Armutlu?da bask?n y?k?m

?stanbul B?y?k ?ehir Belediyesi Kentsel D?n???m Projesi ?er?evesinde s?rd?rd??? gecekondu y?k?mlar? Sar?yer K???k Armutlu mahallesinde 27 evin y?k?lmas?yla s?r?yor.


?stanbul B?y?k ?ehir Belediyesi Kentsel D?n???m Projesi ?er?evesinde s?rd?rd??? gecekondu y?k?mlar? Sar?yer K???k Armutlu mahallesinde 27 evin y?k?lmas?yla s?r?yor. ?evik kuvvet e?li?inde gece saat 04.00 s?ralar?nda mahalleyi ?basan? y?k?m ekipleri, 27 evin y?kt?.
Mahallelilerden Ay?eg?l ??ndil, ?bunca eme?e yaz?k, y?llar?n birikimi, insano?lu bu kadar zalim olabilir mi, evlerimizi ba??m?za y?kt?lar? diyerek y?k?ma tepki g?sterdi.
E?yalar?n?n bir ?o?unun paket halinde oldu?unu s?yleyen Ayd?n ?nce de ?e?yalar?m? d??ar? ??kartmak i?in 10 dakika m?saade istedim. Ama kabul etmediler, ?oluk ?ocuk bizi d??ar? at?p y?kmaya ba?lad?lar? dedi. Se?imlerde AKP?ye oy verdi?ini ve b?t?n ev e?yas? y?k?nt?lar alt?nda kald???n? belirten Hamza Ta? ise i?aret parma??n? g?stererek ?bu parma??m kopsayd? da AKP?ye oy vermeseydim? dedi. Ta?, k?? ortas?nda sokakta kald?klar?n? belirtti. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net