?l?mle karde?lik!

Ba?ta can g?venli?i olmak ?zere, k?lelik ?artlar?n?n h?k?m s?rd??? ?al??ma ko?ullar?na kar?? 27 Ekim Cumartesi g?n?, Ayd?ntepe Tren ?stsayonu?nda bir araya gelecek tersane i??ilerinden ?smail Korkmaz??n Pendik Kurtk?y?deki ...


Ba?ta can g?venli?i olmak ?zere, k?lelik ?artlar?n?n h?k?m s?rd??? ?al??ma ko?ullar?na kar?? 27 Ekim Cumartesi g?n?, Ayd?ntepe Tren ?stsayonu?nda bir araya gelecek tersane i??ilerinden ?smail Korkmaz??n Pendik Kurtk?y?deki evine konuk oldu?umuz saatlerde, tersanelerden bir ?l?m haberi daha geldi. Sad?ko?lu Tersanesi b?nyesinde faaliyet g?steren ta?eron firma M?lhan Denizcilik?te Hasan Macar, ge?ti?imiz pazar g?n? emniyet kemeri olmad??? i?in boya yapmak i?in ??kt??? vin?ten d??m??, a??r yaral? olarak kald?r?ld??? hastanede iki g?n s?rd?rd??? ya?am sava??n? kaybetmi?ti. Tersane patronlar?n?n gizlemek istedi?i bu ?l?m haberini almak, iki y?ld?r tersanede ?al??an ?smail Korkmaz ve E?i Mine Korkmaz?? elbette ki ?ok ?zd?. Ayn? zamanda kayg?land?rd? da.
Kayg?land?rd? ??nk?, i??i arkada?lar?n?n ?l?m?, her g?n ya?ad?klar? ?can korkusu?nu tazeledi, b?y?tt?.
400 milyon kira verdi?i yoksul i??i evinde, bir insan?n her sabah ?bug?n ba??ma bir ?ey gelir mi??,??skeleden d??er miyim?, ?ba??ma sac d??er mi?, ?.... yaparken zehirlenir miyim? sorular?yla i?ine gitmesinin ne kadar a??r ve y?prat?c? oldu?unu anlatmaya ?al??t? ?smail Korkmaz. Ve hayatlar?n?n da, al?n terlerinin de de?ersiz olmad???n? hayk?racaklar?, 27 Ekim?deki bulu?man?n tersane i??ileri i?in ne kadar ?nemli oldu?unu.
?Ekmek paras? b?rakamad??? oluyor?
?mraniye?de kurulu Alarko?ya ta?eronla?ma girince 8 y?l emek verdi?i fabrikadan at?lm?? ?smail Korkmaz. Ard?ndan ?zel bir okulda g?venlik g?revlisi olarak i?e girmi?. G?venlik g?revlisi maa?? d?rt ki?ilik ailenin ge?imine yetmeyince, bir bu?uk y?l sonra ?maa?lar y?ksek? diye duydu?u tersaneye gelmi?. Ta??? (gemiyi boyaya haz?rlamak) olarak ba?lad??? i?te bir ay? tamamlay?p da, o y?ksek maa?? alamay?nca, tersane ger?e?i ile tan??m??: ?Bu ?ekil oldu?unu bilmiyordum tersanenin. Hi? olmazsa maddi olarak rahatlat?r diyordum ama bakt?m maalesef anlat?ld??? gibi de?il. Ayba?? geldi ta?eron vermedi paray?. ?Be? g?n sonra? dedi. 10 g?n oldu, 10 g?n bir ay oldu. Daha ilk ayda ne kadar yans?tmamaya ?al??sam da s?k?nt?lar aileye, ?ocuklara yans?d? ister istemez.?
S?k?nt?lardan, e?inin ve ?ocuklar?n?n bundan ne kadar etkilendiklerini anlat?rken sesi d???yor Korkmaz??n. E?i 31 ya??ndaki Mine Korkmaz, bu s?k?nt?lar? hafifletmek i?in s?rd?rd??? i? arama ?abas?ndan hen?z sonu? alamam??. 8 y?l de?i?ik fabrikalarda ?al??t???, son ?al??t??? fabrikadan da dizinden rahats?zland??? i?in i?ten ??kart?ld???ndan, e?ini daha iyi anl?yor. Ama i?te anlamak, 9 ve 15 ya??ndaki iki ?ocu?unun en s?radan taleplerini bile kar??layamaman?n yaratt??? ezikli?i ortadan kald?rm?yor. Ya da sigortalar? olmad??? i?in tedavileri ha bire ertelenen sa?l?k sorunlar?n? d???nmeyi engellemiyor. ??artlar?m?z ?ok zor. E?imin ?ekti?i s?k?nt?y? g?r?yorum. Yol paras? vermemek i?in beline kadar ya?murdan ?slanm?? bir halde, geldi?i zaman, ayaklar?n?n so?uktan tutmad???n? g?r?yorum. Sabahlar? evden ??k?nca, ak?ama sa? salim gelir mi diye kayg?lan?yorum s?rekli. Bunlar bir e? i?in kolay de?il.
E?im zaman geliyor ekmek paras? b?rakamad??? oluyor. ?ocu?un beslenmesine ne koyabilirim diye d???nmek, ya da bir misafir gelince ona ne ikram edebilirim d???ncesi bir anne-e? i?in ?ok zor. Tamam, baba i?in de zor ama o ne kadar olsa baba d??ar?da. Geldi?i zaman bir ?ekilde sorun yat??m?? oluyor.? (?stanbul/EVRENSEL)

?K?z?n?n kayd?n? sileriz?

?smail Korkmaz??n siyahla?m?? nas?rl? ellerini s?k?nt?yla ovu?turmas?ndan anla??l?yor ki, yat??an bir ?ey yok. En ?ok da ?ocuklar?n?n ihtiya?lar?na yan?t verememek belli ki bu iyi niyetli babay? her g?n biraz daha eziyor. Bu y?l liseye ba?layan 15 ya??ndaki k?z? Elif?in ?deyemedi?i okul kay?t paras? nedeniyle k?z?na bask? yap?lmas?, Korkmaz??n can?n? ?ok yakm??. ?Kay?t paras? ?nce 500 YTL istediler. 300 YTL?ye d???rd?k. Ama onu da ?deyemedim. Okulda k?za bask? yap?yorlar. ??demezsen okuldan at?l?rs?n? diyorlarm?? arkada?lar?n?n yan?nda. Beni de ?a??rd?lar. Bana da ayn?s?n? s?ylediler. Milli E?itim?e giderim dedim. Yani bir baba olarak bunlar ?ok burkuyor insan?n i?ini. ?al???yorsun ?abal?yorsun ama bir eksi?ini bile tamamlayam?yorsun.?
Hem a??r ?artlar?, hem de ta?eronun keyfine g?re ?denen maa?lar?n s?ylendi?i gibi y?ksek olmamas?, tersane d???nda bir i?te ?al??t?rman?n yollar?n? aratt?rm?? elbette. Ama...: ?D??arda hem ya?? sorun ediyorlar, hem de asgari ?crete ?al??t?r?yorlar. Burada hi? olmazsa verirlerse ayda bazen bir milyar al?yorum. Ekonomik ?artlar insan? baz? ?eylere zorluyor. Ekonomik durum iyi olsa a??k?as? tersanede be? dakika bile durmam.?
Eylemdeyiz!
Kurals?z ?al??ma ?artlar? bir yana; s?kl?kla meydana gelen ?l?mler ve sakatlanmalarla sonu?lanan yaralanmalar kar??s?nda ?ok ?fkelendikleri halde, i?ten at?lma korkusu ve bilin?sizlik nedeniyle tepki g?steremediklerini anlatan ?smail Korkmaz, tersane i??ilerinin ?rg?tlenmekten ba?ka se?enekleri olmad???n? s?yl?yor. T?rk Metal?in ?rg?tl? oldu?u Alarko?da ?al??t??? y?llarda k?t? de olsa bir sendikaya sahip olman?n i??iler i?in ne kadar ?nemli oldu?unu tersanede daha iyi anlad???n? ifade eden Korkmaz, ????i birbirine destek olmal?? diyor.
??te o deste?i sa?lamak ve ya?anan birbirinden a??r ortak sorunlar kar??s?nda tek yumruk olabilmek i?in ?smail Korkmaz?da e?i ve ?ocuklar?yla 27 Ekim?de Ayd?ntepe Tren ?stasyonu?nda olacak. (?stanbul/EVRENSEL)
Serpil ?lg?n
www.evrensel.net