Oger?e te?ekk?r ederiz!..

Grevdeki ?i?li Telekom i??ileri ge?ti?imiz g?nlerde gazetemizi ziyaret etti. ?i?li Telekom?da ?al??an ??yeri Ba?temsilcisi ve grevci i??iler kendilerine verilen destek nedeniyle gazetemize te?ekk?r ettiler.


Grevdeki ?i?li Telekom i??ileri ge?ti?imiz g?nlerde gazetemizi ziyaret etti. ?i?li Telekom?da ?al??an ??yeri Ba?temsilcisi ve grevci i??iler kendilerine verilen destek nedeniyle gazetemize te?ekk?r ettiler. ???iler, grev nedeniyle birli?i, dayan??may?, karde?li?i yeniden ??rendiklerini belirterek, ?kendilerine bu f?rsat? sa?layan Oger?e de te?ekk?r ettiler?.
Ama? sendikas?zla?t?rma
??yeri Ba?temsilcisi Cengiz Karl?k, patronun i??ileri b?lerek sendikas?zla?t?rmay? ama?lad???n? anlatt?. Oger?in kurumu sat?n al?rken vaat etti?i s?zlerin hi?birini yerine getirmedi?ini dile getiren Karl?k, ?7 bin 500 personel al?naca?? s?z? yerine getirilmedi. ?? y?l i?erisinde 2 milyon dolar yat?r?m yap?laca?? s?ylendi. ?ki y?l ge?ti tek kuru? yat?r?m yap?lmad?. Kurum daha ?ok k?r etmesine kar??n daha az vergi ?dedi? dedi.
Telekom i??isi Halis Ak?n da ayn? i?i yapt?klar? halde daha d???k ?cret adl?klar?n? belirterek, bunun ?al??anlar aras?nda ikilik yaratarak sendikas?zla?t?rmay? ama?lad???n? s?yledi.
Ak?n, ?Kendi elemanlar?na fazla maa? ve olanak sa?layarak sendikal? i??ileri y?pratmak istiyorlar. Bunlar?n hepsi ?zelle?tirmeden sonra ortaya ??kt?? diye konu?tu.
Grev komitelerine ihtiya? var
Binali Sa?lam patronun ?cret fark?n? daha da a?mak istedi?ini kaydetti. Hasan Sar?da? adl? i??i ise grevin s?rmesi halinde ar?zalar?n artaca??n? ve i??inin sesinin duyulaca??n? s?yledi. Kadir Erdem ise ?Bizler Alevi-S?nni, K?rt-T?rk ay?r?m?na gitmeden, b?l?nmeden grevimizi g?t?rece?iz? diye konu?tu.
Grevle ilgili g?r??lerini dile getiren Emek Partisi GYK ?yesi G?rsoy Turan ise ?Grevi ilk g?nk? heyecan? ile g?t?rmek i?in grev komitelerine ihtiya? var. Di?er kesimlerdeki i??ilere mal etmek laz?m grevi. Bug?n gelinen noktada bu grev sadece Telekom i??ilerinin de?il T?rkiye i??i s?n?f?n?n yarar?nad?r? dedi. Patronlar?n greve kar?? tek cephe oldu?una dikkat ?eken turan, ?Sendika da patronlar?n yapt??? gibi kendi etraf?nda bir cephe ?rmeli. Di?er i??i sendikalar?na ?a?r? yap?l?p, bu cephede birle?meleri istenmeli? dedi.
Karde?le?me ?nemli
Uzun zamand?r ?lke g?ndeminin birinci s?ras?ndan inmeyen K?rt sorunu hakk?nda da g?r??lerini aktaran i??iler karde?le?menin ?nemine dikkat ?ektiler. Ba?temsilci Karl?k, ne zaman b?lgede bir ?at??ma olsa sorunun K?rtler toprak istiyor diye yans?t?ld???n? belirterek, di?er sorunlar?n g?rmezden gelindi?ine dikkat ?ekti.
Hasan Sar?da? i??i s?n?f? olarak birlikte m?cadele etmek zorunda olduklar?n? belirtirken, K?rtlerin ne istedi?inin iyi anlat?lmas? gerekti?ini s?yledi. Sar?da?, ?len askerlerin hep emek?i ?ocuklar? oldu?una dikkat ?ekti. Mustafa Tokg?z adl? i??i ise sorunun anla??lmas? i?in b?lgedeki halk?n ya?am ko?ullar?n?n iyi de?erlendirilmesi gerekti?ini belirterek ?Burada T?rk askeri ?l?yor ama orada da bir gen? ?l?yor. Her iki taraf?n analar?n?n da ci?eri yan?yor. Ni?in da?a ??km?? oradaki insan, bunu iyi anlamak laz?m. O insana i?ini versen, ekmek versen, dilini konu?mas?n? sa?lasan o insan da?a ??kar m??? diye konu?tu.
Sava?lar? ancak i??i s?n?f? durdurur
EMEP GYK ?yesi G?rsoy Turan ise sava?lar? durduracak g?c?n sava?tan bir rant? olmayan i??i s?n?f? oldu?unu dile getirdi.
G?rsoy Turan, ?T?rk i??ileri K?rt karde?lerinin de kendileri gibi e?it haklara sahip olmas?n? istemelidirler. Bunu yapabilirsek karde?le?me olur. ?oven ortam? germek isteyenlerin silahlar? ellerinden al?n?r? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net