Almanya, S?rbistan?? ?oktan b?ld?

Kosova?n?n nihai stat?s? konusundaki m?zakereler devam ederken, Almanya?da h?k?metin, Kosova?y? ?ba??ms?z devlet? olarak tan?maya haz?rland??? ??renildi. ?Deutschlandfunk? radyosu ile baz? Alman gazetelerinde yer alan...


Kosova?n?n nihai stat?s? konusundaki m?zakereler devam ederken, Almanya?da h?k?metin, Kosova?y? ?ba??ms?z devlet? olarak tan?maya haz?rland??? ??renildi. ?Deutschlandfunk? radyosu ile baz? Alman gazetelerinde yer alan haberlere g?re Berlin h?k?meti, ?ba??ms?z Kosova?n?n, Almanya taraf?ndan tan?nmas? y?n?nde karar ald?, ancak uluslararas? ortam?n uygun olmamas? nedeniyle bu karar?n ilan edilmesini ileri bir tarihe erteledi.
Deutschlandfunk ?g?venilir kaynaklara? dayand?rd??? haberinde, ?Alman h?k?meti halen devam eden ??l? g?r??melerde ABD ve AB temsilcilerini zor durumda b?rakmamak i?in karar?n? a??klamad?. Ortam?n daha m?sait oldu?u bir d?nemde -ki bu ?ok uzun s?rmeyece?e benziyor- Almanya, Kosova?y? ba??ms?z bir ?lke olarak tan?yacak? ifadelerini kulland?.
S?rp ve Arnavut taraflar?n, Kosova?n?n gelecekteki stat?s?ne ili?kin do?rudan g?r??meleri halen s?r?yor. AB, ABD ve Rusya?n?n arabuluculu?undaki g?r??melerde, S?rp y?netimi Kosova?n?n ??zerk? olarak kalmas?ndan yana tav?r tak?n?rken, Arnavutlar ise ?ba??ms?zl?k? istiyor. Taraflar aras?ndaki ayr?m, g?r??melere arabuluculuk eden ?lkeler aras?nda da fark ediliyor. Rusya, Kosova?n?n ?zerk b?lge olarak kalmas?n? talep ederek S?rbistan?a tam destek verirken, ABD?nin ba??n? ?ekti?i ?lkeler ise ?ba??ms?zl?k? form?l?n? destekliyor. Ancak pazarl?klarda ?ngiltere, Fransa, Almanya ve ?talya ile temsil edilen AB ise Kosova?n?n gelece?i konusunda ortak bir g?r??e sahip de?il. Resmi olarak halen S?rbistan??n bir par?as? olan Kosava, sekiz y?ld?r BM taraf?ndan y?netiliyor.
NATO ?ss? plan?
?te yandan Kosova?n?n ?zerk b?lge olarak kalmas?n? talep eden S?rbistan ise NATO ?lkelerinin S?rbistan?? b?lmek istedi?i a??klamas?n? yineledi. S?rbistan H?k?met Ba?kan? Vojislav Kostunica, ?Ayr?l?k?? b?lgede ba??ms?z bir Kosova kurulmak istenmesinin nedeni, NATO?nun b?lgede yeni sald?r? ?ss? kurmak istemesiyle ilintilidir? dedi.
NATO?nun, Kosova?da kuraca?? kal?c? bir askeri ?s ile Kafkasya ve ?ran gibi ?lkelere daha h?zl? ula?abilece?ine dikkat ?eken Kostunica, ?Bu, NATO?nun ger?ek niyetidir ve Kosoval?lar bu plan i?in kullan?l?yorlar? diye konu?tu. (AVRUPA HABER MERKEZ?)

16 y?l ?nceki senaryo

Almanya, Federal Yugoslavya Cumhuriyeti?nin sonu anlama gelen ve Balkanlar?daki sava??n Bat?l? ?lkelerce k??k?rt?lmas?na neden olan benzeri bir karar? 16 y?l ?nce de alm??t?. Berlin h?k?meti, d?nemin Almanya D??i?leri Bakan? Hans Dietrich Genscher arac?l???yla Aral?k 1991?de Slovenya ve H?rvatistan?? ?ba??ms?z ?lke? olarak tan?d???n? ilan etmi?ti. O y?llarda da ?bu iki ?lkenin daha fazla Federal Yugoslavya Cumhuriyeti?nin s?n?rlar? i?inde yer alamayaca??n?? bildirmi? olan Almanya, ?her iki ?lke ile diplomatik ili?kiler kurulaca??n?? a??klam??t?.
D?nemin BM Genel Sekreteri Javier P?rez de Cu?llar, Alman h?k?metini, ?B?yle bir karar? alarak Yugoslavya?daki ?at??malar?n artmas?n? ve ?lkenin da??lmas?n? te?vik etmi? olacaks?n?z? diye ele?tirmi?ti. Benzeri bir ele?tiri, d?nemin AB ?lkeleri taraf?ndan da yap?lm??t?. Ancak Almanya?n?n tutumu nedeniyle AB, 15 ?ubat 1992?de Slovenya ve H?rvatistan?? ?ba??ms?z ?lke? olarak tan?d???n? ilan etti. Bunun ard?ndan Balkanlar?daki ?at??malar ve sava?lar h?z kazand?. Bat?l? ?lkelerin deste?i ile Balkan halklar? birbirine d??man edildi. 1999 y?l?nda ise NATO birlikleri, ?bar??? sa?lama? iddias?yla Federal Yugoslavya Cumhuriyeti?ni yo?un bir hava bombard?man?na tuttular. O tarihten bu yana NATO-BM birlikleri, b?lgeyi i?gal alt?nda tuttuklar? gibi ayn? zamanda ba??ms?z bir Kosova?n?n kurulmas?n?n ?n ko?ullar?n? haz?rlad?lar.
www.evrensel.net