Talabani: PKK ?yelerini iade edebiliriz

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin, PKK ?yelerinin T?rkiye?ye iadesi se?ene?ini d??lamad?klar?n? s?yledi?i ??renildi.


Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani?nin, PKK ?yelerinin T?rkiye?ye iadesi se?ene?ini d??lamad?klar?n? s?yledi?i ??renildi. D??i?leri Bakanl??? kaynaklar?ndan edinilen bilgiye g?re, Talabani?nin
D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan?a, PKK ?yelerinin T?rkiye?ye iadesinin m?mk?n olabilece?ini ve bu se?ene?i d??lamad?klar?n? iletti?i belirtildi.
Talabani?nin Babacan?a ayr?ca, ?stanbul?da yap?lacak geni?letilmi? Irak?a kom?u ?lkeler toplant?s?na b?y?k ?nem verdi?ini, hatta toplant?ya endisinin de kat?labilece?ini aktard??? kaydedildi.
Irak heyeti bug?n geliyor
Bu arada D??i?leri Bakan? Ali Babacan??n Ba?dat?ta yapt??? g?r??melerde var?lan mutabakat uyar?nca ?st d?zey bir Irak heyetinin bug?n Ankara?ya gelece?i ??renildi. D??i?leri ve ??i?leri Bakanl?klar? yetkililerinin yer alaca?? siyasi ve g?venlik heyetinin Ankara?ya geli?i, Irak B?y?kel?ili?i yetkililerince de do?ruland?. Irak heyeti i?inde KDP ve KYP?den de yetkililerin olmas? bekleniyor.
Ali Babacan da sal? g?n? konuya ili?kin olarak yapt??? a??klamalarda s?z konusu heyetin Ankara?ya ?somut ?neriler? ile gelmesi gerekti?ini vurgulam??t?.
Ankara?daki g?r??melerde T?rkiye?nin PKK?nin kamplar?n?n kapat?lmas?n?, ?rg?t?n lojistik kaynaklar? ve hareket alan?n?n engellenmesi gibi taleplerinin ele al?nmas? da bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net