Bu sese kulak verin!

Hakkari?nin Y?ksekova il?esi Da?l?ca b?lgesinde 12 askerin ?l?m?yle sonu?lanan ?at??ma s?ras?nda PKK taraf?ndan al?konulan Er Ramazan Y?ce?nin Mersin?de ya?ayan ailesi, ?ocuklar?n?n sa? salim teslim edilmesini bekliyor.


Hakkari?nin Y?ksekova il?esi Da?l?ca b?lgesinde 12 askerin ?l?m?yle sonu?lanan ?at??ma s?ras?nda PKK taraf?ndan al?konulan Er Ramazan Y?ce?nin Mersin?de ya?ayan ailesi, ?ocuklar?n?n sa? salim teslim edilmesini bekliyor.
Mersin ?l Jandarma Komutanl??? ve ?l Emniyet M?d?rl??? g?revlileri, ?nceki g?n Y?ce ailesine ?ocuklar?n?n ?kay?p? oldu?u haberini verdi. Ac? haberle birlikte y?k?lan anne Fatma Y?ce, g?zya?lar?na bo?uldu. Yak?nlar? taraf?ndan teskin edilmeye ?al???lan anne Y?ce, K?rt?e a??tlar yakt?.
Aslen Mardinli olan Y?ce ailesi, 15 y?l ?nce babalar?n? kaybetti. PKK taraf?ndan al?konulan Ramazan Y?ce, 5 karde?li ailenin en b?y?k ?ocu?u.
?Bu ac? son bulsun?
Haberin ula?mas?n?n ard?ndan evi ziyaret?i ak?n?na u?rayan anne Fatma Y?ce, ?Benim tek var?m yo?um, evimin dire?idir o. Ben onu babas?z b?y?tt?m. Ne zorluklar ?ektim, ?ocuklar?m? b?y?tmek i?in. Y?llarca ?zerlerine titredim. Yetkililerden tek iste?im, o?lumun bulunmas? ve sa? salim yeniden bana getirilmesidir. Art?k yeter, yeter, yeter... Bu kan dursun, karde? kan? akmas?n. Bizler bar?? istiyoruz. Annelerin, e?lerin, ?ocuklar?n ?ekti?i bu ac?ya son verilsin? s?zleriyle ac?s?n? dile getirdi.
Bayramda g?r??t?ler
O?lu Ramazan?la en son bayramda telefonla g?r??t???n? s?yleyen ve tezkeresine 40 g?n kald???n? anlatan anne Y?ce, evlad?n?n ac?s?na dayanamayarak konu?tu?u s?rada fenal?k ge?irdi.
Er Ramazan Y?ce?nin akrabas? Kadri Y?ce de ye?eninin bulunmas? i?in yetkililere seslendi. Kadri Y?ce, ?Ne diyece?imizi, ne yapaca??m?z? bilmiyoruz. Yetkili kurumlar?n bir ?ekilde devreye girerek evlad?m?z? sa? salim bulmas?n? istiyoruz? dedi. (Mersin/EVRENSEL)
Hi?bir annenin kuca?? bo? kalmas?n

Hakkari?deki ?at??mada, 15 y?l sonra kavu?abildi?i o?lu Samet Sara??? yitiren Filiz Turan, ac?lar?n en b?y???n? ya??yor.
O?lunun foto?raflar?na ve askere gitmeden ?nce onun i?in, ?O, ?imdi asker? yaz?s?n? i?ledi?i havluya sar?larak bir nebze de olsa avunmaya ?al??an Turan, ?at??malar?n bir an ?nce sona ermesini istiyor.
AA muhabirinin g?r??t??? Filiz Turan, o?lunu kaybetmekten ?ok b?y?k ?z?nt? duydu?unu, Allah??n kimseye evlat ac?s? ya?atmamas?n? istedi?ini s?yledi.
Bo?and?ktan sonra, ?ocuklar?na kendisiyle ilgili hi?bir bilgi verilmedi?ini, g?r??melerinin engellendi?ini dile getiren Filiz Turan, 15 y?l boyunca bu nedenle o?ullar?yla bir araya gelemedi?ini anlatt?.
Anne Turan, i?inde bulundu?u durumu ve ya?ad??? ac?y? tarif edecek kelime bulamad???n? belirterek, bundan sonra o?lunun foto?raflar?na bakarak ve kabrini s?k s?k ziyaret ederek avunmaya ?al??aca??n? vurgulad?.
O?lunu 15 y?l?n ard?ndan bulduktan sonra kaybetmi? olman?n, ac?s?n? ikiye katlad???n? vurgulayan Turan, ?Art?k bu ac?lar bitsin. Hi?bir anne, evlat ac?s? ya?amas?n. Hi?bir anan?n kuca?? bo? kalmas?n. Herkes yavrusuna, b?t?n askerlerimiz annelerine kavu?sun. Evlat ac?s? ?ok zor? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Cumali Akka?
www.evrensel.net