G?rcistan ABD i?in n?bette

NATO ?yeli?i konusunda ABD?nin deste?ini garantilemek i?in u?ra?an G?rcistan, ?ran-Irak s?n?r?nda ABD askerleri yerine n?bet tutuyor.
?lkede 2003 y?l?nda ?g?l? darbesiyle iktidara gelen ABD yanl?s? Tiflis ...


NATO ?yeli?i konusunda ABD?nin deste?ini garantilemek i?in u?ra?an G?rcistan, ?ran-Irak s?n?r?nda ABD askerleri yerine n?bet tutuyor.
?lkede 2003 y?l?nda ?g?l? darbesiyle iktidara gelen ABD yanl?s? Tiflis h?k?meti, ABD?nin ba?ta ?ngiltere olmak ?zere bir?ok m?ttefiki asker ?ekerken, Irak?taki askeri varl???n? art?r?yor. G?rcistan, Irak?taki askerlerinin say?s?n? ge?en aylarda 850?den 2 bine ??karm??t?.
ABD?de yay?nlanan ?The New York Times? gazetesinin haberine g?re Irak?taki G?rc? askerlerin bir b?l?m?, Irak-?ran s?n?r?ndaki Kut b?lgesinde g?reve ba?lad?. B?lge, ABD?nin Irak?a olas? m?dahalesi a??s?ndan hayati bir ?nem ta??yor.
S?n?rdaki G?rc? birli?inin, ??ran??n Irak?taki militanlara silah sa?lad???? y?n?ndeki Amerikan iddialar? do?rultusunda, ?b?lgede g?venli?i tesis etmek? ile y?k?ml? oldu?u bildirildi. G?rcistan, ?ngiltere?nin ard?ndan Irak?ta en ?ok asker bulunduran ???nc? ?lke konumunda.
NATO ?yeli?inin bedeli
G?rc? yetkililer, ?NATO ?yeli?ine ABD?nin verdi?i destek kar??l???nda, Irak?taki batakl??a askerlerin s?r?lerek fiilen bir bedel ?dendi?i? iddias?n? ?nemsemezken, kimi askeri kaynaklar ise bu ili?kiyi a??ktan kabul etti. George N. Zedguidze adl? bir askeri yetkili, ?Biz orada, ABD askerlerine yard?m ediyoruz. ABD de (NATO konusunda) bize yard?m edecek? diye konu?tu. G?rcistan?daki haber kaynaklar? da ?NATO ?yeli?i sayesinde Rusya?ya kar?? ?lkenin g?venli?inin sa?lanaca?? beklentisinde olan kimi kesimlerin, ordunun Irak?a yerle?mesine itiraz etmedi?ini? vurgulad?. G?rcistan?daki ABD destekli ?g?l? darbesinin ard?ndan Moskova ile ili?kiler hi? olmad??? kadar gerilmi?ti. Kremlin, Ukrayna ve baz? Orta Asya ?lkeleriyle birlikte G?rcistan?daki ?kadife? dalgalanmalar?n Rusya?y? sarmas?ndan endi?e ederken, Tiflis ise Rusya?n?n ambargolar?ndan ?ikayet?i. ?ki ?lke aras?nda en son, Rusya?ya ait oldu?u iddia edilen ve G?rcistan topraklar?na Rus u?aklar? taraf?ndan at?ld??? ileri s?r?len f?zeler nedeniyle kriz ya?anm??t?.
?te yandan G?rcistan?da muhalefet partileri ise ?g?l? darbesiyle iktidara gelen Mihail Saaka?vili?nin, askerlerin Irak?a, ABD?nin G?rc? ordusuna kontrgerilla e?itimi vermesi kar??l???nda g?nderildi?ini ileri s?rd?. Saaka?vili?nin bu ad?m?n?n, ?ayr?l?k?? Abhazya ve G?ney Osetya b?lgelerinde kontrol? yeniden kazanmak i?in askeri g?? kullanma niyetinin i?areti oldu?unu? vurgulayan muhalefet, bu nedenle Saaka?vili?yi a??r ifadelerle ele?tirdi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net