?Sa?l?k ?al??anlar?n?n sa?l??? tehlikeye at?l?yor?

Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) ?stanbul ?ubeleri, radyoloji ?al??anlar?n?n, ?al??ma saatlerinin 5 saatten, 9 saate ??kar?lmas?na tepki g?sterdi.


Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri Sendikas? (SES) ?stanbul ?ubeleri, radyoloji ?al??anlar?n?n, ?al??ma saatlerinin 5 saatten, 9 saate ??kar?lmas?na tepki g?sterdi.
T?rk Radyoloji Derne?i ve SES ?stanbul ?ubelerinin kat?l?m? ile ger?ekle?en ortak bas?n a??klamas?nda ?9 saat ?al??t?rma cinayettir?, ?Kanserden ?lmek istemiyoruz?, ?Genelge iptal edilsin? ?eklinde sloganlar at?l?p d?vizler ta??nd?.
Okmeydan? Hastanesi Ba?hekimli?i ?n?nde yap?lan eylemde konu?an SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli sa?l?k ?al??anlar?n?n sa?l??? konusunda hi?bir inceleme ve istatistik ?al??ma yap?lmad???n? belirterek, ya?anan sa?l?k sorunlar? ve ?l?mlerin gizli kald???n? s?yledi. Beydilli, yapt?klar? ara?t?rma sonucu son y?llara ait, ?ok say?da radyasyondan kaynakl? ?l?m ve hastal?klar?n tespit edildi?ini dile getirdi. Sa?l?k Bakanl????n? sa?l?k ?al??anlar?n?n sa?l???n? d???nmeye davet eden Beydilli, ???kar?lan y?netmelik ve genel yaz?n?n iptali i?in dava a??lm??t?r. Ancak bu arada, gerekli ?nlemler al?nmadan personelin uzun s?re ?al??t?rmas?, ileride telafisi imkans?z sa?l?k sorunlar?na yol a?acakt?r? dedi.
T?rk Radyoloji Derne?i Ba?kan? Do?. Dr. Muzaffer Ba?ak ise uygulaman?n meslekta?lar?n?n, sa?l???n? tehlikeye ataca??n? belirtti.
T?rk Tabipleri Birli?i (TTB) ad?na konu?an ?stanbul Tabip Odas? Y?netim Kurulu ?yesi Nazmi Algan da AKP?nin, AB normlar?nda ?al??anlar lehine olanlar? g?rmezden geldi?ini s?yledi. Sa?l?kta d?n???m program?n?n sa?l??a ve sa?l?k ?al??anlar?na bir tehdit oldu?unu s?yleyen Algan, ?Radyasyondan dolay? 10 y?l sonra ortaya ??kacak sa?l?k sorunlar?n? g?rmezden gelemeyiz. AKP sa?l??a da sa?l?k??ya da zararl?d?r? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net