K?rtlerden PKK?ye silah b?rak ?a?r?s?

Kuzey Irak?taki, b?lgesel K?rt y?netimi, PKK?ye silahl? m?cadeleden vazge?me ?a?r?s? yapt?.


Kuzey Irak?taki, b?lgesel K?rt y?netimi, PKK?ye silahl? m?cadeleden vazge?me ?a?r?s? yapt?. ?Federal K?rdistan B?lgesi Ba?kanl??? S?zc?l???? imzas?yla yap?lan a??klamada ??yle denildi:
?- Biz siyasi hedeflerimize ula?ma noktas?nda ?iddetin esas al?namayaca?? inanc?nday?z.
- Irak Anayasas??na ba?l?y?z. Bundan dolay? Irak topraklar?n?n b?lgeleriyle beraber kom?u ?lkelere kar?? bir sald?r? merkezi olmas?n? hi?bir ?ekilde kabul etmeyiz.
- PKK?ye ?iddete s???nmama ve ?al??ma programlar?nda silahl? ?al??maya girmemeleri ?a?r?s?nda bulunuyoruz. ?lan ettikleri ate?kese ba?l? kalmalar? ve bir daha sava?a d?nmemeleri ?a?r?s?nda bulunuyoruz.
- Nereden gelirse gelsin biz her t?rl? ter?r olaylar?n? ?iddetle k?n?yoruz.?
Bu arada K?rt y?netiminin D?? ?li?kiler Sorumlusu Falah Mustafa Bak?r, ?S?n?rda y?kselen gerilim konusunda bizim h?k?metimiz politik ??z?mden yana ancak Ankara askeri operasyonu benimsemi? durumda? dedi. Bir Amerikan ba??ms?z d???nce kurulu?una r?portaj veren Falah, Kuzey Irak s?n?r?ndaki gerilimin politik diyalog yoluyla ??z?lmesi gerekti?ini kaydetti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net