TTK?n?n kapat?lmas? ?nerildi

Ba?bakanl?k Y?ksek Denetleme Kurulu, T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumu (TTK) ile ilgili son raporunda, 2 milyar 630 milyon YTL konsolide bilan?o zarar? g?z ?n?ne al?narak, kurumun ta? k?m?r? ?retim alanlar? ve birimlerinin ?zel sekt?re devredilmesi ?nerildi.


Ba?bakanl?k Y?ksek Denetleme Kurulu, T?rkiye Ta?k?m?r? Kurumu (TTK) ile ilgili son raporunda, 2 milyar 630 milyon YTL konsolide bilan?o zarar? g?z ?n?ne al?narak, kurumun ta? k?m?r? ?retim alanlar? ve birimlerinin ?zel sekt?re devredilmesi ?nerildi.
Kurulun raporunda, mevcut yeniden yap?lanma, te?kilatlanma, ?retim, istihdam ve ?cret politikalar? ve uygulamalar? devam etti?i m?ddet?e, TTK?n?n ?lke ihtiyac? olan ta? k?m?r?n? ?retmesi, k?rl? ve verimli ?al??mas?, ?retim maliyetlerini indirmesi, ithalat? ve d?viz ??k???n? k?smen de olsa ?nlemesi, kamu ?zerindeki finansal y?k?n? azaltmas?n?n m?mk?n g?r?lmedi?i belirtildi.
TTK?nin ?al??malar? g?z ?n?nde tutularak ger?ekle?tirilen incelemeler sonras?nda haz?rland??? iddia edilen raporda kurumun bir an ?nce ta? k?m?r? ?retiminden ?ekilerek, sekt?rle ilgili genel politikalar? ve koordinasyonu y?r?tecek ?ekilde yeniden te?kilatland?r?lmas? istendi.
Rapora cevap verilecek
TTK Genel M?d?r? R?fat Da?delen ise Ba?bakanl?k Y?ksek Denetleme Kurulu raporuna hen?z cevap vermediklerini, konuyla ilgili g?r??lerini kurula aktaraca??n? s?yledi. Ta? K?m?r? Kurumu?nu aya?a kald?rmak, zarar?n? azaltmak ve ekonomik olarak rahatlamak i?in ?al??t?klar?n? anlatan Da?delen, ??yle konu?tu: ?Rapora ra?men kuruma i??i almaya ve sadece ?al??mad???m?z sahalar? ?zel sekt?re a?maya ?al???yoruz.?
T?rkiye?nin y?ll?k 15-16 milyon ton ta? k?m?r?ne ihtiyac? oldu?unu s?yleyen Da?delen, ??retim maliyetinin ?ok alt?nda fiyatla sat?lan k?m?r?n, maliyetini d???rmek ana hedefimizdir. Bunu ger?ekle?tirmemiz durumunda TTK?ya y?nelik spek?lasyonlar ortadan kalkacakt?r. Y?ll?k 1 milyon 700 bin ton sat?labilir k?m?r ?retimini 5 milyon tona ??karmay? ama?l?yoruz? diye konu?tu.
TTK Genel M?d?r? R?fat Da?delen, Ba?bakanl?k Y?ksek Denetleme Kurulu raporunda da resen emeklili?in devam etmesinin istendi?ini vurgularken, ?u anda kurumda yeralt?nda 8 bin 100, yer?st?nde de 2 bin 400 civar?nda i??i ?al??t???na dikkati ?ekti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net