Kay?p asker foto?raflar? medyay? ikiye b?ld?

Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan PKK?nin rehin ald??? 8 askerin foto?raflar? medyay? ikiye b?ld?. H?k?met y?nlendirmesiyle yap?lan RT?K??n a??klamas?, ?at??malarla ilgili haberlerin yay?nlanmas?na yasak getirmi?, d?n Roj TV,...


Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan PKK?nin rehin ald??? 8 askerin foto?raflar? medyay? ikiye b?ld?. H?k?met y?nlendirmesiyle yap?lan RT?K??n a??klamas?, ?at??malarla ilgili haberlerin yay?nlanmas?na yasak getirmi?, d?n Roj TV, askerlerin g?r?nt?lerini yay?nlam??t?. ?lk olarak F?rat Haber Ajans??nda yay?nlanan rehin askerlerin foto?raflar? medyay? kar??t?rd?. Kimi gazeteler ??rg?t?n propagandas?na alet olmayaca??z? diyerek foto?raflar? yay?nlamazken, kimi gazeteler de askerlerin foto?raflar?n? sayfalar?na ta??d?lar. Hatta Do?an Gurubu?ndaki Milliyet ve H?rriyet gazeteleri bile farkl? tav?rlar sergilediler. Anka Haber Ajans??n?n haber yapt??? foto?raflar, ayn? zamanda servise de konulmu?tu. Foto?raflar? ilk yay?nlayan ise Milliyet Gazetesi?nin internet sitesi oldu. Rehin askerlerin foto?raf? d?nk? Milliyet gazetesinde de yer ald?. Milleyet internet sitesi ak?am saatlerinde tepkiler almaya ba?lay?nca sitenin genel yay?n y?netmeni bu foto?raflar? sonsuza kadar gizlemenin m?mk?n olmad???n? belirterek, askerlerin ka??r?lmas?n?n bir s?r olmad???n? s?yledi. Milliyet?in yay?nlad??? foto?raflar?n tek bir karesi bile H?rriyet?te yer almad?. Foto?raflara yer vermeyen Sabah gazetesinin a??klamas? ise ??yleydi: ?T?rkiye ?u anda kanl? bir ter?r ?rg?t?yle m?cadele i?inde ve ter?r?n as?l hedefi halk?n moralini bozmak. Bu nedenle biz bu foto?raflar? yay?nlam?yoruz. Sorumlu yay?nc?l?k anlay???n?n bize bu g?revi verdi?ini d???n?yoruz.? Foto?raf? yay?nlayan Zaman gazetesinin haber ba?l??? ise ?PKK?dan kahreden propaganda? ?eklindeydi. Zaman, askerlerden ?PKK?nin elinde bulundu?u ?ne s?r?len? diye bahsederken, ?askerlerin PKK taraf?ndan propaganda malzemesi yap?lmas?n?n T?rkiye?yi kahretti?i? yorumunu yapt?. Ak?am gazetesinin man?eti de Zaman gazetesindeki haber ba?l???yla benzerlik g?steriyordu: Kahreden Foto?raflar Ak?am gazetesindeki haberde ?PKK?lilerin askerlere iyi davrand??? g?r?nt?s? vermek i?in askerlerin ellerine ?ay bardaklar? ve sigara tutu?turduklar?? ileri s?r?ld?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net