AP, T?rkiye?ye diyalog ?nerdi

Avrupa Birli?i?nin ?st d?zey yetkilileri, T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyonuna so?uk bakt?klar?n? ifade ederken, sorunun diplomasi ve diyalogla ??z?lmesi gerekti?i mesaj? verdi.


Avrupa Birli?i?nin ?st d?zey yetkilileri, T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyonuna so?uk bakt?klar?n? ifade ederken, sorunun diplomasi ve diyalogla ??z?lmesi gerekti?i mesaj? verdi.
Avrupa Parlamentosu?ndaki (AP) T?rkiye raporunun oylamas?ndan ?nce konu?an AB d?nem ba?kan? Portekiz?in Avrupa ??lerinden Sorumlu Bakan? Lobo Antunes, ter?r?n hakl? ??kart?lamayaca??n? s?yledi. T?rk h?k?metinden reform s?recini h?zland?r?lmas?n? beklediklerini belirten Antunes, TCY?n?n 301. maddesinin de?i?mesi, ifade ?zg?rl???, k?lt?rel haklar, az?nl?klar?n dini haklar?, kad?n haklar? konular?nda da T?rkiye?den daha etkili ad?mlar atmas?n? beklediklerini ifade etti.
AB Komisyonu?nun geni?lemeden sorumlu ?yesi Olli Rehn de ?T?rkiye?nin, halk?n?n g?venli?ini koruma ihtiyac?n? anl?yoruz? diyerek, T?rkiye ve Irak yetkililerinin s?n?r g?venli?i sorununu diyalog yoluyla ??zmelerini ?mit ettiklerini belirtti. Rehn, T?rkiye?nin s?n?r g?venli?i konusunda ?ncelikle diplomasi yolunu tercih etmesini, verilecek tepkisininse ??l??l? ve dengeli? olmas?n? istedi. AB?ye ?yelik hedefinin T?rkiye?deki reformlar?n ger?ekle?mesi konusunda anahtar rol oynad???n? dile getiren Rehn, ?AB?nin de T?rkiye verdi?i s?zleri mutlaka yerine getirmesi gerekti?ini? s?yledi.
Konu?mas?nda tam ?yelik m?zakereleriyle ilgili baz? m?zakere ba?l?klar?n?n ?u anda a??lmas?n? engelleyen Fransa?y? ?st? kapal? ele?tiren Rehn, gelecek haftalarda t?ketici haklar? ve Avrupa ?zerinden ula??m a??yla ilgili b?l?m ba?l?klar?n?n a??lmas? gerekti?ini s?yledi. Yeni h?k?metin anayasa reformunu ?ncelikle program?na almas?n?n da sevindirici oldu?unu ifade eden Rehn, bununla birlikte T?rk Ceza Yasas?n?n 301 maddesinin de?i?tirilmesine ?ncelik verilmesi istedi.
Karma Parlamento Komisyonunun Ba?kan? Joost Lagendick ise, ?PKK?nin T?rkiye?de bar?? i?inde ya?amak isteyen herkese ve reform s?recine zarar verdi?ini? s?yledi.
Sosyalist Grup ad?na s?z alan Hanes Swoboda, T?rkiye?nin s?n?r g?venli?i sorununu, Irak yetkilileriyle diyalog yoluyla ??zmesini ?mit ettiklerini s?yledi. T?rkiye raport?r? Hollandal? Parlamenter Ria Oomen Ruijen, T?rkiye?den Ceza Yasas??n?n 301. maddesini de?i?tirmesini beklediklerini s?yledi. Hollandal? parlamenter, T?rkiye?nin ayr?ca Ermenistan?la daha iyi kom?uluk ili?kileri i?inde olmas?n? arzu ettiklerini s?yledi.
Rapor kabul edildi
Avrupa Parlamentosu genel kurulu, Hollandal? Hristiyan Demokrat Ria Oomen-Ruijten taraf?ndan kaleme al?nan T?rkiye raporunu ve buna ba?l? tavsiye karar tasar?s?n? kabul etti. Tavsiye karar?nda, T?rkiye?ye demokrasisini g??lendirmesi i?in reformlar? h?zland?rmas? ?a?r?s? yap?ld?.
Oylamada, Ermeni ?soyk?r?m?? ile ilgili iddialar?n tan?nmas?n? ?ng?ren 3 de?i?iklik ?nergesi de reddedildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net