Grev hakk?m?z? kullanmaya haz?r?z

Biliyorsunuz bundan 1.5 y?l ?nce bir sendikal m?cadeleye ba?lam??t?k Graniser Seramik Fabrikas??n?n 60-70 g?nde bir maa? alan i??ileri olarak. T?rkiye?nin ?retim kapasitesi y?n?yle 4. fabrikas?nda, i?me suyunun ?i?ilemez? raporu ...


Biliyorsunuz bundan 1.5 y?l ?nce bir sendikal m?cadeleye ba?lam??t?k Graniser Seramik Fabrikas??n?n 60-70 g?nde bir maa? alan i??ileri olarak. T?rkiye?nin ?retim kapasitesi y?n?yle 4. fabrikas?nda, i?me suyunun ?i?ilemez? raporu olan ve bu suyu i?en i??ileri olarak. ?? kazas? ge?irdi?inde bir doktoru, sa?l?k??s?, sa?l?k arac? olmayan ve buna ra?men fabrikan?n tek sa?l?k??s?n? ?y?l?n en ba?ar?l? i??isi? belirleyip alt?n takan i?verenin i??ileri olarak. Bunca s?k?nt?ya ra?men g?n?l birli?i olu?turup bu onurlu m?cadeleye ba?lam??t?k ve ?imse-?? Sendikas??n?n ?at?s? alt?nda fabrikan?n b?y?k bir ?o?unlu?u olarak ?rg?tlendik.
Sonra ?yle h?zl? bir s?re? ge?irdik ki i?veren de i??i de sendika da ?neye u?rad???n? ?a??rd?? adeta. ??ten at?lanlar, bakanl?ktan verilen ?o?unluk tespit belgesi, a??lan i?e iade davalar?, i??iye da??t?lan erzaklar, i?me suyunun ?d?zelmesi? vb. anlatmakla bitmez. ???inin y?z?ne ?irin g?r?n?p, bu m?cadelede ?nc? olanlara kar?? uygulanan bask?lar ve s?reci uzatma taktikleri. Bunlar?n hepsini sizlerle gerek mektuplarla, gerekse Evrensel muhabiri arkada?lar?n yapt??? haberlerle payla?t?k. ?ok da iyi yapm???z. A??lan i?e iade davalar?nda gazete kup?rlerini delil olarak sunarak hakl? davam?z?, hakim ?n?nde ispatlam??t?k. Hepimiz i?e iade edildik. Gururluyduk. ???i karde?lerimizin yan?ndayd?k yine. Tek fark, az da olsa bu davaya inanmayan arkada?lar?m?z vard? ve o arkada?lar?m?z?n inanc?n? da ?kazanm??t?k? art?k.
G?c?m?z daha da artt?. Buna paralel olarak yava? yava? baz? haklar? kazanmaya ba?lad?k. Toplus?zle?me masas?na oturdu sendikam?z, g?r??meler iyi gidiyordu ba?larda. Ama i??ilerin sab?rlar? t?kenmeye ba?lad? sonralarda. ??nk? bu fabrikada h?l? i??iler asgari ?cretle ?al???yor. Bir yandan da patron, olur olmaz her ?eye tutanak tutup, uygunsuzluk bildirimi yazarak biz i??ilerin g?z?n? korkutup, bizlere sunduklar? s?zle?meyi kabul ettirmeye ?al???yorlar. Patronun toplu g?r??melerde sundu?u ?eyler bizlerle alay etti?inin g?stergesi niteli?inde. Bizler, i?verenin tekliflerini kabul etsek hem kendimize, hem de i??i s?n?f?na ihanet etmi? oluruz. Sendikal? olmak i?in verilen ?abalar?n bir anlam? kalmaz. En b?y?k sayg?s?zl??? da daha birka? g?n ?nce ziyaret etti?imiz, m?cadelelerine sonuna kadar destek verece?imiz grevdeki Telekom i??ilerine yapm?? oluruz.
Buradan Telekom i??ilerine de ba?ar? dileklerimizi iletiyorum t?m Graniser i??ileri ad?na. B?t?n bunlar t?m i??i s?n?f?na g?? ve cesaret veriyor. Umar?m ki bizde de bunlara gerek kalmadan talep etti?imiz s?zle?me tasla??m?z imzalans?n ve en az?ndan ilk s?zle?memizi tamamlayal?m. Aksi bir durumda hayk?raca??m?z kelimeler ?hak?, ?grev? ve kazanmak? olacakt?r. Sendika ?ubemizle yapt???m?z toplant?larda, ?ube ba?kan?m?zdan bizden ald??? g?c? ve cesaretimizi ?masada? hissetmesini ve hissettirmesini istedik.
Art?k s?recin sonuna do?ru geliyoruz. Birka? g?n i?inde arabulucu, raporunu haz?rlay?p ?al??ma Bakanl????na iletecek. Ard?ndan gerekli olan prosed?r i?leyecek. Ondan sonra olacaklar? patron d???ns?n art?k! ??veren, yasal s?reci sonuna kadar kullan?p, bizleri ma?dur etmeyi s?rd?rd?. Bu, bize ne g?zle bakt???n?n bir ifadesi. Ancak, inanmak istemedi?i bir ?ey var ve biz o ?eyi yapaca??z. Buradan hayk?r?yoruz; masada anla?ma olmazsa grev hakk?m?z? kullanmaya haz?r?z. T?m fabrika bu ?hava? i?erisinde. Ama b?t?n bunlar? elbette siz emek dostlar?n?n deste?iyle ger?ekle?tirece?iz.
Graniser Seramik Fabrikas??nda ?al??an bir i??i (Akhisar/MAN?SA)
www.evrensel.net