TSK, Kuzey Irak?? vurdu iddias?

Reuters haber ajans?, Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan, T?rk sava? u?aklar? ve askerlerinin Irak?taki PKK hedeflerine iki g?n boyunca sald?r? d?zenledi?ini duyurdu.


Reuters haber ajans?, Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan, T?rk sava? u?aklar? ve askerlerinin Irak?taki PKK hedeflerine iki g?n boyunca sald?r? d?zenledi?ini duyurdu. Ajans, askeri kaynaklara dayand?rd??? haberinde, Kuzey Irak?a d?zenlenen operasyonun pazar g?n?nden sal? ak?am?na kadar s?rd???n? kaydetti.
Reuters, T?rk F-16?lar?n?n sald?r?lar?n?n geni? ?apl? olmad???n?, ge?mi?e g?re ?k???k? sortiler yap?ld???n? aktard?.
Habere g?re, Irak?taki operasyona kat?lan T?rk askerleri daha sonra T?rkiye?ye geri d?nd?. Sald?r?n?n, ?b?y?k? harekat?n bir par?as? olmad??? kaydedildi.
AKP Merkez Y?r?tme Kurulu?na bilgi veren H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek de ?at??madan hemen sonra askeri birliklerin s?n?rl? bir alanda operasyon ba?latt???n? s?ylemi?ti. ?i?ek, ?Daha da ileri gidece?iz. Zaman? T?rk Silahl? Kuvvetleri belirleyecek. Yeterince kaynak aktar?ld?? diyerek, ABD ile istihbarat payla??m? yap?ld??? bilgisini vermi?ti.
Hava trafi?inde hareketlilik
Bu arada b?lgede ba?lat?lan operasyon devam ederken, Diyarbak?r?daki hava trafi?inde de hareketlilik ya?an?yor.
Operasyona hava deste?i sa?layan skorsky ve kobra helikopterlerin yan? s?ra Diyarbak?r?dan kalkan sava? u?aklar?n?n da ger?ekle?tirdikleri sortilerle PKK kamplar? oldu?u tahmin edilen b?lgeleri bombal?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net