MGK?den ekonomik ambargo karar? ??kt?

MGK toplant?s?nda, PKK?yi ?do?rudan veya dolayl? destek veren gruplara ekonomik tedbir uygulanmas? yolunda bakanlar kuruluna tavsiye? karar? al?nd?.


MGK toplant?s?nda, PKK?yi ?do?rudan veya dolayl? destek veren gruplara ekonomik tedbir uygulanmas? yolunda bakanlar kuruluna tavsiye? karar? al?nd?. MGK?nin bu karar?, Irak K?rtlerine ambargo uygulanmas? anlam?na geliyor. Ba?bakan Erdo?an da ?nceki g?n ?ekonomik yapt?r?ma? gidebileceklerini ifade etmi?ti.
Cumhurba?kan? Abdullah G?l?un ilk kez ba?kanl?k etti?i Milli G?venlik Kurulu (MGK) yakla??k 5 bu?uk saat s?rd?. ?ankaya K??k??ndeki toplant?da kamuoyuna da ?birlik?, ?b?t?nl?k? ve ?sa?duyu? ?a?r?s?nda bulunuludu. Toplant? sonunda yay?nlanan MGK bildisi aynen ??yle:
Birlik ?a?r?s?
??lke genelindeki g?venlik ve asayi? durumu ile bunu etkileyen i? ve d?? geli?meler g?zden ge?irilmi?, bu kapsamda;
Birlik ve beraberli?imizi zedelemeyi ama?layan ter?r sald?r?lar?na kar??, halk?m?z?n her zaman oldu?u gibi, sa?duyusunu koruyaca??na ve karde?lik duygular?na zarar verecek davran??lardan ka??narak, ter?re gereken yan?t? verece?ine olan inan? bir defa daha vurgulanm??t?r.
Tezkere ve askeri tedbir
TBMM?nin 17 Ekim 2007 g?n? kabul etti?i h?k?met tezkeresi ?er?evesinde al?nmas? gerekebilecek siyasi ve askeri tedbirler g?r???lm??t?r.
Ekonomik tedbid karar?
B?lgede b?l?c? ter?r ?rg?t?n? do?rudan veya dolayl? ?ekilde destekleyen gruplar ?zerinde ?ncelikle al?nmas? gereken ekonomik tedbirlere ili?kin olarak bakanlar kuruluna tavsiyede bulunulmas? karar? al?nm??t?r.
Ermeni karar tasar?s?
ABD Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi?nde 10 Ekim 2007 g?n? kabul edilen 1915 olaylar?na ili?kin karar tasar?s?yla ilgili geli?meler de g?r???lm?? Ermeni diasporas? ile Ermenistan??n T?rkiye aleyhinde y?llard?r y?r?tmekte olduklar? kampanyan?n son ?r?n? olan s?z konusu tasar?n?n hi?bir gerek?eyle mazur g?sterilemeyece?i ve kabul edilmeyece?i vurgulanm??t?r. Geli?melerin seyrine g?re konunun b?t?n ve?heleriyle yeniden de?erlendirilmesi kararla?t?r?lm??t?r.?
?lk kez kat?ld?lar
Cumhurba?kan? G?l ile birlikte Ba?bakan Yard?mc?lar? Naz?m Ekren ve Hayati Yaz?c?, D??i?leri Bakan? Ali Babacan, ??i?leri Bakan? Be?ir Atalay, Deniz Kuvvetleri Komutan? Oramiral Metin Ata? ve Hava Kuvvetleri Komutan? Orgeneral Aydo?an Babao?lu ile MGK Genel Sekreteri Tahsin Burcuo?lu ilk kez MGK toplant?s?na kat?ld?.(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net