Belg? Tekstil i??isi fazla mesaiye kalm?yor

?i?li Atat?rk Organize Sanayi Sitesi?nde kurulu Belg? Tekstil?de kalite b?l?m?nde ?al??an i??iler 3 ayd?r fazla mesaiye kalm?yor.


?i?li Atat?rk Organize Sanayi Sitesi?nde kurulu Belg? Tekstil?de kalite b?l?m?nde ?al??an i??iler 3 ayd?r fazla mesaiye kalm?yor. Zorunlu fazla mesailer ise b?lgedeki en ?nemli sorunlar aras?nda. ??nk? ?zellikle tekstil i?kolunda i??iler ?sabah?? kal?nacak, y?kleme var? denilerek 2-3 g?n eve gitmeden, uyumadan, dinlenmeden ?al??t?r?l?yor. ?? Yasas??nda yazan ?Fazla mesai ?al??mas? i?in i??inin r?zas? al?n?r? ifadesi ise hi?bir anlama gelmiyor. ??nk? itiraz eden kap? ?n?ne konuyor.
Ancak haziran ay?nda ?cretlerine yap?lan zamm? yeterli g?rmeyen Belg? Tekstil?in kalite b?l?m? i??ileri ?cretlerine zam yap?lmas? talebiyle t?m ?srar ve bask?lara kar??n fazla mesaiye kalm?yor. Patronun eylemi k?rma ?abalar?n? bo?a ??karan i??iler, zam verilmeden mesaiye de kalmayacaklar?n? s?yl?yorlar. Eylem nedeniyle ?retimin azald???n? dile getiren i??iler ??nceden bize 1 haftada 15 bin i? yapt?r?yorlard?. ?imdi bizim eylemimizle birlikte d??ar?da fasonlara verdikleri i?lerle birlikte 18 bin i?i 2 haftada yapabiliyorlar? diyorlar. Eylem ?zerine patronun, ?Siz hakl?s?n?z fazla mesai zorunlu de?il? diyerek i??inin hakk?n? kabul etmek zorunda kald???n? anlatan i??iler, bu kazan?mlar nedeniyle morallerinin y?ksek oldu?unu belirttiler. (?zmir/EVRENSEL)
???iler i? b?rakt?

Bayrampa?a Terazidere?de bulunan ?orap fabrikalar?nda uzun zamand?r zamm?n yap?lmamas? ve haftal?k ?denen ?cretlerin iki haftada bir ?denmeye ba?lamas?na i??iler tepki g?sterdi. ?elik ?orap Fabrikas??nda formane b?l?m?nde ?al??an i??ileri ?cretlerin geciktirilmesi nedeniyle ?nceki g?n sabah 09.00?da i? b?rakma eylemi yapt?. ?ki saat s?ren eylem ?zerine patron, ?cretleri ?demek zorunda kald?. Bir ay ?nce de yine ?cretlerin gecikmesi ve fazla mesai paralar?n?n verilmemesi nedeniyle makine b?l?m?nde ?al??an i??iler i?b?rakm??t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net