D?nya ya?lan?yor

D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n verilerine g?re, bug?n 650 milyon olan d?nya ?ap?ndaki 60 ya? ve ?st? ya?l? n?fusun, 2050 y?l?nda 2 milyara ula?mas? bekleniyor.D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n (DS?) raporundan derledi?i bilgiye g?re, uzun ya?am,...


D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n verilerine g?re, bug?n 650 milyon olan d?nya ?ap?ndaki 60 ya? ve ?st? ya?l? n?fusun, 2050 y?l?nda 2 milyara ula?mas? bekleniyor.
D?nya Sa?l?k ?rg?t??n?n (DS?) raporundan derledi?i bilgiye g?re, uzun ya?am, sa?l?kl? olman?n i?areti, geli?mi? ve geli?mekte olan ?lkelerde d?nya n?fusunun ya?lanmas?, k?resel sa?l???n iyiye gitti?inin g?stergesi olarak ifade ediliyor.
D?nyada en h?zl? b?y?yen ya? grubunun, 60 ya? ve ?st? ya?l? n?fusu oldu?u belirtiliyor.
DS??n?n raporuna g?re d?nyada bug?n 650 milyon olan 60 ya? ve ?st? ya?l? n?fusunun, 2050?de 2 milyara ula?aca??, bu n?fusun y?zde 80?inin geli?mekte olan ?lkelerde ya?ayaca?? tahmin ediliyor.
Ya?l? n?fusun artmas?nda, kentle?me de ?nemli rol oynuyor. Bug?n d?nya n?fusunun yar?s? kentlerde ya?arken, 2030?da y?zde 60?tan fazlas?n?n kentlerde ya?amas? bekleniyor.
Ya?l? insanlar?n gereksinimlerini kar??lamak i?in sadece ya?l? insanlar?n bak?m?yla ilgilenecek sa?l?k ?al??anlar?n?n e?itilmesi, ya?a ba?l? kronik hastal?klar?n ?n?ne ge?ilmesi ve kontrol alt?na al?nmas?, uzun d?nemli g??l? sa?l?k politikalar?n?n tasarlanmas?, ya? gruplar?na g?re servislerin geli?tirilmesi gibi haz?rl?klar?n yap?lmas? gerekiyor.
Sosyo-ekonomik durumun ?nemi
Japonya ve Fransa gibi ?lkelerde 80 y?ldan fazla olan ya?am beklentisi s?resi, geli?mekte olan ?lkelerde de uzuyor. ?ili, Kosta Rika, Jamaika, L?bnan, Sri Lanka ve Tayland gibi ?lkelerdeki bir ?ocu?un ya?am beklentisi, 70 y?l? a??yor.
?lkeler aras?nda sa?l?k ko?ullar?ndaki e?itsizlik, ya?am beklentisinde de b?y?k farkl?l?klar yarat?yor. ?rne?in Japonya?da ya?am beklentisi 82.2 ya? iken, bir?ok Afrika ?lkesinde ya?am beklentisi 40 ya??n alt?nda bulunuyor.
Bir ?lkedeki sosyo-ekonomik e?itsizlikler de ya?am beklentisinde ?nem arz ediyor. ?rne?in ABD?de, ?st sosyo-ekonomik gruptakilerin ya?am beklentisinin, alt sosyo-ekonomik gruplara g?re 20 y?l daha fazla oldu?u kaydediliyor. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net