?rk ordusunun girmeye niyeti oldu?unu sanm?yorum? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net