G?NL?K

 • Cumhurba?kan?n? kim se?sin diye halk oylamas? yapt?lar.Fakat halk?n, ne se?ti?inden haberi olmad?!


  Cumhurba?kan?n? kim se?sin diye halk oylamas? yapt?lar.
  Fakat halk?n, ne se?ti?inden haberi olmad?!
  Zaten cumhurba?kan? aday?n? vekiller belirliyor, halk m?h?rc? oluyordu!
  O s?rada G?l beyin e?i, e?e dosta k??k?n duvarlar? ne renk olsun diye soruyordu!
  Asl?nda referandum, 11. cumhurba?kan? kim olsun diye g?ndeme geldiydi.
  S?n?rlara sand?k koyuldu.
  Vatanda?lar oy kullanmaya ba?lad?.
  Fakat, bakt?lar i?te bir tuhafl?k var;
  11. cumhurba?kan? k??kte oturuyor.
  Hayrunnisa han?m boyac?lar?, badanac?lar? ?a??rm??, duvarlar?n rengini de?i?tiriyor?
  Vatanda? ise cumhurba?kan?n? ben mi se?eyim?
  Es mi ge?eyim, diye oy kullan?yor!
  Ki, tam burada enteresan bir durum oldu.
  11. cumhurba?kan? i?in ba?layan oylama?
  12?ye d?nd?!
  Oylar?n? kullan?p yurtd???ndaki i?lerine d?nen vatanda?lar da ?a??rd?lar.
  Kahvede kar??la?t?klar? arkada?lar?yla vatanda?l?k sorumlulu?u ?zerine konu?tular:
  ???k?r oylar?m?z? verdik. 11?inciyi se?tik?
  ?Bize 11?inciyi de?il, 12?nciyi sordular!?
  ?Belki bizden sonrakilere de 13??nc? kim olsun diye sormu?lard?r!?
  ***
  B?ylelikle tarihsel bir duruma imza at?ld?.
  11?inciyi se?ecekken?
  12?inciye ge?i? yap?ld?!
  Vatanda? 11?inci cumhurba?kan? i?in oy vermi??
  Ama 12?nci i?in say?ld?!
  ??nk?, e?er kalem oynatmasalard??
  11?inci cumhurba?kan? orada otururken?
  11?inci cumhurba?kan?n? kim se?sin oylamas? yap?lacakt?!
  B?ylece iki adet 11?inci cumhurba?kan?m?z olacakt?!
  Bizim i?in sorun yok da?
  ?htimal ki, e?ler aras?nda k??k dekorasyonu konusunda?
  Duvar boyas?nda sorun ??kacakt?!
  Bu kadar b?l?nm??l?k aras?nda, bir de k??kte boya badana b?l?nm??l??? yak???k almayacakt?!
  Se?ilmi?le, ?sevilmi?in? davas? olmaz deseler de?
  Olacakt?!
  Ama yine de halk?n onay?na sundular.
  Sistemimiz ?demokratik? oldu?undan, oy vermeyene ceza koydular!
  Halka soruldu:
  Ne d???n?yorsunuz?
  ?Memur maa?lar? hakk?nda m???
  ?Hay?r, o konu IMF?ye soruluyor. Sizin konunuz, cumhurba?kan?n? kim se?sin?
  ?Hangisini??
  ?11 ama, sen 12 anla!?
  Halk oylamas? yap?l?yordu.
  Ama halk?n ne oylamas? oldu?undan haberi olmuyordu!
  Hayrunnisa han?m ise k??kte tadilat? soruyordu.
  Nas?l yapsak acaba?
  Tavanlar plastik, duvarlar ya?l? boya?
  Asl?nda ya?l? desem de?
  Sen, nano boya anla!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net