?ndirim dediler ortaya 'zam' ??kt?

?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan akbillerde indirim yap?ld??? a??klamas?n?n asl?nda gizli bir zam oldu?u ortaya ??kt?.


?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan akbillerde indirim yap?ld??? a??klamas?n?n asl?nda gizli bir zam oldu?u ortaya ??kt?. Yeni tarifeye g?re daha ?nce ?cretsiz olarak aktarma yapan ?stanbullular, bundan b?yle her yapt?klar? aktarmada 62 yeni kuru? (tam akbilin yar? paras? kadar) ?deyecek.
Akbil tarifesindeki de?i?ikli?ini gazetemize de?erlendiren T?keticiler Birli?i Ba?vuru Merkezi Ba?kan? U?ur Zincir; yeni tarifenin asl?nda gizli zam anlam?na geldi?ini dile getirdi. Aktarma s?resinin 90 dakikadan 120 dakikaya ??kard???n? ve bu de?i?ikli?i ?stanbul halk?na indirim yap?ld??? ?eklinde a??klad???n? belirten Zincir, 90 dakika i?inde ikinci arac? kullanarak toplamda 1.25 YTL ?deyen halk?n, yeni tarife ile 120 dakika i?inde 1.87 YTL ?demek zorunda kalaca??n? anlatt?. Zincir, getirilen yeni tarifenin ilk iki bini?te y?zde 50 zam anlam?na geldi?ini ifade etti.
Zincir, "diyelim ki bir yolcu 120 dakikada 6 ara? de?i?tirdi. ?yle olsa bile eski tarifeye g?re 62 YKr zaml? seyahat edecek" ?eklinde konu?tu. Zincir, "4. bini?te y?zde 20 zam. Bunu dakika ba??na d???n?rsek 4.35 YTL ?deniyor. Yani ?nceden 1 YTL ile 72 dakika seyahat edilirken ?imdi 1 YTL ile 27.3 dakika seyahat ediliyor. ?rne?in Anadolu yakas?nda oturan ancak i?yeri Avrupa yakas?nda olan bir i??i i?ine gidip gelirken ?nceden 5 YTL ?d?yordu. Ancak ?imdi 6.24 YTL ile i?ine gidip gelecek" dedi. Zincir, insanlar?n kand?r?ld???n? belirterek yap?lan de?i?ikliklerde kamu yarar? olmad???n? dile getirdi. Zincir, bu uygulaman?n hukuka ayk?r? oldu?unu s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net