HAYATIN ???NDEN

 • Ulusal Enerji Kongresi?nin alt?nc?s? Ankara?da yap?ld?. T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i?ne ba?l? Elektrik M?hendisleri Odas??n?n d?zenledi?i Ulusal Kongre?de 2 ?ngiliz bilim adam?n?n da ?lkemizin enerji sorunlar?yla ve ...


  Ulusal Enerji Kongresi?nin alt?nc?s? Ankara?da yap?ld?. T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i?ne ba?l? Elektrik M?hendisleri Odas??n?n d?zenledi?i Ulusal Kongre?de 2 ?ngiliz bilim adam?n?n da ?lkemizin enerji sorunlar?yla ve ?zelle?tirmenin ortaya ??kard??? sorunlarla ilgili sunumlar? ve sunumlar?n an?nda terc?me edilerek kulaklar?m?za ula?t?r?lmas? kongrenin, ismindeki ?ulusal?a ra?men uluslararas? bir g?r?n?m kazanmas?n? da sa?lad?.
  Art?k kundaktaki bebe?in bile bildi?i ger?ek ?u ki, enerjinin oldu?u yerde siyaset, hatta kirli ve kanl? siyaset var. Bilim, teknoloji, ?lke ??karlar? gibi de?erler (?) sonlarda yer al?yor.
  Kongrenin a??l???nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? uzun bir a??? konu?mas? yapt?. Eskiden Sirkeci-Harem aras?nda ?al??an arabal? vapurlarda aniden ortaya ??k?p, ?Elimde g?rm?? oldu?unuz ?u ?i?e, d?nyan?n sekizinci harikas? olarak ayaklar?n?za geldi. Bakan de?il alan kazan?yor? diye sabunlu suyu iteleyip evine ekmek g?t?ren usta pazarlamac?lar vard?. Daha tecr?besiz olanlar i?e Sirkeci-Halkal? trenlerinde ba?lard?. Tren daha s?k durup, sat?c? her istasyonda vagon de?i?tirdi?inden, satt??? mal? fazla balland?rma zaman? olmazd?. ??te ben bunlar? d???n?rken Bakan G?ler elindeki litrelik cam ?i?eyi sallamaya devam ediyordu. ?Beyler buna ?Biyoetanol? derler. Benzin zulm?ne son. Pancar? ??pe d?kmek yok. Biyoetanol ?retip benzinin yerine kullanaca??z.?
  Harika.
  Bir kere adama sormazlar m?? Pancardan ?eker ?retimini ?ld?r?p, pancar ?reticisini peri?an eden, ?eker ?reticisini de uluslararas? tekellere pe?ke? ?eken ben miydim? ?imdi ne diye pancar ?retme becerisini neredeyse ?ld?rd???n?z ?ift?iye ak?l vermeye kalk?yorsunuz? Hadi bu konuda iyi niyetliler diyelim. Salonda en az 400 ki?i. Kimi makine, kimi elektrik, kimi kimya, ama hemen hepsi m?hendis. Yani biyoetanol? g?rmeden de biyoetanol?n ne oldu?unu bilen insanlar.
  Bakan G?ler ?i?eyi havaya kald?rm??. ??inde renksiz bir s?v?.
  Ya ger?ekten etanol,
  ya da musluk suyu.
  Bakan G?ler konu?uyor. ??eker fabrikalar?m?z zarar ediyor diye kapatmay? d???nece?imize biyoetanol ?retip benzin yerine kullanmam?z laz?m.?
  Harika.
  Sanki ?eker fabrikalar?m?z? kapatmay? ba?ta ben, salondaki di?er m?hendisler d???n?yor. Bu konu?man?n muhatab? Bakanlar Kurulu. Ama Bakan G?ler hesab?n? yapm??.
  ?Biyoetanol ?retimiyle 350 bin ailenin ge?imi sa?lanacak.?
  Bu da harika.
  Madem bu ge?im i?ine bu kadar merakl?lard? da neden milyonlarca t?t?n, f?nd?k, pamuk, bu?day ?reticisini peri?an ettiler. K?yl?y? t?ccara rehin b?rakt?lar.
  Duy da inanma. Nihayet Bakan G?ler do?ru bir ?eyler s?yl?yor.
  ?Bende 68 ku?a??y?m. 35 y?l ?nce kaybetti?imiz ge?lerimiz bu g?n hayatta olsalard? T?rk siyaset sahnesi ?ok daha verimli olurdu.?
  Bu daha da harika.
  Sanki kaybetti?imiz 68 ku?a?? gen?leri, Deniz Gezmi??i, H?seyin ?nan??, Mahir ?ayan??, Sinan Cemgil?i, Yusuf Aslan?? u?ak kazas?nda, Titanik facias?nda kaybettik. Sanki bu gen?lerimiz 2007 y?l?nda s?m?r? d?zeninin tekerine ?omak sokmas?nlar diye, ?nl? sa?c?lar?m?z?n ayakta alk??lad??? meclis kararlar?yla as?lmad?. Sanki bu g?n iktidar olanlar?n a?abeyleri bu karar? k?zarm?? kaday?f yiyerek kutlamad?. Sanki bu g?n iktidar olanlar?n ak?l babalar? o g?n alt?nc? filonun ?stanbul ??kartmas?na kar?? ??kan bu gen?leri Taksim?de, G?m??suyu?nda ta?lamad?.
  Ben bunlar? d???n?rken Bakan G?ler halen elindeki ?i?eyi sall?yordu.
  Buna ?biyoetanol? derler.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net