?Temiz suya ula?mak zorla??yor?

?evre M?hendisleri Odas? (?MO) Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, d?nyada ve T?rkiye?de halklar?n temiz kullanma ve i?me suyuna ula?mas?nda ya?anan zorluklar?n her ge?en g?n artt???n? bildirdi.


?evre M?hendisleri Odas? (?MO) Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, d?nyada ve T?rkiye?de halklar?n temiz kullanma ve i?me suyuna ula?mas?nda ya?anan zorluklar?n her ge?en g?n artt???n? bildirdi.
Uysal, ??MO 2007 Su Raporu?nu yapt??? yaz?l? a??klamayla duyurdu. D?nyada ve T?rkiye?de her ge?en g?n temiz ve ula??labilir suyun azald???n? belirten Uysal, d?nya ?zerinde 1.2 milyar insan?n g?venilir i?me suyundan yoksun ya?ad???n? ve 2.4 milyar insan?n da sa?l?k ko?ullar?na uygun suya eri?emedi?ini kaydetti. D?nyada kullan?lan suyun d?nya n?fusunun yaln?zca y?zde 12?si taraf?ndan t?ketildi?ini aktaran Uysal, kalk?nmakta olan ?lkelerde ya?ayan halklar?n be?te birinin insan hakk? olarak kabul edilen en az 20 litre/g?n suya ula?amad???n?n alt?n? ?izdi.
Uysal, T?rkiye?de su kaynaklar?n?n kullan?m?na dair sorunlar?n, D?nya Bankas? ve uluslararas? su tekellerinin su y?netimine m?dahalesi, n?fus art??? ve sanayile?me olgular?na ba?l? olarak su t?ketim de?erlerinin artt???n? ve nicelik a??s?ndan su kaynaklar?n?n azald???n? tespit ettiklerini belirtti. Ankara?da ve ?stanbul?da su kaynaklar?n?n t?kenmesinin k?resel ?s?nmaya ba?lanmas?n?n yanl?? oldu?unu vurgulayan Uysal, Ankara?da ya?anan su s?k?nt?s?n?n ard?nda su kaynaklar?n?n ?ng?r?s?zce sarf edilmesi, ara? say?s?n?n h?zla ?o?almas?, bah?eli ev say?lar?nda patlama ya?anmas? gibi bir?ok etkenin birlikte d???n?lmesi gerekti?ine de?indi. Uysal, ?stanbul?da ise yasal olmayan kontrols?z yap?la?ma ve sanayile?me ile su havzalar?n?n kirletildi?ini, i?me suyunun ?stanbul?a yetmez hale geldi?ini aktard?.
Uysal, su kaynaklar?n?n y?netimi ?zerine ?MO?nun ulusal ve yerel ?l?ekte kamucu bir su politikas? olu?turmas? gerekti?ini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net