?Bir Halk D??man??n?n hakl? m?cadelesi

Henrik Ibsen?in ?nl? eseri ?Bir Halk D??man??, ge?en hafta ilk temsiliyle Ankara?da seyirciyle bulu?tu. Oyun, daha ?nce AST?ta, Rutkay Aziz rejisiyle oynanm??t?.


Henrik Ibsen?in ?nl? eseri ?Bir Halk D??man??, ge?en hafta ilk temsiliyle Ankara?da seyirciyle bulu?tu. Oyun, daha ?nce AST?ta, Rutkay Aziz rejisiyle oynanm??t?. Bu kez gene ayn? oyun; fakat Nur?im Demir y?netimiyle ve ba?rollerinde Oktay Dal ve ?etin Azer Aras?l? kadrosuyla.
Oyun Norve??te bir kapl?ca kentinde ge?iyor. Oyunun ba? karakteri Tomas Stockmann, orta halli, 3 ?ocuklu, erdemli, iyi y?rekli bir doktordur. Ya?ad??? kentin kapl?calar?nda insan sa?l???n? tehdit eden kimyasal maddelerin oldu?unu iddia ediyor. Bekledi?i mektup bu iddias?n? hakl? ??kar?r. Hakl? oldu?unu ??rendi?inde bunu ispat etmek i?in b?y?k ve zorlu bir sava??n i?ine girecektir. Fakat bir ki?i Tomas??n kapl?ca davas?nda ona s?rt?n? ?evirecektir. Bu ki?i Doktor?un Belediye Ba?kan? olan a?abeyi Peter?d?r. Oyunun sonuna kadar iki karde? aras?nda ?at??ma s?recektir.
Oyunun ikinci b?l?m?ndeyse Stockmann??n ailesi ve Kaptan hari?, en g?vendi?i insanlar bile Tomas Stockmann?a kar?? cephe alm??t?r; a?abeyinin k??t?rtmas?yla Doktor?a kar?? birle?mi?tir. Oyunun sonlar?na do?ru Tomas ve Peter Stockmann yanda?lar?yla halk?n ?n?nde kozlar?n? payla??r.Tomas Stockmann halk?n oylar?yla ?halk d??man?? ilan edilir. Hatta ta?lan?r. Stockmann ailesinin hayat? alt ?st olur: K?zlar? Petra, o?ullar? Morten ve Ejlif okuldan at?lm??t?r. Aile Dostu Kaptan Hoster ?ger?e?in yan?nda yer almas??ndan dolay? i?siz kalm??t?r. Tomas Stockmann haks?zl??a boyun e?meyecektir ve ailesiyle birlikte sava?acakt?r.
Bir Halk D??man? kalabal?klar veya kitleler kar??s?nda yaln?z ba??na kalan bireyin de halk? olabilece?i hakk?nda. Oyunda kalabal?klar ??karlar? s?z konusu oldu?unda cahil/koyun gibi davran?yor. Liderler de onlar? kendi ??karlar? do?rultusunda kullan?yor.
Bir taraftan da liderler kitlelerin, y???nlar?n bask?s? kar??s?nda korkup siniyorlar. ?o?unluk demokrasisinin zaaflar?n? sergiliyor oyun. Ama ayn? zamanda do?rudan yana tek ba??na da tav?r al?nabilece?inin alt?n? ?iziyor. Dr. Stockmann ?nce idealist ama halk?n ger?eklerini g?rmeyen bir ayd?n, bir bilim adam?yken giderek kitlelerin ger?e?ini kavr?yor ama yine de ideallerinden vazge?miyor. A??k u?lu biten oyun Dr. Stockmann??n ?fade ?zg?rl???, halk?n iyili?i, iyi bir gelecek i?in sava?maya devam edecek oldu?unu imliyor.
?Bir Halk D??man??adl? oyun, Ankara?da K???k Tiyatro?da sergileniyor. Rejisiyle, iyi oyunculu?u ile dikkat ?ekiyor.
www.evrensel.net