Ger?ek dayan??ma genel eylemle olur

Grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret eden T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubeleri, grevcilerle dayan??ma amac?yla genel eylem karar? alma ?a?r?s? yapt?.


Grevdeki Telekom i??ilerini ziyaret eden T?rk-???e ba?l? sendikalar?n ?stanbul ?ubeleri, grevcilerle dayan??ma amac?yla genel eylem karar? alma ?a?r?s? yapt?.
Mecidiyek?y?de toplanan ?ubeler, buradan sloganlarla Telekom Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl????ne y?r?d?ler. ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir?, ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ????ilerin birli?i sermayeyi yenecek?, ?Direne direne kazanaca??z? sloganlar? atan i??ilere seslenen Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, patronun dayatmalar? nedeniyle greve ??kt?klar?n? ve grevin y?zde 100 kat?l?m ile s?rd???n? ifade etti. Telekom i??ilerinin taleplerinden geri ad?m atmalar?n?n s?z konusu olmayaca??n? belirten Dokuyucu, kazanana kadar m?cadelenin s?rece?ini ifade etti. Sendikalar?n verece?i deste?in ?nemli oldu?una vurgu yapan Dokuyucu, ?Bu grev sadece Telekom i??ilerinin de?il b?t?n i??i s?n?f?n?n grevidir. Bu nedenle emekten yana olan b?t?n herkesi yan?m?zda g?rmek istiyoruz? diye konu?tu.
?ube y?neticisi g?zalt?nda
?ube Mali Sekreterleri ?ahin K?lt?r??n grev k?r?c?lar?n? engelledi?i i?in polis taraf?ndan g?zalt?na al?nd???n? ifade eden Dokuyucu, bu olay?n grev k?r?c?lar?na polisin de destek verdi?i anlam?na geldi?ini vurgulad?. Dokuyucu, ?ube mali sekreterlerinin derhal serbest b?rak?lmas?n? istedi. Ankara?da sabotaj yapt??? iddias?yla g?zalt?na al?nan i?yeri temsilcisi hakk?nda da bilgi veren Dokuyucu, ???yeri temsilcimiz her yerde oldu?u gibi grev k?r?c?lara m?dahale etmek i?in olay yerine gidiyor. Ancak sabotaj yapanlar olay yerinden uzakla??rken bir vatanda??n ihbar? ?zerine i?yeri temsilcimiz su?lan?yor? dedi.
Grev nedeniyle ar?zalar?n her ge?en g?n artt???na, grev k?r?c?lar?n da devreye sokulmaya ba?land???n? s?yleyen Dokuyucu, d?n Levent?te iki kablonun kopmas? nedeniyle 5 bin vatanda??n telefonunun kesildi?ini dile getirdi.
?Direni?iniz direni?imizdir?
Ziyarete kat?lan ?ubeler ad?na konu?an Belediye-?? 3 No?lu ?ube Ba?kan? H?seyin Ayr?lmaz ise ?Herkesin grevi unuttu?u bir d?nemde Telekom i??ileri, esnek ?al??ma ve d???k ?crete grev ile yan?t verdi. Sendikac?l??? b?rokratlar?n koridorlar?nda yapanlara ?ok iyi bir yan?t veriyorsunuz? diye konu?tu. Sendika genel merkezlerinin ve konfederasyonlar?n ?Telekom i??ileriyle dayan??ma i?indeyiz? a??klamalar?n? hat?rlatan Ayr?lmaz, ?Ger?ekten Telekom i??ilerinin yan?ndaysalar dayan??ma grevi yaps?nlar? dedi. Telekom i??ilerinin yaln?z kalmas?n?n ?ok k?t? sonu?lar do?uraca??n? anlatan Ayr?lmaz, T?rk-???in Telekom i??ileri i?in ?lke genelinde eylem karar? almas?n? istedi. Ayr?lmaz, aksi halde ?ubelerin tepkisini g?receklerini dile getirdi. Bundan sonra daha g??l? ziyaretler ger?ekle?tireceklerini s?yleyen Ayr?lmaz, bu ziyaretin ard?ndan i?yeri temsilcilerinin grevi i??ilere anlataca??n?, m?cadele a??n? i?yerlerinden ?receklerini kaydetti. Ayr?lmaz ?Direni?iniz direni?imiz, kazan?m?n?z kazan?m?m?zd?r? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Ziyaretler s?r?yor
Telekom i??ilerinin grevi 8. g?n? geride b?rak?rken yurt genelinde destek ziyaretleri de s?r?yor.
??yeri temsilcilerinin kat?l?m?yla bas?n a??klamas? yapan Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu, ?Kararl?l???m?z? test etmeye ve aram?za nifak sokmaya ?al??anlara yine en iyi dersi ?al??anlar verecektir? dedi. Anla?maya yana?mayan taraf?n Telekom y?netimi oldu?unu ifade eden ?l?io?lu, ?M?d?rler ellerinde kablolarla ar?zaya gidiyorlar. Yasal hakk?m?z? gasp etmeye ?al???yorlar. Grev k?r?c?l??? yapmak hainliktir? dedi. Ya???lardan sonra Telekom?un y?zde 20?sinin abonelere hizmet veremedi?ini ifade eden ?l?io?lu, ?Y?rekleri yetiyorsa bunlar? a??klas?nlar? dedi. CHP ?l Ba?kan? Kemal Karata? da, ziyarette yapt??? konu?mada, ?As?l vatan hainleri ?lkenin b?t?n de?erlerini satanlard?r. ?rg?tl? m?cadeleniz sizi ba?ar?ya ula?t?racakt?r? dedi.
Amasya?n?n Merzifon il?esinde grevci i??ileri ziyaret eden E?itim Sen, SES, EMEP ve ?DP il?e ?rg?tleri greve tam destek vereceklerini ifade ettiler. KESK Sivas ?ubeler Platformu da grevci i??ilerle bulu?tu.
Akhisar?da ise grevcilere Graniser i??ileri ve E?itim Sen ?yeleri destek verdi. E?itim Sen Y?neticisi Kenan ?etin, telekom i??ileri ile dayan??may? s?rd?receklerini bildirdi.
Tokat Telekom ?al??anlar?n? ziyaret eden T?rk-?? ?l Temsilcisi ?smail Duman da ?Telekom ?al??anlar?n?n hak m?cadelesinde giri?ti?i grevi destekleyece?iz? dedi. (???? SEND?KA SERV?S?)
www.evrensel.net