Mehdi Ordusu polisle ?at??t?

Irak??n Kerbela kentinde i?gal kar??t? s?ylemleriyle tan?nan ?ii lider Mukteda Sadr?a ba?l? milis g?c? Mehdi Ordusu ile polis aras?nda ?at??ma ??kt??? ??renildi.


Irak??n Kerbela kentinde i?gal kar??t? s?ylemleriyle tan?nan ?ii lider Mukteda Sadr?a ba?l? milis g?c? Mehdi Ordusu ile polis aras?nda ?at??ma ??kt??? ??renildi. ?at??mada Mehdi Ordusu?nun bir lideri ile bir polis memurunun ya?am?n? yitirdi?i ifade edilirken, Muktedar Sadr ise 6 ayl?k ate?kes karar?na uymalar? konusunda milislerini uyard?.
Muktedar Sadr, yapt??? yaz?l? a??klamada, kendisine ba?l? Mehdi Ordusu?ndan kimi milislerin ate?kes karar?na uymad?klar?n? vurgulayarak, ?T?m milisleri ate?kese uymaya ?a??r?yoruz. Uymayanlar hareketten kovulacakt?r. Aram?zda hainlere yer yok? dedi.
Ate?kes h?l? ge?erli
Irak?taki ABD y?netimine kar?? tavr?yla bilinen, a?ustos ay?nda ate?kes ilan eden Sadr, ate?kesin kald?r?ld??? y?n?ndeki s?ylentileri de yalanlad? ve ?Ate?kes h?l? y?r?rl?kte. Yararl? oldu?unu d???n?rsek de uzatabiliriz? dedi.
Sadr, ate?kes karar?n?, Mehdi Ordusu?nun, ?lkenin bir ba?ka b?y?k ?ii milis g?c? Bedr Tugaylar? ile kanl? ?at??malara girmesinin ard?ndan alm??t?. Bu karardan k?sa bir s?re sonra da Sadr, Bedr Tugaylar??n?n ba?l? oldu?u ?Irak ?slam Y?ksek Konseyi? (I?YK) ile ate?kes imzalam??t?. Ate?kes karar?, Mehdi Ordusu?nun yo?un sald?r?lar?na maruz kalan ABD?yi de memnun etmi?ti.
Bombalar i??ileri hedef ald?
?te yandan ba?kent Ba?dat?ta her g?n onlarca ki?inin can?na mal olan bombalar bu kez memur ve i??ileri hedef ald?. Kamu ?al??anlar?, in?aat i??ileri ve seyyar sat?c?lar? hedef alan bombal? sald?r?larda 8 ki?i ?ld?.
Polis ve hastane kaynaklar?, Ba?dat??n g?neydo?usunda ?o?unlukla ?iilerin ya?ad??? Diyala?da, d?n sabah kent merkezine gitmeye haz?rlanan kamu ?al??anlar?, i??iler ve sat?c?lara, yola d??enen bombalar?n patlat?lmas?yla d?zenlenen iki bombal? sald?r?da 24 ki?inin de yaraland???n? s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net