HUKUK K??ES

 • SORU: Ben, hastalanan ?ocu?umu hastaneye g?t?rmek i?in i?e gitmedim. Ama bu durumu i?yerine bildirmedim....


  SORU: Ben, hastalanan ?ocu?umu hastaneye g?t?rmek i?in i?e gitmedim. Ama bu durumu i?yerine bildirmedim. ??e gitmedi?im o g?n ile ilgili olarak i?veren, bana ihtarname g?nderdi. Bu durumda ben ne yapabilirim? Beni i?ten ??karma haklar? var m??
  ...

  CEVAP: ??verenin i? s?zle?mesini hakl? olarak feshedebilmesi, i??inin hakl? bir sebebe dayanmadan ard? ard?na iki g?n devams?zl?k yapmas? durumunda s?z konusu olmaktad?r. Sizin, sadece bir g?n devams?zl?k yapman?z sebebi ile i? s?zle?meniz feshedilemez. Size g?nderilen ihtarname kar??l???nda, noter vas?tas? ile i?verene bir cevap g?ndermeniz gerekir. Burada hangi sebeple devams?zl?k yapmak zorunda kald???n?z? a??klay?n.
  Ancak, b?yle bir durumda e?er i?veren yine de i? s?zle?menizi feshederse, bu durumda i?e iade davas? a?ma hakk?n?z vard?r. ??e iade davas?, s?zle?menizin feshedilmesinin size tebli?inden itibaren bir ay i?inde a??lmal?d?r.
  Avukat Devrim Avc?
  www.evrensel.net