Y?zbinler alevlerden ka??yor

ABD?nin g?neybat?s?ndaki California eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan yang?nlar halen kontrol alt?na al?namad?.


ABD?nin g?neybat?s?ndaki California eyaletinde hafta sonundan bu yana etkili olan yang?nlar halen kontrol alt?na al?namad?. San Diego County?deki yang?nlar nedeniyle tahliyesine karar verilen ki?i say?s? yar?m milyonu ge?erken, ?l? say?s? da 5?e y?kseldi. B?lgede okullar, i?yerleri ve baz? yollar da kapal?.
Yetkililer, ?alevlerin kontrolden ??kt???n?? ifade ederken, ?Yang?n daha fazla alana yay?labilir? uyar?s?nda bulundu. Zengin muhiti San Diego County?yi cehenneme ?eviren alevlere m?dahale konusundaki yetersizlik tepkilere neden oluyor.
Durdurulam?yor
San Diego b?lgesinde 513 bin ki?iye b?lgeyi terk etmeleri i?in zorunlu tahliye talimatlar? iletildi. Farkl? noktalarda ba?layan ve hafta sonundan itibaren etkili olan yang?nlar en az 16 ayr? b?lgede s?ratle ilerlemeye devam ediyor.
?imdiye dek Santa Barbara?dan Meksika s?n?r?na uzanan kesimde 1.200 kadar ev ve i?yeri yand?. Bu sahil ?eridi, Mel Gibson, Sting ve Barbra Streisand gibi ?nl?lerin l?ks villalar?na ev sahipli?i etmesiyle ?nl?.
Alevler yakla??k 120 bin hektarl?k fundal?k arazi ve orman? k?l ederken, 5 ki?i de hayat?n? kaybetti, 40 kadar ki?i yaraland?.
Eyaletin pek ?ok b?lgesinde OHAL uygulamas?na ge?en California Valisi Arnold Schwarzenegger, ??iddetli r?zgar?n binlerce ki?inin gayretine ra?men m?cadele ?al??malar?n? olumsuz etkiledi?ini? s?yledi.
ABD Ba?kan? George W. Bush da, b?lgede acil durum ilan ederek, federal yard?m sevki i?in talimat verdi. Bush?un bug?n eyaleti ziyaret etmesi bekleniyor.
Bu arada Schwarzenegger??n, Bush?tan durumu ?b?y?k felaket? seviyesine y?kseltmesini istedi?i de kaydedildi.
ABD?nin Californiya eyaletinde 12 yerde s?ren yang?nlarla m?cadeleye ABD Savunma Bakanl??? da kat?ld?. Pentagon?dan yap?lan a??klamada, ?alevlerin yay?lmas?n? yava?latmak amac?yla kimyasal bir ?r?n kullanacak olan 4 adet C-130 tipi u?a??n b?lgeye g?nderildi?i ve ayr?ca Pendleton Kamp??ndan 550 kadar askerin de yerel yetkililerin emrine tahsis edildi?i? kaydedildi.
Yay?lma tehlikesi
Yang?n?n yol a?t??? siyah dumanlar g?ky?z?n? kaplarken, baz? okullar, i?yerleri ve karayollar? kapand?.
Uzmanlar saatte 70 kilometre h?zla esen r?zgar?n birka? g?n daha dinmesini beklemiyorlar. Yetkililer, yang?n?n daha da yay?lmas?ndan endi?e ediyor. Tahliyesine karar verilen binlerce ki?i parklara, okullara ve yerel y?netimlere ait merkezlere s???nd?.
San Diego?daki Qualcomm Stadyumu?nda yakla??k 10 bin ki?i oldu?u ifade edilirken, b?y?k tahliye ABD?de iki sene ?nce ya?anan Katrina Kas?rgas? sonras? durumu hat?rlatt?.
California?n?n g?neyinde d?rt y?l ?nce de ?iddetli bir yang?n ??km??, 22 ki?i ?lm??, 3 bin 600 ev yanm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net