alooo u?ak ka??rd?m 2

 • Haber merkezindeki spiker canl? yay?nda, ka??r?lan u?a??n zorunlu ini? yapt??? yerde bulunan muhabir ile g?r??me yapar:
  -Mahmut ?u anda canl? yay?nday?z.


  Haber merkezindeki spiker canl? yay?nda, ka??r?lan u?a??n zorunlu ini? yapt??? yerde bulunan muhabir ile g?r??me yapar:
  -Mahmut ?u anda canl? yay?nday?z. Yedi?in i?ti?in senin olsun bize g?rd?klerini anlat!
  - Feride ?u anda ka??r?lan u?a?a 50 metre, hadi bilemedin 2 kilometre uzakl?ktay?m. Ayr?ca sabahtan bu yana ne bir ?ey yedim ne de i?tim. Hava bir hayli s?cak ve buradaki atmosfer b.ktan! Etrafta bulunan sazl?klardan gelen pis kokular ?ekim yapmam?z? bir hayli zorla?t?r?yor. Kameraman arkada??m? sivri sinekler ?s?rd??? i?in daha fazla dayanamad? ve kameray? bana b?rak?p ka?t?. ?u anda hem ?ekim yapmaktay?m hem de olay? canl? canl? sizlere anlatmaktay?m. Hemen sol taraf?mdan bir sivri sinek ordusu bana do?ru geliyor. ?aresiz ka??yorum ben de. ?imdilik anlatacaklar?nm bu kadar, s?z sende... Feride!
  - Te?ekk?rler Mahmut! Evet say?n seyirciler, ?u anda arkada?lar?m u?a??n i?erisinde bulunan bir yolcunun, cep telefonu ile bizi arad???n? arad???n? s?yl?yorlar. Dilerseniz yolcumuza hi? bekletmeden ba?lanal?m... Alooo say?n yolcu, ?nce bize kendinizi tan?t?rm?s?n?z!
  - Aloo iyi g?nler k?z?m, ben Yozgat Yerk?y n?fusuna kay?tl?, Halim?den olma Halime?den do?ma 1952 do?umlu Hamit Yelkesen. ?u anda kont?r?m bitmek ?zere, e?er zahmet olmazsa beni bu numaradan aray?n yada 100 kont?r g?nderin!
  Telefon kapan?r ve spiker u?a??n i?erisine tekrar ba?lan?r:
  - Evet say?n seyirciler, telefonun di?er ucunda u?a?? ka??ran hava korsanlar?ndan birisi bulunuyor... Aloo say?n korsan, u?a?? ni?in ka??rd?n?z?
  - ?ncelikle sabah?n bu saatinde ??enmeden bizi izleyen ekranlar? ba??ndaki b?t?n T?rk milletine, aileme, hem?erilerime ve bu program?n yay?nlanmas?nda eme?i ge?en b?t?n teknik ekibe ve sizlere selamlar?m? sunuyorum. Rica etsem, kameraman arkada?lar?m i?in kocaman bir alk?? alabilirmiyim... Asl?na bakarsan?z ben bu u?a?? de?il, bundan bir ?nceki sefer say?l? u?a?? ka??racakt?m. Ama benim kuzen, illa o sefer say?l? u?a?? ben ka??raca??m, sen bu sefer say?l? u?a?? ka??r deyince, mecburen ben de bu sefer say?l? u?a?? ka??rmak zorunda kald?m.
  Konu?man?n bu k?sm?nda di?er hava korsanlar? g?revlilerin alk??lar? aras?nda teker teker teslim olmaya ba?lam??lard?r. Bu durumdan haberdar olmayan haber merkezindeki spiker ve hava korsan? konu?maya devam etmektedirler:
  - Peki ama say?n hava korsan?, u?a?? neden ka??rd?n?z?
  - Daha fazla konu?mak istemiyorum han?m efendi. Gerekli a??klamay? menejerim yapacakt?r. Kendisi de burada, dilerseniz menejerimi vereyim!..
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net