TABLO

 • Sava? ????rtkanlar?n?n bast?rmas? ile s?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?ten ??kar?lan tezkerenin kullan?lmas?na ili?kin hen?z bir a??klama yap?lmam??ken s?n?ra y???nak yapan ordu birliklerinin yaratt??? tedirginlik ve bu y?nde ...


  Sava? ????rtkanlar?n?n bast?rmas? ile s?n?r ?tesi operasyon i?in Meclis?ten ??kar?lan tezkerenin kullan?lmas?na ili?kin hen?z bir a??klama yap?lmam??ken s?n?ra y???nak yapan ordu birliklerinin yaratt??? tedirginlik ve bu y?nde s?rd?r?len k??k?rtma ve provokasyon giri?imleri ?lkeyi gergin bir ortama s?r?klemi? durumdad?r.
  ?yle ki, b?y?k yank? uyand?ran, ba?ar?yla devam eden ve ?lke g?ndemine oturan T?rk Telekom grevi g?lgede kald?. G?lgede kalan di?er bir konu da a??klanan ve Meclis?e sunulan 2008 B?t?esi Tasla?? oldu.
  B?ylesine gergin ve belirsiz bir s?re?te Anayasa?n?n 162. maddesi uyar?nca her y?l oldu?u gibi bu y?l da 17 Ekim?de Meclis?e sunulan b?t?e tasar?s? yine bildik hedeflerle ?n?m?zdeki g?nlerde ele al?nmay? beklemektedir.
  Toplam b?y?kl??? 222.3 milyar YTL olaca?? belirtilen 2008 B?t?esi hedeflerinden anla??lan odur ki ?nceki y?llarda oldu?u gibi yine b?y?k pay; faiz, faiz d??? fazla ve sava? giderlerini kar??layan Milli Savunma Bakanl????na ayr?lmaktad?r.
  2008 y?l?nda 56 milyar YTL faiz ?demesi hedeflenirken, y?zde 5.5 oran? ile 38 milyar 224 milyon YTL faiz d??? fazla (FDF) i?in hedef belirlenmektedir.
  Egemen burjuva iktidarlar?n uygulad?klar? s?m?r? ve zul?m politikalar? sonucu yaratt?klar? sorunlara ?g?venlik? tedbiri ile yakla?t?klar? anla??lmaktad?r. B?t?e da??l?m?na bak?ld???nda, bir t?r paranoya duygusuyla hareket edildi?i ve bu nedenle g?venli?e pay ay?rarak sorunlar? polisiye ?nlemlerle ve sava? y?ntemiyle ??zece?ine inanmakta olduklar?, kurumlara ayr?lan b?t?e paylar?ndan anla??lmaktad?r.
  ?rne?in, Milli Savunma Bakanl????na 13 milyar 273 milyon, ??i?leri Bakanl????na 1 milyar 347 milyon, Jandarma Genel Komutanl????na 3 milyar 128 milyon, Emniyet Genel M?d?rl????ne 6 milyar 597 milyon, Sahil G?venlik Komutanl????na 233 milyon 317 bin b?t?e ayr?lmas? bunu kan?tlamaktad?r.
  Kamu yat?r?mlar?n?n gereksiz oldu?una inanan ?iktidar?n?, 2008 y?l? i?in b?t?eden yat?r?mlara ay?rd??? pay sadece y?zde 6 oran?ndad?r. Yeni anayasa ve buna ba?l? olarak ger?ekte olmayan laiklik tart??malar?n?n ve devletin laik oldu?u iddialar?n?n s?rd?r?lmesine kar??l?k Diyanet ??leri Ba?kanl????na b?t?eden ayr?lan pay ise 2 milyar YTL?dir. Diyanet ??leri Ba?kanl????na yar?lan pay?n yakla??k d?rtte biri kadar olan 686 milyon 460 bin YTL?lik pay?n Bay?nd?rl?k Bakanl????na ?uygun? g?r?lmesi hangi kurulu?un ?yat?r?m bakanl???? oldu?u yorumunu siz de?erli okuyuculara b?rak?yoruz.
  Ayr?ca b?t?eden, Sanayi ve Ticaret Bakanl????na 332 milyon 774 bin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????na 364 milyon 758 bin, DS? Genel M?d?rl????ne 3 milyar 792 milyon 556 bin, K?lt?r ve Turizm Bakanl????na 826 milyon 586 bin YTL, ?evre ve Orman Bakanl????na 1 milyar 22 milyon YTL pay ayr?lmas?, savunma ve diyanet alan?na g?re ?ok komik rakamlar?n ayr?lmas? ?n?m?zdeki d?nemde hangi alan?n g??lendirece?ini g?stermektedir. Buna kar??l?k, kamu emek?ilerinin ?cretlerine ?ng?r?len art?? ise sadece y?zde 4?t?r.
  Dikkatlerden ka??r?lmamas? gereken bir konu ise b?t?e a???? hedefinin 17 milyar 756 milyon YTL olmas?d?r. Bu a??k belirlenen hedeflere ilave olarak ?ek tedbirler? ad? alt?nda yeni vergi ve zamlar?n g?ndeme gelece?i ku?kusunu i?ermektedir.
  Kuzey Irak s?n?r?na konu?lanan ordunun b?lgede bir sava??n i?ine ?ekilmesi, ?ekilmesi bir yana bu hareketlili?in bile yaratt??? maliyetin halka ve emek?ilere d?n??? tasarruf tedbiri ad? alt?nda yeni vergi, zam ve ?cret k?s?tlamas? olacakt?r.
  Bu nedenle 2008 B?t?esi bu haliyle bir hedef belirlemi? olsa da ?n?m?zdeki d?nemde buna ilave olarak halka yeni ek y?klerin bindirilece?i a??kt?r.
  Bu nedenle, s?r?a k??klerinde oturup sava? k??k?rt?c?l??? yapan tuzu kurular?n aksine bar???, karde?li?i savunarak, yoksul halk?n evlatlar?n? cepheye s?rerek birbirine k?rd?rman?n ?n?ne ge?mek i?in d?nden daha ?ok ?aba harcamak gerekir. Sava? ve faiz b?t?eleri yerine, e?itim, sa?l?k, k?lt?r, adalet, yat?r?m b?t?eleri yap?lmas? i?in buna ihtiya? var.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net