ARA SIRA

 • Sermaye bas?n? ve ?slami bas?n?n internet yorumcular?n?n d?n aktard???m?z ilk yorumlar i?inde daha ?ok greve destek g?ze ?arparken izleyen yorumlarda grev aleyhine ??arp?c?? de?erlendriemler i?erir:


  Sermaye bas?n? ve ?slami bas?n?n internet yorumcular?n?n d?n aktard???m?z ilk yorumlar i?inde daha ?ok greve destek g?ze ?arparken izleyen yorumlarda grev aleyhine ??arp?c?? de?erlendriemler i?erir:
  Bende kat?l?yorum ?al??mak istemeyen ?eker gider
  KOYUN KAPININ ONUNE B?NLERCE ??S?Z VAR BAK NASIL ?? BA?I YAPIYORLAR
  Telekom ?zelle?ince rahatlar? bozuldu tabii.. ?zelle?tirmelere devam. Devlet s?rt?ndan ge?inmeye son
  HAYIRLISI OLSUN
  ??inden memnun olmayan b?raks?n, b?raks?n da hi? olmazsa i?ten anlayan birileri gelsin ?u telekoma...
  Umar?m Grev,k?sa zaman i?inde kazas?z belas?z sona erer.Hi? zaman? de?ildi.Bilerek kasten yap?ld???n? d???n?yorum.Birlik beraberli?in en ?st seviyede olmas? gereken bir an ya??yoruz.B?yle bir anda hak araman?n pe?ine d??menin ne yeri ne zaman?.Bu bir FIRSAT?ILIKTIR.Dilerim ba?ka sonu?lar do?urmaz.
  Olan yine ma?dur kalan vatanda?a olacak...
  g?rende telekomdakileri ?al???yo zannedecek zaten hep grewdeler. Bide ?st?ne zam be?enmiyolar way be olamad?k bi telekomcu yan gelip yatarak d?nyan?n paras?n? kazanarak ya??yorlar birde grev yap?yorlar. Yuh...
  ?LKEM?Z?N DURUMU D?RT D?RTL?K OLURDA GREV HO? G?R?L?R GIREVE G?DEN SEND?KAYA BAK B?RDE DESTEK??LER?NE BAK (BAYRAM MERAL)YILLARDAN BER? ?OMA?I EL?NDED?R KARI?TIRIN BAKALIM KARI?TIRIN ?UNU UNUTMAYINK? BA?KA T?RK?YE YOK.
  Grev de ne demek yahu isimli yorumcu arakada?a sonuna kadar kat?l?yorum. Hatta biraz daha ileri gidip diyorum ki, bunlara para vermek ne demek bu kadar i?sizlik var bir lokma ekmek verelim yeter, itiraz edeni K?z?lay meydan?nda salland?ral?m, bak bi daha ?leee grev falan diyen kal?yor mu?
  NE grevi karde?im ALlah G?z?n?z? doyursun Ben M?LL? E??T?M BAKANLI?INDA memurum benim iki kat?mdan fazla al?yorsunuz daha grev diye a?l?yorsunuz bizim yerimizde olsan?z neler yapard?n?z ?ok merak ediyorum yaz?k sizlere demokratik bir hak olan grev hakk?na sayg?l?y?m, ancak bu hak insanlar?n g?nl?k ya?amlar?n? olumsuz y?nde etkileyecek olursa toplumda tepkilere neden olur. Sa?l?k, internet ve bankac?l?k gibi sekt?rler etkilenirse grev y?z?nden ba?ka insanlar?n i?i baltalan?r, bu y?zden bu konuya dikkat edilmelidir
  B?t?n resmi kurumlar?n i?lerini fel? etti. B?t?n resmi kurumlara altyap? sa?layan b?ylesi kurumlar?n grev haklar?n? ellerinden almak gerekir. Nas?l ki emniyetin ve askeriyenin g?venlik gerek?esi ile grev hakk? olmad??? gibi...
  Adeletsizlige kars? grev yap?lmas?n? dogru buluyorum... Fakat grev bu sekilde yap?lmaz; isi yavaslat?rs?n ise gitmezsin ama halihaz?rdaki cihazlar? ve hatlar? kesmezsin..Buna grev denmiyor. Ne denebileceginide size b?rak?yorum...
  GREV ?A?DI?I B?R HAK
  P?YASA EKONOM?S?NDE GREV?N YER? YOK. TEKEL KONUMUNDAK? KURUMLAR ZAMMI FAZLASIYLA F?YATINA YANSITIR, B?R KAYBI OLMAZ. OLAN HALKIMIZA VE SONU?TA ?ALI?ANLARA OLUR. REKABET D?ZEN?NDE ?SE ??VEREN F?YATINA YANSITIRSA REKABET ?ANSINI Y?T?R?R VE BATAR, OLAN Y?NE ?ALI?ANA OLUR.
  ?ALI?ANIN GREV VE BENZER? YASAL HAKLARININ OLMASI ?OK G?ZEL. MERAK ED?YORUM GREV YAPANLAR NE KADAR MAA? ALIYORLAR VEDE MAA?LARI NE KADAR OLSUN ?ST?YORLAR.419.00 YTL?YE TELEKOMDA TEM?ZL?K ELEMANI OLARAK ?ALI?ANLAR GREVE DAH?LM?.SADECE KEND?N?Z? D???NMEY?N.ASGAR? ?CRETLE ?ALI?ANLAR DERNE??.
  Bu kadar sert ve ?fkeli grev kar??t? yorumlar?n aras?nda ara s?ra ?GREV B?R HAK ALMA S?REC?D?R.???? KARDE?LER?M?Z? SONUNA KADAR HAKLIDIRLAR..CMYLMZ NASIL ALDIYSA ..? t?r?nden yorumlar da yer al?r. Arka arkaya gelen bu grev kar??t? yorumlar asl?nda T?rkiye?de ortalama insan?n grev hakk? ile ilgi bilgi d?zeyinin yan? s?ra ?al??ma ili?kilerine bak???n? g?sterdi?i gibi nas?l kimliksizle?tirildi?ini, karaktersizle?tirildi?ini de g?sterir. H?rriyet?in yorum yazarlar?n?n yorumlar?na bak?ld???nda grevi destekleyenler ile ele?tirenlerin yar? yar?ya yak?n oldu?u g?r?lmektedir. Bu bir editoryal denge de?ilse, bir ortalamay? da yans?t?yor denilebilir. Evet, H?rriyet?te durum b?yle ?imdi ?slami cenah?n gazetelerine ve yorum yazarlar?na bakabiliriz.
  Yeni ?afak, Zaman ve Bug?n, ?T?rk Telekom? grevini bir haber sunman?n ?tesinde tutum tak?nm??lar, haberleri ile okuyucuyu manip?le edecek bir davran?? i?ine girmi?lerdir. Grevin sabotajlarla ba?lad???n? haber olarak ?ne ??karan bu gazete haberlerine yap?lan yorumlar, haberlerin amac?na ula?t???n?, okuru istedi?i gibi y?nlendirdi?ini g?stermi?tir. Ku?kusuz, bunda okuyucunun bu haberi kabule a??k olmas?n?n, buna haz?rlanm?? olmas?n?n da ?nemli pay? bulunmaktad?r. Az say?daki yorum bu ger?e?i bize ?arp?c? olarak g?stermektedir:
  Telekom?da ?al??anlar?n iyi ?cret ald?klar?n? biliyoruz. ?ocuklar?m?z ?niversite mezunu olduklar? halde ayda 450 YTL?ye ?al??maya raz? olduklar? halde i? bulam?yorlar. Hi? kimsenin memlekete zarar vermeye hakk? yoktur
  ?iddet hi?bir hakk?n kazan?lmas?n?n me?ru yolu de?ildir. Grev gibi demokratik bir hakk? ?iddetle kirletmek do?ru de?il. Kesinlikle ba?kan hakk?nda kanuni i?lem ba?lat?lmal?
  Meydan okuma d???k ?cret alanlar?n yapaca?? i? de?ildir. ?stenen y?ksek ?cret e?er verilirse milletten tahsil edilerek verilecektir. Tabii ki bu kurumda ?al??anlar da herkes gibi, ?rne?in devlet memurlar?n?n ald??? oranda zam almal?d?r. Ama daha fazla istemek haks?zl?k olur. Milletin hakk?n? gasp olur kanaatindeyim
  Telekomun maa?lar? bu kadar y?ksekken ve referandum ve Irak krizi ?ncesi T?rkiye?yi zora sokacak bir kurumun bu karar? almas? ve tehditte bulunmas? kimlerin i?ine yarar? Bu olay g?r?nd??? gibi basit bir grev de?il derinlemesine incelenmeli bence. Yaz?k b?yle kritik bir zamanda bu greve kat?lanlara. Bir de 825 milyon net maa? ?of?r?n ya di?erleri, onlar? da a??klas?nlar ka? ki?i 1500 ?zeri ka? ki?i 2000 ?zeri a??klas?nlar
  grev ??z?m de?il
  Okurlar a??s?ndan ?merkezi?, ?ortalamay?? yans?tt??? ileri s?r?len ama tekelci yap?lanman?n da en ?nemli par?as? olan H?rriyet ile iktidar yanl?s? islami bas?n?n ?nde gelenleri olan Yeni ?afak, Zaman ve Bug?n gazeteleri ?al??ma ya?am? ile ilgili olarak tutumlar?n? s?n?fsal temelde olduk?a net olarak ortaya koymu?lard?r. ?al??ma ya?am? ile ilgili sorunlara ?ok az yer veren bu gazeteler, emek?ilerin haklar?n? kulland?klar? olay ve olgular ile ilgili haberlerinde egemen s?n?f?n ??karlar?n? g?zetmi?ler, haberlerini bu temelde sunmu?lard?r. Bu sunu?, okurlara da yans?m??, haberleri de?erlendiren yorum yazarlar? bas?n?n egemen ideolojiyi yeniden ?retmede ne kadar ba?ar?l? oldu?unu yapt?klar? yorumlar ile bize g?stermi?lerdir. Ku?kusuz, bu durum tek ba??na bas?n?n bir sonucu de?ildir, bu tutum ve davran??lar okuyucunun kimli?i, ki?ili?i, d?nya g?r??? ile de ilgilidir. Gazete ve okuyucu diyalektik bir ili?ki i?inde birbirini beslemekte, uyumlu bir yap?ya d?n??mektedirler. T?rkiye?de son ?eyrek y?zy?ldaki de?i?im, emek?ilere bak?? a??s?, s?n?fsal konumun fark?ndal?k/fark?ndas?zl?k bas?n kadar, gazetelerin yorum yazarlar? ?zerinden de izlenebilir. ?T?rk? Telekom grevine y?nelik de?erlendirmeler gelinen d?zeyi olduk?a net olarak bize g?stermektedir. Ancak, emek?iler a??s?ndan as?l tehlike, ??a?da? ?slam hukuk?ular?n?n? grevi hak olarak g?rmeyen tutumlar?n? benimsemi? olanlar?n iktidarlar? ve bu iktidar?n kendisini tahkim etmesi ile de ilgili olsa gerek.
  Y?ksel Akkaya
  www.evrensel.net