Irk?? DNA testi Almanya?da da devrede

Fransa, ?lkedeki yak?nlar?n?n yan?na yerle?mek isteyen yabanc?lar?n DNA testinden ge?irilmesine olanak veren ?rk?? G??menlik Yasas??n? onaylarken, Almanya?da da aile birle?imiyle bu ?lkeye gelmek isteyen s???nmac? ailelerine DNA testi yapt?r?ld??? ortaya ??kt?.


Fransa, ?lkedeki yak?nlar?n?n yan?na yerle?mek isteyen yabanc?lar?n DNA testinden ge?irilmesine olanak veren ?rk?? G??menlik Yasas??n? onaylarken, Almanya?da da aile birle?imiyle bu ?lkeye gelmek isteyen s???nmac? ailelerine DNA testi yapt?r?ld??? ortaya ??kt?.
?Frankfurter Rundschau? gazetesinin haberine g?re, ?ok say?daki Yabanc?lar Dairesi?nin aile birle?imi yapacak ki?ilerin, ilticas? kabul edilen ki?i ile kan ba?? i?erisinde olup olmad???n? ??renmek i?in bu ki?ilerden DNA testi istedi?i ??renildi. Gazetenin, DNA testi istedi?i ?lkelerin ba??nda Myanmar, Etiyopya ya da Irak gibi ?lkelerin geldi?i ifade edilirken, sava? ile i? ?at??malar?n hakim oldu?u bu ?lkelerde ise DNA testi yapt?rman?n neredeyse imkans?z oldu?una dikkat ?ekildi.
Aile birle?imi yoluyla Almanya?ya gelecek ki?inin, iltica ba?vurusu kabul edilen ki?i ile kan ba?? i?erisinde olup olmad???n? ??renmek isteyen yabanc?lar dairelerinin bu uygulamas?n?n yasalara ayk?r? oldu?u da belirtildi.
?Skandal!?
?te yandan ?rk?? teste bir?ok siyasi partiden tepki geldi. SPD S?zc?s? Dieter Wiefelsp?tz, ?y?r?rl?kte olan d?zenlemelerin aile ba??n? yeteri kadar ortaya koydu?unu, bu nedenle DNA testine hi? gerek olmad???n? ifade etti. S???nmac?lar?n kendi iste?iyle DNA testi yapt?rmas?na kar?? olmad???n? s?yleyen Wiefelsp?tz, ?E?er daireler insanlar? bu testleri yapmaya zorlarlarsa, bu hukuksal olarak bir?ok sorunu beraberinde getirecektir? dedi. FDP Uzman? Max Stadler de, s???nmac?lar?n DNA testine zorlanmas?n?n, genel olarak s???nmac?lar? zan alt?nda b?rakaca??n? ifade etti. Stadler de b?ylesine bir teste kesinlikle gerek olmad???n? s?zlerine ekledi.
DNA testlerini gazetemize de?erlendiren Sol Parti Federal Parlamento Grubu ??politika S?zc?s? Ulla Jelpke ise uygulamay? ?skandal? olarak de?erlendirdi. Jelpke yapt??? a??klamada, ?Aile birle?imi yapmak isteyen s???nmac?lardan DNA testi yapt?rmalar?n? istemek tam bir skandald?r. ?zlenen politikalar, cinayetlere kar??mam?? insanlar? su?lu gibi g?steriyor. Bunun yasal zemini de zaten yok? diye konu?tu. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
Fransa Meclisi?nden DNA yasas?na onay

Frans?z Meclisi?nin her iki kanad? da ?lkedeki yak?nlar?n?n yan?na yerle?mek isteyen yabanc?lar?n DNA testinden ge?irilmesine olanak veren G??menlik Yasas??n? onaylad?. Yasa, Ulusal Meclis?te 235?e kar?? 282 oyla; Senato?daysa 136?ya kar?? 185 oyla kabul edildi.
?lkede b?y?k tart??malar yaratan yasa, ge?en hafta sonu binlerce ki?inin kat?ld??? g?sterilerle k?nanm??t?. Yasan?n destek?ileri bu uygulamayla ?vize ba?vurular?na yan?t verilmesinin h?zland?r?laca??n?? savunurken, muhalifler ise yasan?n ?rk?? oldu?unu ve genetik ?zelliklerin yurtta?l???n temeli kabul edilemeyece?ini bildiriyorlar. Fransa G??menlik Bakan? Brice Hortefeux ise dile getirilen kayg?lar? ?nemsemeyerek, di?er AB ?lkerinde benzer testler uyguland???n? s?yledi. Sosyalist Parti ise, ?vize konusunda, genetik ?zelliklerin de?il, insan haklar? ilkelerinin k?stas kabul edilmesi gerekti?ini? vurgulad? ve yasay? Anayasa Mahkemesi?ne g?t?rece?ini bildirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net