Gazze?deki tecrit a??rla?t?r?l?yor!

?srail?in, ge?en haftalarda ?d??man varl?k? olarak ilan etti?i Gazze ?eridi?ne y?nelik ambargoyu a??rla?t?raca?? ??renildi.


?srail?in, ge?en haftalarda ?d??man varl?k? olarak ilan etti?i Gazze ?eridi?ne y?nelik ambargoyu a??rla?t?raca?? ??renildi. Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ne y?nelik ambargo listesinin, bug?n ?st d?zey savunma bakanl??? yetkililerinin yapaca?? toplant?da ele al?naca?? ve ?srail Savunma Bakan? Ehud Barak taraf?ndan ?b?y?k olas?l?kla? onaylanaca?? ifade edildi.
??gal rejimi, yeni ambargolara, ?srail?e at?lan Kassam f?zelerini bahane ediyor. Filistinli gerillalar son birka? g?nd?r artan ?srail sald?r?lar?na Kassam ile yan?t vermi?ti.
Hayati kaynaklar kesilecek
?srail medyas?nda yer alan haberlere g?re Gazze?den, ?srail?e at?lan Kassam f?zelerini engellemek bahanesiyle zaten a??r bir tecrit alt?nda olan Gazze?ye yeni ambargolar? g?r??en Savunma Bakanl????n?n g?ndeminde, Gazze ?eridi?ne elektrik, su, yak?t ve g?da kesintileri bulunuyor. ?srail, Hamas??n kontrol?ndeki kenti ?d??man varl?k? ilan etti?i karar?nda, Gazze?ye y?nelik hayati kaynaklar?n kesilmesinin ?n?n? a?m??t?. Savunma Bakanl????na bug?n gelecek olan ambargo listesi e?er Barak taraf?ndan onaylan?rsa; bu ?srail?in Gazze?ye y?nelik uygulad??? devasa ambargolar?n ba?lang?c? olacak.
Ambargolara Kassam sald?r?lar?n? bahane eden ?srail?e en son ?nceki g?n 8 Kassam f?zesi at?lm?? ve 12 havan topu sald?r?s? d?zenlenmi?ti. Filistinli gerillalarca d?zenlenen bu sald?r?lar, ?srail?in Gazze?de Filistinlileri katletmesine yan?t olarak gelmi?ti.
Toplu ceza
?srail a??r ek ambargolar? bug?n g?r??ecek olsa da bir?ok savunma ve askeri yetkili, listenin onaylanaca??ndan emin.
Gazze?ye y?nelik b?y?k ambargolar?n onaylanmas? i?in toplant? ?a?r?s? yapan ?srail Savunma Bakan? Yard?mc?s? Matan Vilna?i d?n ?srail Ordu Radyosu?na yapt??? a??klamada, ?Elektrik ve yak?t sevk?yat?n? kesmek zorunda oldu?umuz a??k. Elektrik kayna??n? ilerleyen haftalarda azaltaca??z? dedi.
Ad?n? vermek istemeyen ?st d?zey bir savunma yetkilisi ise ?Gazze?ye, Kassam f?zeleri ?srail?e ya?arken ?zg?rce ya?am?n?n m?mk?n olmad???n? g?stermeliyiz. E?er roketler at?l?rsa, bunun bedelini Filistin halk? ?der? diye konu?tu.
?srail halihaz?rda a??k cezaevi olan Gazze?ye a??r bir ambargo uyguluyor. Hamas??n kentin kontrol?n? devralmas?n?n ard?ndan daha da sertle?en bu ambargolar nedeniyle Gazze?nin ??k???n e?i?inde oldu?u ifade ediliyor.
?srail?in yeni b?y?k ambargolar karar?n?n, ABD?de yap?lacak Ortado?u ?Bar??? Konferans? ?ncesine gelmesi de i?gal rejiminin Filistin ile m?zakere konusundaki samimiyetsizli?inin de bir g?stergesi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net