alooo u?ak ka??rd?m 1

 • Bundan bir s?re ?nce evlere ?enlik bir u?ak ka??rma olay? ya?and?. Bu u?ak ka??rma ve sonras?ndaki ya?ananlar o kadar komik olmaya ba?lad? ki u?ak ka??rman?n eskisi gibi yapt?r?m g?c? olmamaya ba?lad?:


  Bundan bir s?re ?nce evlere ?enlik bir u?ak ka??rma olay? ya?and?. Bu u?ak ka??rma ve sonras?ndaki ya?ananlar o kadar komik olmaya ba?lad? ki u?ak ka??rman?n eskisi gibi yapt?r?m g?c? olmamaya ba?lad?:
  - Abi nereye b?yle acele acele?
  - Biraz i?im var, iki saatl?ine bir u?ak ka??r?p gelece?im!
  Bir ka? televizyon kanal?n?n canl? yay?nlad??? bu u?ak ka??rma hadisesinde ak?llarda kalan en ?nemli olaylardan biri de, u?a??n yere inmesini f?rsat bilen 2 pilotun f?rsattan yararlan?p ka?mas? oldu. Daha sonras?nda ya?ananlar ise malum, yolcular da bunu f?rsat bilip sa?a sola ka?maya ba?lad?lar. Bir an ?yle oldu ki, neredeyse u?akta korsan ya da korsanlardan ba?ka kimseler kalmad?! Durum b?yle olunca televizyonculara da g?n do?mu? oldu: ?Pilotlar?n yapm?? oldu?u bu haraket etik miydi, de?il miydi?? U?a?a yak?t ikmali numaras? ile s?zmaya ?al??an g?revlileri canl? yay?nda ele veren televizyoncular, kendi yapt?klar?ndan umars?z pilotlar? sorgulamaya ba?lad?lar:
  - Efendim, pilotlar?n yapt??? ?ey sizce etik bir davran?? m??
  - Eee, bu konuda fazla bir ?ey s?ylemek istemiyorum. Zira biraz ilerde bir kriz masas? olu?turuldu, daha fazla kriz ya?ans?n istemiyoruz...
  Halk olarak d?nem d?nem ba?z? kelimeleri belle?imizde yer eder dururuz ve uygun olsun olmas?n geli?i g?zel kullan?r?z. Deprem d?nemlerinde ?Art??? ve ?Tusunami? bizleri bir hayli me?gul etmi?ti. Son zamanlarda ?Adrenalin? kelimesini bir hayli duyar olduk:
  - Neyin var?
  - Adrenalinim y?ksek!
  - Sorma benim de y?ksek, aspirin i?tim ama bir faydas? yok!
  T?pk? bunlar gibi ?Etik? kelimesi de geli?i g?zel kullan?l?r oldu. Etik yukar? etik a?a??:
  - Han?m ne dersin, bu ak?am diyorum, art?k ?ocuk yapman?n zaman? geldi...
  - Aaa Nuri, hi? de etik de?ilsin!
  Neyse biz konumuza d?nelim ve tamam? ile bize ?zg? olabilecek ?u u?ak ka??rma olay?n? canl? canl? televizyondan seyredelim!
  Televizyondan bir biri ard?na alt yaz? ge?er: ?Fla? fla? fla?! K?br?s-Antalya seferini yapmakta olan sahibine ait yolcu u?a??, bu sabah ?Seda Sayan?la sabah sabah? adl? magazin program?ndan hemen ?nce 150 Hava Korsan? taraf?ndan ka??r?lm??t?r. U?akta 1?i yolcu 8?i m?rettabat olmak ?zere 9 ki?i daha bulunmaktad?r!?
  Haber merkezindeki spiker canl? yay?nda, ka??r?lan u?a??n zorunlu ini? yapt??? yerde bulunan muhabir ile g?r??me yapar:
  -Mahmut ?u anda canl? yay?nday?z. Yedi?in i?ti?in senin olsun bize g?rd?klerini anlat!
  (S?recek...)
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net