S?n?rda operasyon alarm?!

Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Oremar m?nt?kas?n?n, ?yasak b?lge? ilan edilmesinin ard?ndan, b?lgenin giri? ve ??k??lar?nda ?ok say?da arama noktas? kuruldu.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Oremar m?nt?kas?n?n, ?yasak b?lge? ilan edilmesinin ard?ndan, b?lgenin giri? ve ??k??lar?nda ?ok say?da arama noktas? kuruldu. Oremar b?lgesinde bulunan k?ylere yabanc?lar?n giri?i yasaklan?rken, k?ylerine gitmek isteyen vatanda?lar ise s?k? aramadan ge?irildikten sonra giri?lerine izin veriliyor.
?at??madan sonra b?lgeye ulusal ve yabanc? ?ok say?da gazeteci giderken, bir?ok bas?n kurulu?u ise b?lgeye canl? yay?n ara?lar? g?nderdi. B?lgeye giden gazetecilerin b?t?n giri?imlerine ra?men Oremar b?lgesine giri?lerine izin verilmiyor. ?zelikle S?neva (Kam??l?) k?y?nde kurulan askeri arama noktas? ile hi?bir gazetecinin b?lgeye girmesine izin verilmiyor.
Sava? u?aklar? ke?if yap?yor
Ya?anan ?at??madan sonra bir yandan Oremar b?lgesine askeri sevk?yat yap?l?rken, di?er tarafta b?lgede hava trafi?i de artmaya ba?lad?. ?zelikle Diyarbak?r?dan kalkan sava? u?aklar? s?rekli s?n?r b?lgesine ke?if u?u?lar? yap?yor. Sevk?yatlar s?ras?nda Skorsky ve Kobra tipi helikopterler de havadan g?venlik ?nlemleri al?yor.
??rnak?ta operasyon
Bu arada ??rnak?ta PKK?ye y?nelik operasyonlar aral?ks?z devam ediyor. Al?nan bilgilere g?re, Beyt???ebap il?esi yak?nlar?ndaki K?peli Da???nda ??kan ?at??madan sonra s?kla?t?r?lan operasyonlar s?r?yor. ??rnak??n Uludere ve Beyt???ebap il?eleri yol g?zergah?nda z?rhl? ara?lar e?li?inde may?n taramalar? yap?l?yor. Hava destekli devam eden operasyonlar?n yan? s?ra arazi arama tarama faaliyetleri de s?r?yor.
S?n?ra sevk?yat
Ayr?ca, trenle Mardin?in Nusaybin il?esine, oradan da ??rnak 23. Jandarma T?men Komutanl????na gelen askeri konvoy ile top?u birlikleri s?n?r b?lgesine kayd?r?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net