?ZG?RCE

 • Hat?rlar m?s?n?z, 2004 y?l?n?n Haziran ay?nda NATO, ?stanbul?da bir toplant? d?zenlemi?ti. ABD Ba?kan? Bush ba?ta olmak ?zere NATO ?yesi ?lkelerin en ?st d?zeyde temsil edildi?i bu toplant?lara T?rkiye de en ?st d?zeyde ev ...


  Hat?rlar m?s?n?z, 2004 y?l?n?n Haziran ay?nda NATO, ?stanbul?da bir toplant? d?zenlemi?ti. ABD Ba?kan? Bush ba?ta olmak ?zere NATO ?yesi ?lkelerin en ?st d?zeyde temsil edildi?i bu toplant?lara T?rkiye de en ?st d?zeyde ev sahipli?i yapm??t?. NATO toplant?s?n?n ?stanbul?da yap?laca?? ??renilir ??renilmez T?rkiye?deki emek?iler, sosyalistler ve bunlar?n yan? s?ra NATO?nun kapitalist sistem i?indeki i?levini bilen ve bunu kabullenmeyen bir?ok insan, bu toplant?y? ?e?itli bi?imlerde protesto etmi?ti.
  ?stanbul?daki NATO toplant?s?n?n protesto sebebi sadece NATO kar??t? olmak ya da Bush?un T?rkiye?ye gelmi? olmas? de?ildi. Protestolar?n ana nedeni bu toplant?larda g?r???lecek konular ve al?nacak kararlard?. Toplant?n?n ana g?ndemi, Fas?tan ?in?e kadar olan b?lgenin, kapitalist sisteme entegre edilerek s?m?r? alan? haline getirilmesini ama?layan B?y?k Ortado?u Projesi?ydi (BOP). Bu proje ile ama?lanan ise uluslararas? sermayenin, s?z konusu b?lgede insanlar? ucuz emek olarak kullanabilmesi, ?r?nlerini pazarlayabilmesi ve zengin enerji kaynaklar?na el koyabilmesiydi.
  Bu ?nemli toplant? T?rkiye?de yap?l?yordu ??nk?; T?rkiye, bu b?lgenin ortas?nda, stratejik bir konumdayd? ve bu nedenle BOP?un uygulanabilmesi i?in en ?nemli rol T?rkiye?ye d??ecekti. Ayr?ca T?rkiye, b?y?k ?o?unlu?u M?sl?man ?lkelerden olu?an bu b?lgede n?fusunun b?y?k b?l?m? M?sl?man olan ve ABD?nin isteklerini ko?ulsuz olarak kabul edecek y?netim kadrosuna sahip tek NATO ?lkesiydi.
  Toplant?dan aylar ?nce ba?layan ve toplant?n?n sona ermesine kadar s?ren etkinliklerde topluma, bu toplant?da g?ndeme gelecek olan BOP?un sermayenin ve onun jandarmas? ABD?nin ??karlar? u?runa halklar? birbirine d???rece?i, karde?i karde?e k?rd?raca?? anlat?lmaya ?al???ld?. Yarat?lacak bu karde? kavgas?n?n ?ncelikle Anadolu topraklar?nda ya?anaca?? da ?zellikle vurguland?.
  Bu son derece ciddi uyar?lar? i?eren eylemlere, protestolara kat?lanlar en sert bi?imde engellenmeye ?al???ld?. Toplant?lar yasakland?, g?zalt?na al?nan, hakk?nda soru?turma a??lanlar oldu. Bunun da ?tesinde, toplumu getirilmek istenen bu felakete kar?? uyarmaya ?al??anlar, toplumun bir kesimi taraf?ndan ?vatan haini?, ?ter?rist? olarak nitelendi.
  AKP H?k?meti BOP?u sahiplendi. Hem de ne sahiplenme, Ba?bakan, BOP?un e? ba?kanl???n? dahi ?stlendi. Bu arada ABD, Irak?taki katliam? son s?rat devam ettirdi. Bir de bunun ?zerine ?ran?a y?nelik tehditlere ba?lad?. BOP e? ba?kan? da olan Ba?bakan?n h?k?meti, ABD ile zaten yeterince s?cak olan ili?kilerini daha da ?s?tt?. ABD ile olan bu ?ok s?cak ili?kilere ve bu ba?lamda da BOP kapsam?nda ?n?m?zdeki d?nemde T?rkiye?nin ?stlenece?i konuma kar?? devletin ?e?itli kademelerinden itirazlar y?kselmeye ba?lad?. Bunun ?zerine AKP H?k?meti, ABD ve AB destekli manevralarla genel se?imlerde yasama organ?ndaki g?c?n? yenilerken, Cumhurba?kanl??? makam?na da kendi i?inden birisinin gelmesini sa?layarak devlet mekanizmas?nda belirleyicili?ini en ?st d?zeye ??kartt?.
  T?m bunlara kar??n, BOP kapsam?nda T?rkiye?nin ABD ad?na ?zerine giymesi istenen kanl? g?mle?i topluma kabul ettirmek kolay de?ildi. Bunun i?in ?nce giri?ilecek sava??n ?milli menfaatlere? uygun ve ka??n?lmaz oldu?unun hissettirilmesi gerekiyordu. Yani, hem ?ocuklar sava?a gitmek i?in can atmal?, hem de analar ?ocuklar?n? ?l?me g?ndermeye raz? olmal?yd?.
  ??te, son d?nemde ard? ard?na gelen cenazeler bu ortam?n yarat?lmas?na b?y?k ?l??de hizmet etmektedir. NATO ?stanbul toplant?s? ve onun gibi bir?ok nedenle T?rkiye ?zerinde oynanan oyunlara dikkat ?ekmek isteyenleri ?vatan haini?, ?ter?rist? ilan edenler bug?n bu oyunun ya?ama ge?mi? hali kar??s?nda sokaklara d?k?lmekte ve gayet anla??labilir tepkilerinin ard?nda bu oyunun bir par?as? haline gelmektedirler.
  ?Ben dememi? miydim? s?z? bir b?b?rlenmeyi i?erir ve kullan?lmas?n? nezaket kurallar?na uygun bulmad???m i?in de bu s?zc??? kullanmaktan daima ka??n?r?m. Ancak bu kez kendi ad?ma de?il ama s?z konusu s?re? i?erisinde birlikte m?cadele y?r?tenler ad?na bunu kullanmak ve y?llard?r tekrar edilen uyar?y? yenilemek istiyorum:
  Biz bu ?lkenin emek?ileri, solcular?, sosyalistleri, kapitalizmin vah?etini insanl?k onuruna s??d?ramayanlar?; biz, uluslararas? ve yerli sermaye ile onlar? temsil edenlerin ??karlar? u?runa Anadolu topraklar?nda ve di?er bir?ok co?rafyada karde? halklar aras?na intikam tohumlar? ekilece?ini, analar?n g?zya??, karde?lerin kan d?kece?ini s?ylemi?tik. Ve bu ac?lar?n ya?anmamas? i?in ?zerimizdeki bask?lar ve sermaye medyas?n?n duvarlar? ard?ndan s?zabildi?ince ula??p sizi bu m?cadeleye davet etmi?tik. Ancak, kapitalizm taraf?ndan beslenen ve beyinleri saran dincilik, milliyet?ilik gibi s?n?rlar? a??p size ula?amad?k. ?imdi bunun ac?lar?n? hep birlikte ?ekiyoruz. Ama art?k yeter! Daha fazla bu oyunun par?as? olup daha fazla kan, g?zya?? d?k?lmesine m?saade etmeyelim. Oyunun ard?ndaki ger?ekleri g?r?p, o ger?ekleri sorgulay?p, ona kar?? hep birlikte m?cadele edelim. Aksi halde yar?n her ?ey i?in ?ok ge? olacakt?r!
  ?zg?r M?ft?o?lu
  www.evrensel.net