?lk?c? sald?r?lar durmuyor

Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan ?lk?c? gruplar neredeyse T?rkiye?nin t?m ?ehirlerinde DTP binalar?na sald?r?yor, K?rt vatanda?lar?n i?yerlerini ta?l?yor ya da darp ediyor.


Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan ?lk?c? gruplar neredeyse T?rkiye?nin t?m ?ehirlerinde DTP binalar?na sald?r?yor, K?rt vatanda?lar?n i?yerlerini ta?l?yor ya da darp ediyor.
DTP?nin ?n?nde silahl? eylem
DTP Genel Merkezi?nin ?n?ne ara?la gelen bir ki?i, havaya ate? a?arak, DTP ve Barzani aleyhine slogan att?. ?smi ??renilemeyen bir ki?i, yan?nda bulundurdu?u silahla zaman zaman havaya ate? a?t?. Burada, ??ehitler ?lmez vatan b?l?nmez? pankart?n? yere a?an ve yakla??k bir saat eylem yapan sald?rgan, DTP, Mesud Barzani ve K?rtler aleyhine slogan att?. Polisler taraf?ndan ikna edilen sald?rgan g?zalt?na al?nd?.
DTP Ayval?k il?e binas?, ?lk?c?ler taraf?ndan at?lan molotofkokteylilerle yak?ld?. ??kan yang?nda DTP Ayval?k il?e Ba?kanl??? b?rosu ile biti?i?inde bulunan Ayval?k Muhtarlar Derne?i ve Afrikal?lar Derne?i?ne ait b?rolar da yand?.
Eski?ehir?de ?nceki gece ge? saatlerde bir araya gelen ?lk?c?ler ?nce DTP Eski?ehir ?l Ba?kan? Hamza Abay??n i?yerini sordu. Grup daha sonra K?rt k?kenli Mehmet Y?lmaz??n i?yerine ta?l? sald?r?da bulundu.
Ayd?n?da DTP il?e binalar?n?n ?lk?c?ler taraf?ndan taciz edildi?ini belirten il ba?kan? Osman Da?tekin, ?lk?c?lerin s?rekli k?f?rler ve sloganlarla y?r?y?? yapt???n? aktard?.
?niversitelerde de k??k?rtma
Ege ?niversitesi?nde y?r?y?? yapmak isteyen ?lk?c?ler ile demokrat yurtsever ??renciler aras?nda kavga ??kt?. Bir ??renci b??akla baca??ndan yaraland?. Kavgan?n ard?ndan ?lk?c?ler ile demokrat yurtsever ??rencilerin y?r?y??? devam etti. Edebiyat Fak?ltesi ?n?nde kar?? kar??ya gelen iki grup aras?na ?evik kuvvet ekipleri girdi. ?evik kuvvet ekipleri e?li?inde ?niversiteden ??kar?lan ?lk?c? grup, y?r?y?? boyunca K?rtlere y?nelik k?f?r ve hakaretlerde bulundu.
?ukurova ?niversitesi Balcal? Kamp?s??nde g?steri yapan ?lk?c? bir grup, kantinde oturan K?rt ??rencilere sald?rd?. Sald?r?da 4 ??renci yaraland?. Atat?rk?? D???nce Derne?i ?yesi ??rencilerin yapt??? ?a?r? ?zerine ?ukurova ?niversitesi?nin Balcal? Kamp?s? K?lt?r Merkezi ?n?nde bir araya gelen dernek ?yesi ve ?lk?c? 2 bin ki?i, K?rtlere hakaret i?eren slogan atarak y?r?y??e ge?ti. ?lk?celer R-1 dersli?ine do?ru y?r?y??e ge?erek buradaki ??rencilere sald?rd?. Sald?r?ya kar??l?k veren ??rencilere kamp?se gelen ?evik kuvvet ekipleri de mermi ve gaz bombas? ile m?dahalede bulundu. M?dahalede at?lan plastik mermiler sonucu 4 ??renci yaraland?.
Mahallelileri taciz ediyorlar
Mersin?de K?rt vatanda?lar?n yo?un ya?ad??? G?ne? Mahallesi?ne ?lk?c?ler konvoylarla gelip vatanda?lara k?f?rler edip sloganlar at?yor.
Ad?yaman?da ?lk?c?ler, ellerinde MHP bayraklar? ile G?lba?? Caddesi?nde y?r?y?? yapt?ktan sonra DTP Ad?yaman il binas?na ta?l? sald?r?da bulundu.
Elaz???da ?nceki g?n y?r?y?? d?zenleyen ?lk?c?ler, DTP binas? ve F?rat K?lt?r Merkezi?ne gitmek istedi. DTP Malatya il binas?na da bir grup ?lk?c? taraf?ndan ta? ve yumurtalarla sald?r? d?zenlendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net