ABD?den istihbarat ?nerisi

Beyaz Saray S?zc?s? Dana Perino, PKK ile m?cadelede T?rkiye?ye, ??zerinde eyleme ge?ilebilir istihbarat? verebileceklerini s?yledi.


Beyaz Saray S?zc?s? Dana Perino, PKK ile m?cadelede T?rkiye?ye, ??zerinde eyleme ge?ilebilir istihbarat? verebileceklerini s?yledi.
Perino, Chicago Tribune gazetesinde ??kan ?ABD?nin Kuzey Irak?taki PKK mevzilerine hava sald?r?lar? d?zenlenmesi se?ene?i ?zerinde d???nd???n?? bildiren habere ili?kin yorumunun sorulmas? ?zerine, ?Bir hava sald?r?s?na Amerikan deste?i konusundan haberim yok, ancak ?zerinde eyleme ge?ilebilir istihbarat, (T?rklere) sa?layabilece?imiz bir ?ey? dedi.
??zerinde eyleme ge?ilebilir istihbarat? terimi, elde edildikten sonra askeri olarak harekete ge?ilmesini sa?layacak bilgi anlam?n? ta??yor.
Salih ve Cheney g?r??mesi
Bu arada Irak Ba?bakan Yard?mc?s? Berham Salih ve ABD Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney olas? bir s?n?r ?tesi operasyonu g?r??t?. G?r??mede Salih, T?rkiye ve Irak aras?ndaki sorunun ABD, T?rkiye ve Irak aras?nda var olan ???l? Mekanizma? ?er?evesinde ??z?me kavu?turulmas? gerekti?ini s?yledi.
KYB?nin internet sitesine g?re, olas? bir s?n?r ?tesi operasyonun olumsuz etkilerinin de ele al?nd??? g?r??mede Berham Salih, ?Sorun diyalog ve diplomasi yoluyla ??z?lmeli? dedi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net