Fotoğraf: Evrensel

Asker annesi sesleniyor: Hepimiz karde?iz

Hakkari?de ya?anan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerden biri olan Er ?zhan ?abano?lu?nun ailesi ?ocuklar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istedi.


Hakkari?de ya?anan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerden biri olan Er ?zhan ?abano?lu?nun ailesi ?ocuklar?n?n serbest b?rak?lmas?n? istedi. Arap?a a??tlar yakan anne ?abano?lu, t?m halklar?n karde? oldu?unu s?yleyerek, ??ocu?umu bana ba???lay?n. Anneler a?lamas?n? dedi. ?ocuklar?n?n durumlar?ndan haberdar olmak isteyen aile, ?anak anten alarak Roj TV izlemeye ba?lad?.
PKK?nin 8 askere ili?kin yapt??? a??klaman?n ard?ndan Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan da 8 askerin kay?p oldu?unun bildirildi?i haberini alan Antakya merkeze ba?l? Kuzeytepe beldesinde ya?ayan aile, ?ocuklar?n?n durumuna ili?kin haber bekliyor.
K?rtlerle sorunumuz yok
Baba Bahattin ?abano?lu, ?ocu?unun terhisine 2 ay kald???n? belirterek, ?O?lumun serbest b?rak?lmas?n? istiyorum. O?lum daha gen?. Kimseye bir ?ey yapmad?? diye konu?tu. ?zhan??n 8 ?ocu?unun en k????? oldu?unu s?yleyen baba ?abano?lu, ?Ate? d??t??? yeri yak?yor. Bize dediler ki ??ocu?umuz ka??r?ld??. ??imiz yand?. Bizim K?rtlerle sorunumuz yok, ?ocu?umuzu b?rakmalar?n? istiyoruz. Biz K?rt halk?na bug?ne kadar k?t? bir ?ey yapmad?k? dedi.
?O?lumu b?rak?n biz karde?iz?
Anne Fevziye ?abano?lu da, Arap?a a??tlar yakarak ac?s?n? dile getiriyor. ?ocu?unun serbest b?rak?lmas?n? isteyen anne, ?O?lumu b?rak?n biz karde?iz. Kimseye d??manl???m?z yoktur. Ne olur ?ocu?umu bana ba???lay?n, anneler a?lamas?n? diye sesleniyor.
?zhan ?abano?lu?nun karde?i Nebil ?abano?lu da ??u an tetikte bekliyoruz. S?rekli televizyon kar??s?nday?z. Roj TV?den haberleri takip etmeye ?al???yoruz. Roj TV?de karde?imin ismini de sayd?lar. Devlet bize yard?m etsin. ?n?allah karde?imi sa? salim b?rak?rlar? dedi. (Hatay/D?HA)
?Kay?p? askerlerin aileleri TBMM?ye ba?vurdu

Kay?p askerlerin aileleri DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal?a ba?vurarak ?ocuklar?n?n kurtar?lmas?n? istedi. Birdal, ba?vurular? TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?na ta??yarak Meclis?in ailelere yard?mc? olmas?n? isteyecek.
Hakkari?de meydana gelen ?at??man?n ard?ndan haber al?namayan ve PKK?nin ellerinde oldu?unu a??klad??? askerlerden Mehmet ?enkul (Ni?de) ve ?rfan Beyaz??n (Gaziantep) aileleri, DTP Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal?a ba?vurdu. Aileler, 1996 y?l?nda Hakkari?nin ?emdinli il?esindeki Ortaklar Karakolu bask?n? s?ras?nda ka??r?lan 8 askerin serbest b?rak?lmas? i?in olu?turulan heyette ?nsan Haklar? Derne?i Ba?kan? olarak yer alan Birdal?dan, ?ocuklar?n?n serbest b?rak?lmas? i?in giri?imlerde bulunmalar?n? istedi.
Birdal, ANKA?ya yapt??? a??klamada, konunun insani boyutu oldu?u gerek?esiyle ba?vurular? TBMM ?nsan Haklar? Komisyonu?na iletece?ini s?yledi. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net