B?y?k?ehir daval?k

T?keticiler Birli?i, kas?m ay?ndan itibaren uygulanacak olan ?SK??nin suya yapt??? y?zde 134 oran?nda zamma ili?kin ?irinevler?deki ?dare Mahkemeleri binas? ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?.


T?keticiler Birli?i, kas?m ay?ndan itibaren uygulanacak olan ?SK??nin suya yapt??? y?zde 134 oran?nda zamma ili?kin ?irinevler?deki ?dare Mahkemeleri binas? ?n?nde bas?n a??klamas? yapt?. Bas?n a??klamas?nda konu?an Genel Ba?kan Yard?mc?s? Naz?m Kaya konu ile ilgili olarak yarg?ya ba?vuracaklar?n? dile getirdi. Kaya, ?SK??nin su k?tl???n?n bedelini halka ?detti?ini dile getirdi. Ortalama 15 m3 su t?keten bir ailenin eski tarifeye g?re bu t?ketimi i?in KDV dahil 27.70 YTL ?derken, yeni tarife ile 48.60 YTL ?demek zorunda kalacaklar?n? anlatan Kaya, ba?ka ??z?m yollar?n?n bulunabilece?ini ifade etti.
??SK? ya say? saymas?n? bilmiyor ya da yarg?n?n tokad?n? bug?ne kadar yememi?e benziyor? diyen Kaya, kamusal hizmetlere ili?kin fiyat art???n?n enflasyon oran?na g?re belirlenmesi gerekti?ini vurgulad?. ?SK??nin yapt??? ?insafs?z zamm?n? iptalini isteyen Kaya, ya?am i?in vazge?ilmez olan su bedeline ortalama y?zde 75 zam yapan ?SK??nin bu karar?na yarg?n?n ?dur?diyece?ini ?mit ettiklerini belirtti. A??klaman?n ard?ndan su? duyurusunda bulunuldu. (?stanbulEVRENSEL)
www.evrensel.net