YHK Harb-???in s?zle?mesini bitirdi

Harb-?? Sendikas??n?n, Milli Savunma Bakanl????na ba?l? askeri i?yerleri ile Nato Akaryak?t Tesisleri?nde (ANT) 25 bine yak?n i??iyi ilgilendiren toplu i? s?zle?meleri, Y?ksek Hakem Kurulu?nda (YHK) sonu?land?.


Harb-?? Sendikas??n?n, Milli Savunma Bakanl????na ba?l? askeri i?yerleri ile Nato Akaryak?t Tesisleri?nde (ANT) 25 bine yak?n i??iyi ilgilendiren toplu i? s?zle?meleri, Y?ksek Hakem Kurulu?nda (YHK) sonu?land?. ?cret zamlar? T?rk-?? ile h?k?met aras?nda imzalanan protokol do?rultusunda belirlendi. Bu birinci y?l i?in y?zde 10?un alt?na d??memek kayd?yla 140 YTL seyyanen, ikinci y?l i?in y?zde 3 art? 3 zam anlam?na geliyor. ?Denkle?tirme? gibi esneklik h?k?mlerinde yasadaki gibi ?taraflar?n mutabakat??n?n aranmas? istendi. Bu h?k?m ise ?taraflar anla?mad??? s?rece denkle?tirmenin yap?lamayaca??? olarak de?erlendirildi. ??verenin, ?yemek ve servislerin kald?r?larak kar??l???nda ?cret ?denmesi? iste?i kabul g?rmezken, ara dinlenme s?resinin, ?yar?m saatten az olmamak ?zere 2 saate kadar verilebilece?i? vurguland?. ??veren bu konuda s?re s?n?rlamas? konulmas?n? istemeyip t?m?yle kendisi belirlemek isterken, ?yar?m saat ile 2 saat? aras? gibi bir s?n?r konuldu. Ancak bu, s?n?r konulmakla birlikte, esneklik uygulamas?n?n k?smen de olsa toplu i? s?zle?mesine girmesi anlam?na geldi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net