25 Ekim 2007 00:00

EMEK G?NL??

Telekom i??ileri burjuva medya sabotaj?na, patronun grev k?r?c?l???na, sava? k??k?rt?c?l???, gerginlikler ?zerine kurulan politikalara inat grevlerini ba?ar?yla s?rd?r?yorlar.

Paylaş

Telekom i??ileri burjuva medya sabotaj?na, patronun grev k?r?c?l???na, sava? k??k?rt?c?l???, gerginlikler ?zerine kurulan politikalara inat grevlerini ba?ar?yla s?rd?r?yorlar. Grevin ilk g?n? sermaye bas?n? sabotaj man?etleriyle ??km??t?. Telekom?u satanlar sabotajc? de?il, i?ini ve ekme?inin koruyan, bunun i?in greve ??kan i??iler sabotajc? ilan ediliyor, as?l sabotajc?lar bir kez daha unutuluyor. O g?nlerde ?zelle?tirmeler yap?ls?n diye zil tak?p oynayan sermaye medyas?, i??ilerin grevi kar??s?nda ?ahin kesildi, i??ileri ve sendikay? sabotajc? olarak su?lad?, ellerinden gelse kapsam d??? ve ta?eron i??ilerinin yapaca?? i?lere soyunacaklar, keza bunu yay?n yoluyla yap?yorlar.
Asl?nda su?lanan sadece Telekom i??ileri ve Haber-?? Sendikas? de?ildi. Onlar?n ?ahs?nda grevin k?t? oldu?unu ve i??ilerin hak almak gibi bir niyetleri olmad???n?, ?al??t?klar? kuruma zarar veren insanlar olarak yans?tmak istiyorlar. Hava-?? ve THY aras?nda s?ren T?S g?r??melerinde ayn? yol izlenmi?ti. Havayollar?n?n nas?l k?r etti?ini, kimleri zengin etti?ini g?rmeyen medya, bilmem i??iler ne kadar ?cret al?yor diye g?nlerce yaz?p ?izdiler.
Bu nedenle Telekom grevinde ya?ananlar bizler i?in s?rpriz de?il. Adeta Oger?e bedavaya verilen i?letmede, ?imdi de i??ileri bedavaya ?al??t?rma senaryolar? yaz?l?yor. Hatta geriye d?n?k i??ileri bor?lu b?rakacak, bir s?zle?me dayat?l?yor. ?imdi bu grev art?k Telekom i??ilerinin grevi olmaktan ??km??, t?m T?rkiye i??ileri, emek?ileri ve sendikalar?n?n grevi olmu?tur. ??nk? sermaye ?evreleri ve patronlar her seferinde i??i s?n?f?n?n cephesinde ve sendikalarda bir gedik a?arak ilerlemeye ?al???yorlar. Telekom i??ilerini yenilgiye u?ratarak bundan sonra greve ??kacak i??ilere mesaj veriliyor.
Bu havay? da??tmak ve s?m?r? ?ark?n? k?rmak, kazanmak i?in birle?mek ve g??lerimizi harekete ge?irmek ?art. Kaynat?lan cad? kazan? i?inde i??ilerin m?cadelesini b?y?tmek, dayan??may? g??lendirmek her i??inin, sendikan?n ?ncelikli g?revi olmak zorunda.
?ncelikle Telekom grevi ?lkenin d?rt yan?nda ve yayg?n olarak devam ediyor. Onlarca m?d?rl?k var ve her m?d?rl?k ayn? zamanda bir fabrika gibi. ?stelik kamuoyuna a??k alanlar ve halktan soyutlanm?? de?il. ???iler ve emek?iler i?in grevle dayan??man?n ve g?nl?k olarak grev yerlerini ziyaret etmenin olanaklar? olduk?a fazla. Kamuoyuna a??k alanlarda, Telekom i??ilerinin, grevlerini anlatmak i?in ?nemli olanaklar sunan bu durumu yeterince de?erlendirdi?i s?ylenemez.
Her m?d?rl??? bir fabrika gibi ele ald???m?zda, o fabrikan?n etraf?nda, grevle dayan??ma komiteleri kurarak grevin i??i ve emek?ilere anlat?lmas?, yayg?nla?mas?n? sa?lamak daha olanakl? olacakt?r. Dayan??ma komiteleri bazen bir fabrika i?indedir, bazen bir mahallededir, bazen bir dershane veya bir lise i?inde kurulan dayan??ma gruplar?d?r. Kurulacak komitelerin i?inde, i??ilerin g?rev almas? ve kendi davalar?n? do?rudan anlatma olanaklar? sa?layacakt?r. ?Hele bir bakal?m bu grev nereye kadar gidecek, sendika nereye kadar g?t?recek, i??iler ne kadar direnecek? diye d???nenler vard?r. B?yle d???nerek harekete ge?meyenlerin, grev k?r?c?lar?ndan ne farklar? olabilir. B?ylesi bir g?nde dayan??ma g?steremeyen anlay??lar, ?unun fark?nda olmalar? gerekiyor. Grevin bir g?n? de ayn?d?r, bir ay? da. Grevler, dayan??ma olursa b?y?r ve g??lenir, i??ilerin kendi olanaklar?yla yapacaklar? elbet vard?r ve bunlar? yapmalar? gerekir. Esas olan, i??ilerin d???ndaki kamuoyunun bu grevle nas?l dayan??aca?? ve grevin sonunda kendisini nereye koyaca?? meselesidir. ?imdi yap?lmas? gereken grevi b?y?tmek, dayan??may? g??lendirmek. Bu grev hepimizin grevidir, s?zle olacak bir ?ey de?ildir, somut olan pratik tutumdur.
Seyit Aslan
ÖNCEKİ HABER

MGK?den ekonomik ambargo karar? ??kt?

SONRAKİ HABER

Twitter’da her 30 saniyede bir 'kadın tacizi vakası' görülüyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa