?al??t???m?z yer bir i??i cehhenemi

Binlerce i??inin ?al??t??? Hateks, b?lgenin en b?y?k dokumu fabrikas?d?r. Ba?ta ABD olmak ?zere bir?ok yabanc? ?lkeye havlu, iplik ihracat?nda bulunan Hateks, bizler i?in tam bir i??i cehennemidir.


Binlerce i??inin ?al??t??? Hateks, b?lgenin en b?y?k dokumu fabrikas?d?r. Ba?ta ABD olmak ?zere bir?ok yabanc? ?lkeye havlu, iplik ihracat?nda bulunan Hateks, bizler i?in tam bir i??i cehennemidir. ???iler herhangi bir sigorta hakk?na sahip olmadan on saati a?k?n ?al??malar?na ra?men asgari ?creti bulmayan maa?la ?al??maktad?r.
Di?er b?l?mlerde i??ilerin asgari ?cret ve sigorta haklar? olsa dahi viziteye ??kmalar? ustaba??n?n takdirinde olup ?o?u zaman bu haklar?n? kullanamamaktad?rlar. Yaz?n s?cak g?nlerinde ipli?in kalitesi d??ecek bahanesi ile klimalar olmas? gereken d?zeyde ?al??t?r?lmam?? bu da bir?ok i??inin bay?ltm??t?r.
Fabrika sahipleri i??iler aras?ndaki mezhep milliyet farkl?l?klar?n? kullanarak i??ilerin ?rg?tlenmesini ?n?n? kesmektedirler. Biz i??iler emekten gelen g?c?m?z? kullanarak birle?meliyiz ve bu ?rg?tl? g?c?m?z? sendikala?mak i?in de?erlendirmeliyiz.
Hateks?ten bir i??i (ANTAKYA)
www.evrensel.net