DTP: Askerleri b?rak?n

DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, PKK?ye, al?konulan 8 askeri serbest b?rakmas? ?a?r?s? yapt?.


DTP Grup Ba?kan? ve Mardin Milletvekili Ahmet T?rk, PKK?ye, al?konulan 8 askeri serbest b?rakmas? ?a?r?s? yapt?. Meclis?te DTP milletvekillerinin b?y?k bir k?sm?n?n kat?l?m?yla bas?n toplant?s? d?zenleyen T?rk, ?Bu gencecik insanlar?n hi?bir zarar g?rmeden anne babalar?na kavu?malar? i?in teslim edilmelerini istiyoruz. Ortak akl?n ortaya ??kmas? konusunda duyarl?l???m?za duyarl?l?k katmak i?in b?yle bir ?a?r?y? yap?yoruz? dedi.
T?rk, 8 asker gencin PKK?nin elinde oldu?u konusunda ?ok somut verilerin bulundu?unu ve kendilerinin bunun insanc?l boyutuyla yak?ndan ilgilendiklerini s?yledi. T?rk, ailelerin kendilerine ba?vurduklar?n? ve bu insanlar?n zarar g?rmeden geri d?nmelerini istediklerini belirtti. T?rk, ?arabuluculuk? yap?p yapmayacaklar? sorusu ?zerine, ?Tabii ki onlar?n ya?am?, onlar?n ailelerine kavu?malar? bizi ilgilendirdi?i i?in, bize d??eni yapmak i?in elbette ?aba i?inde oluruz. Ancak bu ?a?r?m?z?, siyasetin ?tesinde, bug?nk? mevcut durumun ?tesinde ya?ama hakk?na, o gen?lerin ailelerine kavu?mas? dile?i olarak bunu de?erlendirmek laz?m. Tabii ki, o ko?ullar yarat?ld???nda bu konuda baz? ?al??malar yap?lacak? dedi.
www.evrensel.net